Politik tilbage til forsiden

Læserbrev: Udligningens bagside Læserbrev: Udligningens bagside(0)

Af Klaus Kroll
Formand, Konservative folkeparti, Stevns

Helt grundlæggende er tilskudsordninger og udligningsreformer skabt på baggrund af et system, der er i ubalance. Enkelte tilskudsordninger, som eksempelvis til den grønne omstilling, kan dog være nødvendige for at fremme en given adfærd, men de bør være undtagelsen. Stevns kommune får tilført penge udefra, da vi ellers med de nuværende budgetter har et hul i kassen, og man kan derfor med rette spørge, om det hul også ville være der, hvis man fjernede tilskuddet?
Er den helt basale kunst for os som kommune ikke at være selvforsørgende og skabe en økonomi, der hænger sammen, eller skal vi efterligne den generelle tendens og forvente at penge nok kommer et andet sted fra? Socialdemokraterne tror penge uddeles fra højere sted, men sandheden er, at de kommer fra dem, der skaber dem og afleverer en pæn del af dem i form af skatter. Ligesom Nørrebrodrengen tror, at mælken kommer fra en karton i Netto, er den socialdemokratiske overbevisning, at det er helt fint at lade andre betale. Tilskudsordningerne virker mod hensigten, da vi præmierer kommuner med underskud ved at give dem et tilskud, og det fordrer næppe, at de bliver bedre til at blive selvkørende.
Pudsigt nok nævner Steen Nielsen (S) i et interview, at skatten ville stige med 1,12 procent, hvis udligningen ikke var der, og det siger to ting; for det første at et socialdemokratisk svar på alt er skattestigning, og for det andet at den kommune, der bidrager med midler til Stevns, må lade deres skatteborgere holde for. Er det rimeligt, at vi på Stevns skal stikke poterne ned i andre kommuners budgetter, eller skulle vi finde en anden vej?
Det konservative folkeparti gennemfører om kort tid en præsentationsrunde af to projekter, der kan være med til at løfte Stevns ud af den passive forsørgerrolle og ind i en rolle som aktiv erhvervs- og turistkommune med en fremtidig målsætning om at kunne passe på sig selv og sine borgere og dermed skabe det økonomiske grundlag for en solid folkeskole, en anstændig ældrepleje og en markant forøget ungeindsats. Vejen frem er ikke kampen om de tilbageværende midler men derimod en reel tilvækst i økonomien, da den negative skatteskrue kun medvirker til at sende ressourcestærke borgere ud af kommunen.

Svar fra borgmesteren på læserbrevet ”Borgmesteren svigter Stevns” Svar fra borgmesteren på læserbrevet ”Borgmesteren svigter Stevns”(0)

Af Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester

I Danmark ser vi i disse år en voldsom urbanisering, befolkningen flytter fra land til by, hvilket er tydeligt for enhver, hvis man tager en tur rundt i landet. Det betyder jo samtidig, at pengestrømme flytter med, og at København i disse år oplever en kolossal tilvækst både i befolkning og økonomi.
Derfor er der nu 61 kommuner (landet har 98 kommuner), der har store økonomiske udfordringer og ønsker at få set på den gamle udligningsordning, som i væsentlig grad har tilgodeset København. Stevns er en del af Hovedstadsudligningen og tilgodeset af denne ordning.
Situationen var et stort debatemne på KL’s repræsentantskabsmøde forleden, hvor mange borgmestre gav udtryk for, at der bør ses på udligningsordningen.
Men også at sagen ikke er sort eller hvid, forstået på den måde at det ikke er enten eller i forhold til om den nuværende ordning skal lægges om, men at der er behov for en meget detaljeret nøglefordeling i forhold til den folkevandring, som er sket og sker.
Jeg har helt forståelse for ønsket fra de 61 kommuner, men kan samtidig gøre det helt klart, at Stevns jo ikke har oplevet den vækst, som København har, og at vi derfor stadig har behov for samme tildeling, som vi hele tiden har haft, hvilket en række andre kommuner, der er i samme situation som Stevns, gav udtryk for.
Dette orienteres Økonomiudvalget om på førstkommende møde den 18 november, hvilket er lagt ind. Nøjagtig som jeg har orienteret om andre vigtige diskussionsemner, der er på KL’s møder.

Læserbrev: Borgmesteren svigter Stevns Læserbrev: Borgmesteren svigter Stevns(1)

Af Steen Nielsen og Steen Hansen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne

Som borgmester skal man altid forsvare sine borgere og varetage sin kommunes interesser. Det mener vi ikke, at borgmester Mogens Haugaard fra Venstre har gjort i den aktuelle debat om en mulig ændring af det såkaldte kommunale udligningssystem.

Udligningssystemet flytter mange millioner kroner mellem landets kommuner, så de har nogenlunde lige vilkår for at levere service til borgerne.

Et forslag fra otte kommuner, med Aarhus i spidsen, har fået opbakning fra i alt 61 kommuner. Hvis forslaget gennemføres, vil Stevns miste 43 millioner kr. om året.

Det er rigtig mange penge, og hvis hullet i kommunekassen skulle fyldes, ville det kræve en forhøjelse af kommuneskatten med 1,1 procentpoint. Det ville virkelig kunne mærkes hos rigtig mange Stevnsboere, og særligt af de dårligst stillede.

Pudsigt nok vil forslaget betyde, at de 61 kommuner vil få flere penge, mens kommunerne i hovedstadsområdet, herunder København, vil få færre penge.

Når sådan et forslag kommer på bordet skulle man tro, at borgmesteren straks ville afvise det, fordi det vil ramme Stevns og Stevnsboere hårdt. Men i stedet for at afvise forslaget kategorisk begynder borgmester Mogens Haugaard at tale for ændringer af udligningssystemet, der vil flytte penge fra hovedstadsområdet og ud i landet.

Vi har ingen særlige følelser for Københavns Kommunes økonomi, men vi mener, at borgmesterens strategi er fuldstændig forfejlet i en situation, hvor 61 kommuner lægger et massivt pres på regeringen og Folketinget.

I en sådan situation skal man da stå sammen med “vennerne” i stedet for at begynde at skyde på dem. Det mener vi, er den rigtige måde at varetage Stevns Kommunes interesser på.

Socialdemokraterne har bedt om, at sagen bliver taget op på det førstkommende møde i Økonomiudvalget, så vi kan få drøftet situationen og hvordan vi skal håndtere den.

Kan også “almindelige“ mennesker blive valgt? Kan også “almindelige“ mennesker blive valgt?(0)

Af Frank R. Taarup, Hellested  
Kandidat til repræsentantskabet i SEAS-NVE

Der er igen valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE, andelsselskabet som vi alle ejer. Denne gang skal der vælges nye repræsentanter i Holbæk og Stevns kommuner. I Stevns kommune skal der vælges fire repræsentanter.
De nuværende valgte repræsentanter for Stevns omfatter to tidligere borgmestre, en tidligere kommunalpolitiker og en tidligere medarbejder i kommunen. Derudover har kommunen udpeget et nuværende kommunalbestyrelsesmedlem, og yderligere er den ene af de to borgmestre valgt som formand for bestyrelsen i SEAS-NVE. Altså, et godt og solidt kommunalt hold, og det er der jo heller ikke noget galt i.
Alligevel mener jeg, at det er på sin plads at også almindelige andelshavere får adgang til repræsentantskabet, så vi dels kan udtrykke vores mening om driften og økonomien, og dels være bindeled til brugerne, som jo er dem det hele handler om. Jeg håber og tror, at direktion og bestyrelse i SEAS-NVE gerne vil høre synspunkter fra de brugere og andelshavere som der er flest af, nemlig helt almindelige mennesker.
Det er derfor jeg stiller op til repræsentantskabet når der skal vælges fire medlemmer i uge 45 og 46. Du får snart en informationsfolder ind ad døren, og så kan du afgive din stemme elektronisk. Sidste frist for at stemme er i uge 46. Hvis du stemmer på mig, kan jeg love dig en aktiv og engageret indsats på alle andelshavernes vegne.

Læserbrev: Ønsker for vores fælles Verdensnaturarv Læserbrev: Ønsker for vores fælles Verdensnaturarv(0)

Af Hanne-Lise Nilsson
Nordre Klintevej 6
4673 Rødvig Stevns

Jeg vil tillade mig her at udtrykke mit håb om, at vores lille materialistiske kommune får den fornødne respekt for vores unikke natur på Stevns og den højtbesungne og nu også officielt indviede Verdensnaturarv, således at der OMSIDER bliver varetaget den fornødne naturpleje.
Endvidere således at landskabet ikke fortsat skæmmes og eroderes af emsige kommunale buskrydningstiltag, nedtrampningsstier og biltrafik (parkeringspladser, informationsbygninger med ditto restauranter og kiosker (med heraf dumpet affald)).
Endvidere at man snart foretager sig noget for at få stoppet minedriften ved Mandehoved… hvor det snart ligner Månebase Alfa. Den ene kubikkilometer kalk efter den anden bortføres derfra år for år, således at materialet kan indgå i malings- og tandpastaindustrien etc. og efterlader kolossale kratere… Her tages der bestemt ingen hensyn til bevarelsen af Verdensnaturarven.
Så herfra skal der lyde et meget lavmælt og skeptisk hurra!
Og ja, jeg er da ked af på denne måde at skulle dryppe malurt i champagneglassene… og det ser mildest talt også ud til at himmelen var ret ked af det på indvielsesdagen!

Venlig hilsen (trods alt!)

Læserbrev: Nej til udlicitering Læserbrev: Nej til udlicitering(0)

Af Lonni Lypart, Socialdemokrat
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

I forlængelse af Socialdemokratiets udmelding ved budget 2015, om ikke at sætte penge af i budgettet til en undersøgelse af udlicitering af kommunens Døgnpleje, vil vi, socialdemokraterne, lige slå fast en gang for alle, at vi klart mener, det er en kommunal kerneopgave og derfor bør blive i kommunen.
Ved en udlicitering vil kommunens borgerne gå glip af det tværfaglige samarbejde, der i dag foregår mellem plejepersonalet, sygeplejerske og eksempelvis ergo- og fysioterapeut. Kommunens plejepersonale er også med til at forebygge indlæggelser ved at gøre brug af KAS (korttidspladserne i Hårlev), og ved altid at kunne hente gode kostråd via det professionelle køkkenpersonale.
Får en af Døgnplejens kendte syge eller ældre borgere problemer, reageres der med det samme, og ruter omlægges, så borgeren får den fornødne hjælp her og nu. Dette gør, at der ikke bør eksperimenteres med udlicitering, da netop disse borgere kræver specialiseret viden og kompetence.
Kommunen prioriterer høj faglighed, veluddannet personale og udvikling af medarbejdere via diverse projekter og fokusområder.
Hvordan vil en privatudbyder kunne tilbyde det samme?
Derfor ønskede Socialdemokratiet ikke at anvende 500.000 kroner til denne undersøgelse, og derved skabe usikkerhed på området, hvor borgere såvel som personale i disse forandringstider har behov for stabilitet og ro.

TRAFIK: 14 politikere stemmer ja til sydlig linieføring TRAFIK: 14 politikere stemmer ja til sydlig linieføring(0)

Fem politikere er imod – de mener ikke en sydlig vej flytter nok biler
Stevns Kommune vil nu bringe den sydlige linieføring frem for Folketingets Transportudvalg. Den sydlige linieføring tager udgangspunkt i Klippinge og følger Tingvej, fortsætter nord om Hårlev og Enderslev for dernæst at skære gennem den sydlige del af Vallø Storskov og ramme Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej mellem Herfølge og Tureby.
Bilisterne kan herfra køre ind på Sydmotorvejen og køre mod København eller Rødby eller fortsætte mod vest.

STEVNS: Et flertal i Kommunalbestyrelsen har netop stemt for, at en kommende statsvej fra Stevns til motorvejen skal gå fra Klippinge nord om Hårlev og ud til Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej og herfra videre til både Syd- og Vestmotorvejen.
Den sydlige linieføring giver ikke den største aflastning af trafikken, hvilket beklages af borgmester Mogens Haugaard, V, der tidligere har udtalt til Dagbladet:
”Vi har også et erhvervsmæssigt sigte med at vælge den. Ikke mindst håber vi at kunne lede den tunge trafik ud af Stevns – ad den nye vej. Stevnske erhvervsvirksomheder har i mange år efterspurgt en hurtig forbindelse til motorvejsnettet, og det kan de få med den sydlige linieføring”.

Vi må selv…
Ifølge Rambøll-rapporten vil blot ca. 2600 biler dagligt benytte den sydlige linieføring mens ca. 19.000 biler kører forbi Hotel Comwell i Køge; dvs. trafikken gennem Køge vil kun blive aflastet i mindre grad.
”Vi må selv trække læsset og finde en mulig linieføring og udvikle Stevns”, påpegede borgmester  Mogens Haugaard på Kommunalbestyrelsesmødet, og det bliver borgmesteren der nu sammen med politikere fra Køge, skal søge foretræde for Folketingets Trafikudvalg og forelægge linieføringen.
Socialdemokraternes gruppeformand, Steen S. Hansen, var også tilfreds med den sydlige linieføring,  fordi trafikken dermed ikke skal gennem Køge by.
”Vi er oppe på 11 lyskryds i byen og trafikreguleringen er ikke lavet af hensyn til trafikken fra Stevns”, fastslog han.

Det skal være for hele Stevns
Fem politikere er imod den sydlige linieføring. Det var Flemming Petersen, V, Line Krogh Lay, Radikale, Jørgen Gregersen, Stevnslisten og Jan Jespersen, Enhedslisten. Venstres gruppeformand, Bjarne Nielsen, der var fraværende ved seneste Kommunalbestyrelsesmøde har tidligere anført, at han også er imod en sydlig linieføring.
Flemming Petersen fastholdt sit synspunkt fra møde i Plan- og Teknikudvalget, hvor han er formand.
”Vi skal finde en løsning for hele Stevns – og indfaldsvejene til Stevns er ved at sande til i biler”, understregede udvalgsformanden. Han har tidligere har udtalt, at en nordlig linieføring vil kunne flytte 4000 biler i døgnet, mens en sydlig kun vil kunne flytte 1400 biler i døgnet.

Tænk visionært
Politikerne, der i blandt Jan Jespersen, Enhedslisten, ønsker, at Stevns igen går i dialog med Køge for at finde andre linieføringer.
”En sydlig vej er ikke en reel løsning på Stevns’ trafikproblemer”, anførte Jan Jespersen, mens Line Krogh Lay påpegede:
”Det er et stigende problem med trafikken og vi skal have fokus på handlemuligheder. Det fungerer hverken for Stevns eller Køge”, sagde Line Krogh Lay, der ikke umiddelbart er begejstret for en sydlig forbindelse, som hun udtrykte det.
Hun opfordrede til, at der bliver tænkt mere visionært og at der blev mere fokus på ting, Stevns selv kunne gøre noget ved, f.eks. busforbindelser i Strøby og Strøby Egede, mens Jørgen Gregersen, Stevnslisten, stillede spørgsmålstegn ved, om Køge reelt var interesseret i at løse trafikproblemerne og om de bare holder Stevns hen – som han udtrykte det.     cs

Flertal vedtog Stevns Kommunes budget for 2015 Flertal vedtog Stevns Kommunes budget for 2015(0)

13 politikere fra fem partier stemte for budgettet. Uden for står Socialdemokraterne og Enhedslisten

STEVNS: Kommunalpolitikerne blev ikke enige om dette års budget, og flertallets budgetforslag blev vedtaget af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Stevnslisten. Socialdemokraterne og Enhedslisten kunne ikke stemme for budgettet bl.a. fordi de siger nej til udlicitering af arbejdsopgaver inden for ældreområdet. Desuden har såvel Socialdemokraterne og Enhedslisten kritiseret budgetforløbet.
”Argumentet om, at budget 2015 er behandlet af udvalgsformændene er en sandhed med modifikationer. Det kan godt være, at udvalgsformændene i flertalsgruppen har behandlet budgettet, men det er sket helt uden om Stevnslisten, Enhedslisten og Socialdemokraterne. Budgetforløbet har været en farce”, sagde Steen S. Hansen, formand for Socialdemokraterne, da budgettet blev 2. behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

V ærgrer sig
Venstre havde indkaldt deres 2. suppleant, Vivian Møller Nielsen, til budgetpunktet på dagsordenen.
Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen havde meldt afbud til mødet, og 1. suppleant, Inge Milbrat, var forhindret i at deltage. Derfor var det Venstres 2. suppleant, Vivian Møller Nielsen, som var hidkaldt til budgetpunktet på Kommunalbestyrelsesmødet, mens det var Flemming Petersen, der havde rollen som ordfører for Venstre.
I sin ordførertale sagde Flemming Petersen bl.a. følgende:
”Det solide flertal i budgettet giver en fortsat ro på bagsmækken i Stevns kommune hele næste år og er et budget i balance mellem indtægter og udgifter. Når det er sagt, er det ærgerligt at A og Ø har valgt at stå udenfor, når jeg siger valgt, er det fordi deres krav og ønsker ikke kunne realiseres inden for en fornuftig budgetramme, og de besparelser de foreslog, ganske enkelt ikke var realistiske. Bl.a. A’s forslag om at spare 2,5 mio. kr. på Ungdomsskolen, hvilket ville ramme Ungdomsskolen meget hårdt, hvis det skulle gennemføres. Hertil kom yderligere besparelser i administrationen, primært gennem fjernelse af en række projektansættelser”.

Detaljer fra budgettet
Herefter fremhævede Flemming Petersen nogle punkter fra budgettet.
Der er afsat 5,5 mio. kr. i en bufferpulje – Der er afsat 7,8 mio. kr. øremærket til den nye skolereform, heraf 1 mio.kr. særskilt til innovationsprojekter – Der er afsat en halv mio.kr. til Cafe Stevnen og så er besparelsen på 100.000 kr. på Stevnsbadet er fjernet, for at holde svømmehallen åbent for borgerne i sommerferien. Desuden er besparelsen på 75.000 kr. på rengøring af offentlige toiletter er fjernet.
Der er afsat økonomi til nyt turismesamarbejde i samarbejde med Stevns turistforening og der er afsat økonomi til at Stevnsbussen fortsætter i 2015. Yderligere sker der en styrkelse af området for udsatte børn og unge ved en helt ny struktur i Familieafdelingen, bl.a. for at sikre den tidlige indsats – og endelig er der anlægsprojekter for ca. 68 mio. kr. heriblandt nyt Sundhedscenter, Unesco Verdensarv samt sikring af bløde trafikkanter i Strøby Egede ved Bakkegårdsvejens udmunding”.

S vil ikke spare på bibliotek
Socialdemokraterne havde i deres budgetforslag afsat 2,5 millioner – udover de 7,8 mill. kroner til implementering af ny skolereform. Herudover havde de afsat 2 millioner til øget åbningstid i daginstitutionerne, og endelig ønskede Socialdemokraterne ikke at spare yderligere på bibliotekerne, og de kunne ikke støtte besparelsen, som flertallet havde på posten ”fagpersonale bibliotek” på 177.000 kroner.    cs

VERDENSARV: Første skridt mod nyt besøgscenter VERDENSARV: Første skridt mod nyt besøgscenter(0)

Politikere sender forslag til kommuneplantillæg i høring

HØJERUP: Det skete, da de godkendte et forslag til et kommuneplantillæg, der beskriver kommunens intentioner med det nye besøgsområde Stevns Klint.
”Højerup er et helt centralt sted, hvis man gerne vil opleve Stevns Klint. Det er den eneste egentlige landsby mellem Rødvig og Bøgeskoven og et ud af blot fem steder, hvor der er adgang til kysten under klinten. Samtidig er det en meget idyllisk landsby med flere attraktioner for turister”, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Besøgscenter skal indrettes mere hensigtsmæssigt
”Men Højerup er, som byen er indrettet i dag, ikke gearet til den øgede tilstrømning af mennesker, som klintens udnævnelse til verdensarv medfører. Derfor skal området omkring det nuværende besøgsområde indrettes på en mere hensigtsmæssig og sammenhængende måde med respekt for Højerups karakter og borgere”, forklarer borgmesteren.

Der kommer en trafikplan
for Højerup
Kommunen er opmærksomme på den øgede trafik i Højerup og de gener, det medfører. Lige nu gennemføres en trafiktælling, som skal danne grundlag for en trafikplan.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde at sende forslaget til kommuneplantillægget i otte ugers høring. Dermed har borgerne i Stevns Kommune mulighed for at komme med deres input.
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal området udbydes i en arkitektkonkurrence. Efterfølgende skal der vedtages en lokalplan for området. (Pressemeddelelse, Stevns Kommune/cs)

Forvaltningens Borgmester Forvaltningens Borgmester(0)

Af: Steen S. Hansen
Gruppeformand for Socialdemokraterne

Borgmesteren insinuerer efter budgetforhandlingerne, at vi i Socialdemokratiet skulle have interesse i at ansætte og afskedige medarbejdere i Stevns kommune.
Dette er simpelthen ikke korrekt, og borgmesteren går i den grad over stregen ved at antyde, at det skulle være vores motiv i sagen om, hvorvidt chefstillingen for den nye afdeling ”Center for Børn og Uddannelse” skulle slås op, eller som forvaltningen ønskede, at de skulle udpege lederen af det nye center.
Vi har gennem hele 2014 forsøgt at rejse en politisk debat om mål og indhold for en kommende ny organisering af familieområdet, som gennem mange år har overskredet budgetterne. Vi ønskede en meget tidligere indsats over for udsatte børn og ikke kun centreret om det enkelte barn, men også at man tog hånd om hele familien. Vi har fremsat forslag i kommunalbestyrelsen om en politisk proces, men det blev nedstemt af flertallet, som tilsyneladende ikke ønskede at tage politisk ansvar for området.
Børneudvalget behandlede sagen på septembermødet, hvor der var lagt op til, at man tog forvaltningens oplæg til efterretning, og derefter ikke blandede sig i sagen.
Vi i Socialdemokratiet er godt tilfreds med de store linjer i forslaget, da de nærmest er en afskrivning af det, vi havde foreslået i kommunalbestyrelsen.
I den nye organisering skaber vi en ”Centerchefstilling”, som vi vurderer ligger over det nuværende chefniveau og en sådan stilling, hvor en enkelt person har ansvaret for hele afdelingen, på tværs af alle områder. Sådan en stilling har man aldrig haft i Stevns kommune.
Derfor ønskede vi af principielle grunde, at stillingen blev opslået – dette var første argument.
Endvidere er hele årsagen til at organisere området på en ny måde, at der var noget, som fungerede mindre godt i den gamle organisation. I en sådan situation er det vel naturligt at søge at bibringe organisationen noget nyt – dette var andet argument.
Vi synes, at det er to meget rimelige og helt objektive grunde til at slå den nye stilling op.
Hvis forvaltningen og borgmesteren gerne ville have været denne uheldige sag foruden, kunne de have valgt at involvere alle politikere i processen. Dermed kunne eventuelle følsomme og nødvendige hensyn have været taget undervejs i forløbet.
Lige nu står forløbet som en farce, flere fra flertalsgruppen har skiftet holdning og standpunkt undervejs, og måske skulle borgmesteren vurdere, hvem der er hans bagland?
Vi fra Socialdemokratiet har meldt vores holdning ud fra starten og stået fast på denne gennem hele forløbet. Vi ønsker en tidlig indsats over for det enkelte barn og familien omkring dette.

Nye indlæg

Kontakt

Sociale medier

Mest læste kategorier

© 2011 Stevnsbladet All rights reserved.