(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Sejer Folke, Enhedslisten
Med svar fra alle de øvrige partiers spidskandidater

Kære Mogens Haugaard Nielsen, Steen S. Hansen, Annette Mortensen, Line Krog Lay, Thor Grønbæk, Rasmus Englund, Michael Graakjær og Mikkel Lundemann Rasmussen.

I stiller jer til rådighed som borgmester efter valget den 21.november. I den anledning vil vi med dette åbne brev opfordre jer til at give vælgerne klar besked inden der skal sætte kryds.

Er det rimeligt at man, udover en høj løn, skal modtage ekstra vederlag for at passe arbejdet som borgmester? Og vil I selv frasige jer den ekstra indtægt?

I en tid, hvor der skæres betydeligt i velfærden og mange borgere som følge af diverse reformer rammes økonomisk hårdt, er det særligt vigtigt, at politikere ikke er omfattet af urimelige og uforklarlige privilegier.

Folketingets Vederlagskommission foreslog i 2016, at borgmestrenes lønninger blev sat op, men at lønnen til gengæld fremover skulle modregnes i eventuelle indtægter fra andre hverv, der følger af borgmesterposten.

Men et politisk flertal i Folketinget fulgte kun den ene halvdel af anbefalingerne. De hævede lønnen for borgmestrene med over 30 procent. Men undlod samtidig at kræve modregning i yderligere vederlag. Det betyder, at borgmestre nu ikke bare få en høj løn, men samtidig kan hæve store beløb i vederlag for deres poster i bestyrelser med mere, som de bestrider i kraft af deres borgmesterpost.

Det er efter vores mening en uskik og en helt forkert brug af borgernes skattekroner.

Vi deler vederlagskommissionens opfattelse af, at disse opgaver en naturlig forlængelse af borgmesterjobbet – og derfor allerede er aflønnet én gang med borgmesterlønnen.

Selvom et flertal i folketinget i første omgang ikke fulgte vederlagskommissionens anbefalinger mener vi, at I på eget initiativ bør frasige jer den ekstra løn.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) er gået foran og har med opbakning fra byrådet frasagt sig sine “ben”.

Vi synes, det er rimeligt, at I som borgmester-kandidater gør klart, om I vil følge dette eksempel, eller om I vil fortsætte med dobbeltaflønningen, og I gør det klart i god tid inden valget.

Vi ser frem til et snarligt svar.

På vegne af enhedslisten Stevns
Sejer Folke

Svar fra spidskandidaterne:

Line Krogh Lay, Radikale Venstre

Et relevant spørgsmål.

For det første har jeg, i fald jeg bliver borgmester, ikke tænkt mig at gå efter de lønnede poster, men overlade disse til andre i flertalsgruppen, som måtte være interesserede.

Hvis jeg alligevel skulle få en af disse poster, mener jeg bestemt, at det bør modregnes lønnen, som jeg ville få som borgmester. Det er jo en ganske glimrende løn i sig selv.

Thor Grønbæk, Borgerlisten

Fint spørgsmål du stiller, men hvilke vederlag er det, du tænker på, at borgmesteren på Stevns modtager?

Jeg mener kun, at vi får et beskedent vederlag i Stevns Spildevand og kan oplyse, at HNG Naturgas og Movia blot udbetaler kørsel og et mødediæt to gange årligt.

Jeg ved ikke, om formandskabet for Beredskabet giver noget, men jeg formoder, at du tænker på bestyrelsesposter af en lidt anden karakter, og dem har vi mig bekendt ingen af på Stevns?

Anette Mortensen, Venstre Stevns

Tak for dit spørgsmål.

Hvis jeg er så privilegeret, at borgerne på Stevns peger på mig som borgmester den 21. November, så vil min fornemmeste opgave være at have fuldt fokus på Stevns Kommune. Derfor vil det være naturligt for mig, at tilbyde de øvrige medlemmer af flertalsgruppen poster i diverse bestyrelser og nævn.

Jeg sidder selv i Argos (tidl. KARA/Noveren) bestyrelse pt., hvor der udbetales vederlag, og det vil være naturligt for mig, at en sådan post også skal tilfalde et medlem fra Plan- og Teknikudvalget fremover.

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Nyt Stevns

Jeg er helt enig dine betragtninger.

Jeg kan jo svare med udgangspunkt i det, du henviser til, nemlig borgmesterposten.

Jeg har ingen lønnede poster hverken indenfor Stevns kommune eller uden for.

Jeg blev 1 oktober 2015 formand for §60 selskabet Østsjællands Beredskab, 8 kommuner og 320.000 borgere, og får ikke løn for det. Jeg var selv med til at beslutte, at denne post var en del af borgmesterlønnen og dermed ulønnet. Det er vist ret usædvanligt, at en formandspost for et §60 selskab er ulønnet.

Desuden er jeg formand for bestyrelsen for Østersøpartnerskabet for turisme, hvilket omfatter Region Syddanmark, Region Sjælland og Københavns regionen. Denne post er også ulønnet, hvilket vi også besluttede ved partnerskabets tilblivelse.

Så jeg modtager ingen løn udover borgmesterlønnen, og det er jeg fint tilfreds med. Jeg har taget disse poster for at skabe maksimal indflydelse til Stevns, og det mener jeg, at vi har fået, men det kan vi jo vende tilbage til.

Varly Jensen, Dansk Folkeparti

Som svar på dit spørgsmål.

Med henvisning til Styrelsesvedtægten for Stevns Kommune, hvor Kommunalbestyrelsen den 24.november 2016, har revideret vedtægten.

Det fremgår klart af paragraf 19 stk. 1, ar Borgmesteren oppebærer vederlag efter regler, der fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Ud over det i stk. 1 nævnte vederlag, kan der ikke, af Kommunens kasse ydes Borgmesteren honorar, mødediæter eller anden vederlag for bestridelsen af et kommunalt hverv.
Altså, kan en Borgmester ikke få udbetalt noget beløb udover den fastsatte løn.

Mikkel Lundemann Rasmussen, Konservative

Selv en borgmester skal ikke sidde i en lønnet bestyrelse uden at modtage løn. Sidst jeg så efter, havde borgmesteren i Stevns Kommune ”i kraft af sit virke” hverken urimelige eller uforklarlige privilegier, som personen modtager ved siden af sin borgmesterløn. Så jeg mener, du adresserer et problem, der ikke eksisterer.

Når det så er sagt, vil jeg som borgmester forsøge at lave en konstituering, hvor de lønnede bestyrelsesposter, som findes, går til andre personer end borgmesteren, ganske som man gør i øjeblikket.

Michael Graakjær, SF

Et rigtig godt forslag – jeg kæmpede (sammen med mange gode kollegaer) for det samme i 3F og fik efter mange forsøg, for nogle kongresser siden, vedtaget det selvsamme forslag, gældende for 3Fs øverste ledelse.

Det er vigtigt, at man sikrer, at ledere vælger bestyrelsesposter efter hvad, der giver bedst og størst politisk indflydelse og ikke efter hvad, der giver det største vederlag.

Jeg vil følge vederlagskommissionens anbefalinger og nedsætte borgmesterlønnen med vederlagenes størrelse.

Steen S. Hansen, Socialdemokratiet

Såfremt jeg vælges til borgmester for Stevns kommune, vil mit fokus være at lede og sikre samarbejdet i Kommunalbestyrelsen og udvikle de rammer, helhedsplaner etc., der skal til for at skabe udvikling på Stevns.

Jeg vil arbejde for borgerne i Stevns kommune, og sikre deres interesser i alle forhold samt i eksterne samarbejder, der har indflydelse på en kommende udvikling på Stevns. Der ligger et stort oprydningsarbejde og venter, og jeg er klar til at påtage mig den opgave.

Jeg har ingen problemer med at frasige mig yderligere vederlag, da jeg som før nævnt har mit fokus i arbejdet for borgerne på Stevns.

Rasmus Englund, Liberal Alliance

Såfremt jeg bliver borgmester, frasiger jeg mig yderligere vederlag.

Skriv en kommentar