(Last Updated On: 11. marts 2019)

Blandt andet blev etape 3.1 og dermed 67 nye boliger samt en grøn kile på 25 meter godkendt

Store Heddinge/Strøby Egede: På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev tre forskellige punkter vedrørende dele af Nicolinelund-udstykningen i Strøby Egede behandlet.

Afgrænsninger ændret

Den første, sag 318, omhandlede den endelige vedtagelse af de to kommuneplantillæg 5 og 6, som har været udsendt i offentlig høring i 8 uger sammen med lokalplanforslag 184 og 190 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2. Der har desuden været afholdt borgermøde med deltagelse fra omkring 60 deltagere.

Der er i perioden indkommet tre høringssvar. Det ene, fra Miljøstyrelsen, er imødekommet. De to andre høringssvar er ikke imødekommet.

De to kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre afgrænsningen af to rammeområder, således at vejadgangen til første etape 3.1 optages i lokalplan 184 istedet for i lokalplan 190, som er etape 3.2.

– Hybenrosevej er en fælles privatvej, og vejadgangen er en aftale mellem to private parter, Nicolinelund og Nimgården. Det er op til de to parter at aftale vejadgang, det kan vi ikke gøre. Vi kan lave rammerne, og det er de to parter, som skal udfylde dem, forklarede Flemming Petersen (V), da han introducerede den første sag.

15 stemte for at vedtage de to kommuneplantillæg. Varly Jensen og Janne Halvor Jensen (DF) stemte begge imod og fik protokolleret deres ønske om dokumentation for, at der er indgået en skriftlig aftale om benyttelse af Hybenrosevej.

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune består af 19 medlemmer. De to manglende stemmer skyldtes, at Thomas Overgaard (S) havde meldt afbud til mødet, og at Jacob Panton Kristiansen (V) var forsinket og derfor endnu ikke var mødt op, da sagen blev behandlet.

Lokalplan 184 endeligt godkendt

Næste sag, med nummeret 319, vedrørte den endelige vedtagelse af Lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3.1. Også her blev afstemningen 15-2 for forslaget, og med samme mandater som ovenfor.

Der har i høringsperioden været afholdt borgermøde med deltagelse af omkring 60. Der er desuden indkommet 18 høringssvar, som har givet anledning til enkelte ændringsforslag.

Begrundelsen fra DF for at stemme nej var denne gang, at man ønsker at få forelagt det nye forslag med ændringerne indtegnet.

Trods de to nej-stemmer blev lokalplanen godkendt, og der kan nu opføres op til 67 nye helårsboliger i grønne områder, der bl.a. består af en langstrakt eng med vådområder og et større grønt område omkring et gadekær. Der stilles desuden krav om en varieret hjemmehørende beplantning, som er tilpasset danske forhold og således giver gode betingelser for blandt andet dyrelivet og fremmer biodiversiteten.

Grøn kile bliver 25 meter

Sidste punkt om Nicolinelund, 320, hidrørte lokalplan 190, der er næste etape af udstykningen, angivet med etapenummer 3.2.

Lokalplan 190 kan først endeligt vedtages, når 75 procent af grundene i lokalplan 184 er blevet solgt.

Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger, og der er indløbet 21 høringssvar. Der blev på mødet stemt for at indarbejde forvaltningens indstillinger, som de fremgår af hvidbogen, i lokalplanforslaget.

Kommunalbestyrelsen tog i samme ombæring stilling til det meget omdiskuterede punkt om det grønne område ved Nicolinelund mod sommerhusområdet, også kaldet den grønne kile, der får en bredde på 25 meter. Til dette delpunkt stemte fire imod, nemlig 2 Dansk Folkeparti og 2 Nyt Stevns.

Lokalplanen bliver nu revideret og sendt i høring igen.
rmh

Skriv en kommentar