Politik tilbage til forsiden

TRAFIK: 14 politikere stemmer ja til sydlig linieføring TRAFIK: 14 politikere stemmer ja til sydlig linieføring(0)

Fem politikere er imod – de mener ikke en sydlig vej flytter nok biler
Stevns Kommune vil nu bringe den sydlige linieføring frem for Folketingets Transportudvalg. Den sydlige linieføring tager udgangspunkt i Klippinge og følger Tingvej, fortsætter nord om Hårlev og Enderslev for dernæst at skære gennem den sydlige del af Vallø Storskov og ramme Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej mellem Herfølge og Tureby.
Bilisterne kan herfra køre ind på Sydmotorvejen og køre mod København eller Rødby eller fortsætte mod vest.

STEVNS: Et flertal i Kommunalbestyrelsen har netop stemt for, at en kommende statsvej fra Stevns til motorvejen skal gå fra Klippinge nord om Hårlev og ud til Slimmingevejens udmunding i Vordingborgvej og herfra videre til både Syd- og Vestmotorvejen.
Den sydlige linieføring giver ikke den største aflastning af trafikken, hvilket beklages af borgmester Mogens Haugaard, V, der tidligere har udtalt til Dagbladet:
”Vi har også et erhvervsmæssigt sigte med at vælge den. Ikke mindst håber vi at kunne lede den tunge trafik ud af Stevns – ad den nye vej. Stevnske erhvervsvirksomheder har i mange år efterspurgt en hurtig forbindelse til motorvejsnettet, og det kan de få med den sydlige linieføring”.

Vi må selv…
Ifølge Rambøll-rapporten vil blot ca. 2600 biler dagligt benytte den sydlige linieføring mens ca. 19.000 biler kører forbi Hotel Comwell i Køge; dvs. trafikken gennem Køge vil kun blive aflastet i mindre grad.
”Vi må selv trække læsset og finde en mulig linieføring og udvikle Stevns”, påpegede borgmester  Mogens Haugaard på Kommunalbestyrelsesmødet, og det bliver borgmesteren der nu sammen med politikere fra Køge, skal søge foretræde for Folketingets Trafikudvalg og forelægge linieføringen.
Socialdemokraternes gruppeformand, Steen S. Hansen, var også tilfreds med den sydlige linieføring,  fordi trafikken dermed ikke skal gennem Køge by.
”Vi er oppe på 11 lyskryds i byen og trafikreguleringen er ikke lavet af hensyn til trafikken fra Stevns”, fastslog han.

Det skal være for hele Stevns
Fem politikere er imod den sydlige linieføring. Det var Flemming Petersen, V, Line Krogh Lay, Radikale, Jørgen Gregersen, Stevnslisten og Jan Jespersen, Enhedslisten. Venstres gruppeformand, Bjarne Nielsen, der var fraværende ved seneste Kommunalbestyrelsesmøde har tidligere anført, at han også er imod en sydlig linieføring.
Flemming Petersen fastholdt sit synspunkt fra møde i Plan- og Teknikudvalget, hvor han er formand.
”Vi skal finde en løsning for hele Stevns – og indfaldsvejene til Stevns er ved at sande til i biler”, understregede udvalgsformanden. Han har tidligere har udtalt, at en nordlig linieføring vil kunne flytte 4000 biler i døgnet, mens en sydlig kun vil kunne flytte 1400 biler i døgnet.

Tænk visionært
Politikerne, der i blandt Jan Jespersen, Enhedslisten, ønsker, at Stevns igen går i dialog med Køge for at finde andre linieføringer.
”En sydlig vej er ikke en reel løsning på Stevns’ trafikproblemer”, anførte Jan Jespersen, mens Line Krogh Lay påpegede:
”Det er et stigende problem med trafikken og vi skal have fokus på handlemuligheder. Det fungerer hverken for Stevns eller Køge”, sagde Line Krogh Lay, der ikke umiddelbart er begejstret for en sydlig forbindelse, som hun udtrykte det.
Hun opfordrede til, at der bliver tænkt mere visionært og at der blev mere fokus på ting, Stevns selv kunne gøre noget ved, f.eks. busforbindelser i Strøby og Strøby Egede, mens Jørgen Gregersen, Stevnslisten, stillede spørgsmålstegn ved, om Køge reelt var interesseret i at løse trafikproblemerne og om de bare holder Stevns hen – som han udtrykte det.     cs

Flertal vedtog Stevns Kommunes budget for 2015 Flertal vedtog Stevns Kommunes budget for 2015(0)

13 politikere fra fem partier stemte for budgettet. Uden for står Socialdemokraterne og Enhedslisten

STEVNS: Kommunalpolitikerne blev ikke enige om dette års budget, og flertallets budgetforslag blev vedtaget af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Stevnslisten. Socialdemokraterne og Enhedslisten kunne ikke stemme for budgettet bl.a. fordi de siger nej til udlicitering af arbejdsopgaver inden for ældreområdet. Desuden har såvel Socialdemokraterne og Enhedslisten kritiseret budgetforløbet.
”Argumentet om, at budget 2015 er behandlet af udvalgsformændene er en sandhed med modifikationer. Det kan godt være, at udvalgsformændene i flertalsgruppen har behandlet budgettet, men det er sket helt uden om Stevnslisten, Enhedslisten og Socialdemokraterne. Budgetforløbet har været en farce”, sagde Steen S. Hansen, formand for Socialdemokraterne, da budgettet blev 2. behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

V ærgrer sig
Venstre havde indkaldt deres 2. suppleant, Vivian Møller Nielsen, til budgetpunktet på dagsordenen.
Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen havde meldt afbud til mødet, og 1. suppleant, Inge Milbrat, var forhindret i at deltage. Derfor var det Venstres 2. suppleant, Vivian Møller Nielsen, som var hidkaldt til budgetpunktet på Kommunalbestyrelsesmødet, mens det var Flemming Petersen, der havde rollen som ordfører for Venstre.
I sin ordførertale sagde Flemming Petersen bl.a. følgende:
”Det solide flertal i budgettet giver en fortsat ro på bagsmækken i Stevns kommune hele næste år og er et budget i balance mellem indtægter og udgifter. Når det er sagt, er det ærgerligt at A og Ø har valgt at stå udenfor, når jeg siger valgt, er det fordi deres krav og ønsker ikke kunne realiseres inden for en fornuftig budgetramme, og de besparelser de foreslog, ganske enkelt ikke var realistiske. Bl.a. A’s forslag om at spare 2,5 mio. kr. på Ungdomsskolen, hvilket ville ramme Ungdomsskolen meget hårdt, hvis det skulle gennemføres. Hertil kom yderligere besparelser i administrationen, primært gennem fjernelse af en række projektansættelser”.

Detaljer fra budgettet
Herefter fremhævede Flemming Petersen nogle punkter fra budgettet.
Der er afsat 5,5 mio. kr. i en bufferpulje – Der er afsat 7,8 mio. kr. øremærket til den nye skolereform, heraf 1 mio.kr. særskilt til innovationsprojekter – Der er afsat en halv mio.kr. til Cafe Stevnen og så er besparelsen på 100.000 kr. på Stevnsbadet er fjernet, for at holde svømmehallen åbent for borgerne i sommerferien. Desuden er besparelsen på 75.000 kr. på rengøring af offentlige toiletter er fjernet.
Der er afsat økonomi til nyt turismesamarbejde i samarbejde med Stevns turistforening og der er afsat økonomi til at Stevnsbussen fortsætter i 2015. Yderligere sker der en styrkelse af området for udsatte børn og unge ved en helt ny struktur i Familieafdelingen, bl.a. for at sikre den tidlige indsats – og endelig er der anlægsprojekter for ca. 68 mio. kr. heriblandt nyt Sundhedscenter, Unesco Verdensarv samt sikring af bløde trafikkanter i Strøby Egede ved Bakkegårdsvejens udmunding”.

S vil ikke spare på bibliotek
Socialdemokraterne havde i deres budgetforslag afsat 2,5 millioner – udover de 7,8 mill. kroner til implementering af ny skolereform. Herudover havde de afsat 2 millioner til øget åbningstid i daginstitutionerne, og endelig ønskede Socialdemokraterne ikke at spare yderligere på bibliotekerne, og de kunne ikke støtte besparelsen, som flertallet havde på posten ”fagpersonale bibliotek” på 177.000 kroner.    cs

VERDENSARV: Første skridt mod nyt besøgscenter VERDENSARV: Første skridt mod nyt besøgscenter(0)

Politikere sender forslag til kommuneplantillæg i høring

HØJERUP: Det skete, da de godkendte et forslag til et kommuneplantillæg, der beskriver kommunens intentioner med det nye besøgsområde Stevns Klint.
”Højerup er et helt centralt sted, hvis man gerne vil opleve Stevns Klint. Det er den eneste egentlige landsby mellem Rødvig og Bøgeskoven og et ud af blot fem steder, hvor der er adgang til kysten under klinten. Samtidig er det en meget idyllisk landsby med flere attraktioner for turister”, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Besøgscenter skal indrettes mere hensigtsmæssigt
”Men Højerup er, som byen er indrettet i dag, ikke gearet til den øgede tilstrømning af mennesker, som klintens udnævnelse til verdensarv medfører. Derfor skal området omkring det nuværende besøgsområde indrettes på en mere hensigtsmæssig og sammenhængende måde med respekt for Højerups karakter og borgere”, forklarer borgmesteren.

Der kommer en trafikplan
for Højerup
Kommunen er opmærksomme på den øgede trafik i Højerup og de gener, det medfører. Lige nu gennemføres en trafiktælling, som skal danne grundlag for en trafikplan.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde at sende forslaget til kommuneplantillægget i otte ugers høring. Dermed har borgerne i Stevns Kommune mulighed for at komme med deres input.
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal området udbydes i en arkitektkonkurrence. Efterfølgende skal der vedtages en lokalplan for området. (Pressemeddelelse, Stevns Kommune/cs)

Forvaltningens Borgmester Forvaltningens Borgmester(0)

Af: Steen S. Hansen
Gruppeformand for Socialdemokraterne

Borgmesteren insinuerer efter budgetforhandlingerne, at vi i Socialdemokratiet skulle have interesse i at ansætte og afskedige medarbejdere i Stevns kommune.
Dette er simpelthen ikke korrekt, og borgmesteren går i den grad over stregen ved at antyde, at det skulle være vores motiv i sagen om, hvorvidt chefstillingen for den nye afdeling ”Center for Børn og Uddannelse” skulle slås op, eller som forvaltningen ønskede, at de skulle udpege lederen af det nye center.
Vi har gennem hele 2014 forsøgt at rejse en politisk debat om mål og indhold for en kommende ny organisering af familieområdet, som gennem mange år har overskredet budgetterne. Vi ønskede en meget tidligere indsats over for udsatte børn og ikke kun centreret om det enkelte barn, men også at man tog hånd om hele familien. Vi har fremsat forslag i kommunalbestyrelsen om en politisk proces, men det blev nedstemt af flertallet, som tilsyneladende ikke ønskede at tage politisk ansvar for området.
Børneudvalget behandlede sagen på septembermødet, hvor der var lagt op til, at man tog forvaltningens oplæg til efterretning, og derefter ikke blandede sig i sagen.
Vi i Socialdemokratiet er godt tilfreds med de store linjer i forslaget, da de nærmest er en afskrivning af det, vi havde foreslået i kommunalbestyrelsen.
I den nye organisering skaber vi en ”Centerchefstilling”, som vi vurderer ligger over det nuværende chefniveau og en sådan stilling, hvor en enkelt person har ansvaret for hele afdelingen, på tværs af alle områder. Sådan en stilling har man aldrig haft i Stevns kommune.
Derfor ønskede vi af principielle grunde, at stillingen blev opslået – dette var første argument.
Endvidere er hele årsagen til at organisere området på en ny måde, at der var noget, som fungerede mindre godt i den gamle organisation. I en sådan situation er det vel naturligt at søge at bibringe organisationen noget nyt – dette var andet argument.
Vi synes, at det er to meget rimelige og helt objektive grunde til at slå den nye stilling op.
Hvis forvaltningen og borgmesteren gerne ville have været denne uheldige sag foruden, kunne de have valgt at involvere alle politikere i processen. Dermed kunne eventuelle følsomme og nødvendige hensyn have været taget undervejs i forløbet.
Lige nu står forløbet som en farce, flere fra flertalsgruppen har skiftet holdning og standpunkt undervejs, og måske skulle borgmesteren vurdere, hvem der er hans bagland?
Vi fra Socialdemokratiet har meldt vores holdning ud fra starten og stået fast på denne gennem hele forløbet. Vi ønsker en tidlig indsats over for det enkelte barn og familien omkring dette.

Læserbrev: Helikoptertur Læserbrev: Helikoptertur(1)

Af Keld Hein
Formand Dansk Folkeparti Stevns

Lige siden vognmand Hansen i maj 2005 barslede med ideen om vognmandsruten, har Dansk Folkeparti forsøgt at fremme ideen politisk. Torsdag den 9. oktober blev forslaget om den sydlige linjeføring vedtaget med stort flertal.
Det inspirerer Dansk Folkeparti Stevns til at invitere stevnsboerne med på en visionær helikoptertur. Vi har chartret en helikopter af typen ”Vision Futura – model 14/5.
Vi starter ved verdensarven Stevns Klint og ser et af Danmarks smukkeste partier. Dernæst får vi, hvad der nærmest må betegnes som en åbenbaring: Vi kan kigge langt ud over sognegrænserne. En flot vej henover Midtstevns viser sig. En vej med ganske tæt trafik. Mindst 5000 i døgnet samt nytilkommen erhverstrafik. Vejen der bringer os til afkørsel 34 på Sydmotorvejen.
Vi ser den nye forlængelse frem til Vestmotorvejen. Hvilket trafikalt potentiale der her viser sig. Afkørsel 34 mod Rødby eller København, eller videre til Vestmotorvejen mod Jylland. Du ser en kæmpestor nyanlagt pendlerparkeringsplads ved den nyanlagte station, enten ved afkørsel 34, eller Ølby station. Fra Ølby station bliver køretiden til København 20 minutter på den nyanlagte togstrækning. Vi ser en del aktive byggepladser, erhvervsejendomme og parcelhuse. Tilflyttere og nye erhverv vil naturligvis blive tiltrukket af dejlige Stevns, når trafikstrukturen bliver så optimal.
På flyveturen tilbage mod Højerup, runder vi lige det nordligste Stevns og sydlige Køge. Vi ser, at trafikpresset er aftaget ganske væsentligt. Dog ser vi en del turistbusser holde ved en del af de 11 lyssignaler. Kort efter Prambroen ser vi, at der er etableret en spange over åen. Det sikrer, at fodgængere kan passere åen tørskoet.
Håber, at passagererne har nydt turen og set alle de spændende visioner, der tegner i en forhåbentlig nær fremtid.


Læserbrev: 13.300 kr. mindre pr. elev  i folkeskolen på Stevns  end landsgennemsnittet Læserbrev: 13.300 kr. mindre pr. elev i folkeskolen på Stevns end landsgennemsnittet(0)


Af  Henning Urban Dam Nielsen,
Socialdemokratiet og medlem af Børneudvalget på Stevns

I valgkampen sidste efterår lød det igen og igen, at folkeskolen på Stevns skulle styrkes.
I det budget for 2015, som flertalsgruppen og Stevnslisten netop har vedtaget, er folkeskolen ikke styrket!
Var der nogen, der sagde løftebrud?
Flertalsgruppen vil nok påstå, at de styrker folkeskolen med 7,8 million i 2015. Folkeskolen tilføres rigtigt 7,8 millioner, og det er godt. Problemet er bare, at midlerne kun er der i 2015. Det er altså lidt som at tisse i bukserne, det varmer kun kortvarigt.
En reel styrkelse af folkeskolen ville kræve varige midler i budget 2015 og det er der ikke.
Varige midler der kan bruges til at skabe bedre muligheder for personalets forberedelse og samarbejde. Varige midler til at styrke inklusionsindsatsen, den faglige vejledning på skolerne og holddelingen i klasserne. Alt sammen til gavn for eleverne og deres udbytte af skolegangen.
Til at illustrere behovet for en styrkelse af folkeskolen kan jeg fortælle, at vi på Stevns i budget 2014 bruger 13.300 kr. mindre pr. elev end landsgennemsnittet. Det betyder, at folkeskolerne skulle tilføres ca. 20 millioner kr. for at nå landsgennemsnittet. Ovennævnte oplysninger kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside under ”ECO-nøgletal”.
Disse oplysninger om økonomien sammenholdt med skolernes høringssvar er for mig åbenlyse grunde til, at Kommunalbestyrelsen bør prioritere folkeskolen på Stevns på en anden måde end hidtil.
Den nye Kommunalbestyrelses første chance for at gøre dette var via budget 2015, men den chance har flertalsgruppen nu forspildt. Budget 2015 styrker ikke folkeskolen varigt.
Den manglende styrkelse af folkeskolen var en væsentlig grund til, at vi i Socialdemokratiet ikke stemte for budget 2015, men i stedet fremsatte vores eget budgetforslag.
I vores budgetforslag var skolerne tilført de 7,8 million og 2,5 million kroner til varig drift. Det ville have været en start på den opprioritering af folkeskolen på Stevns, som efter vores mening er nødvendig efter mange års besparelser.

LÆSERBREV: En forhastet turistmastodont LÆSERBREV: En forhastet turistmastodont(0)

Af Sejer Folke
Kontaktperson for enhedslisten Stevns
Broager 3, Hellested

Nogle gange går det stærkt i kommunalpolitik – ind imellem så stærkt, at det går hen over hovedet på borgerne. Et eksempel er sidste uges beslutning om at centralisere de sydsjællandske kommuners i en samlet ’turistmastodont’ af navnet ”Visit Sydsjælland-Møn”, som bl.a. skal anspore flere hoteller, flere ressorts, vægt på de store attraktioner. Hvem kommer dette til gode?

Jeg synes i stedet, at vi skulle lave en vision om en ny form for turisme, hvor vi inviterer folk til at komme til en egn – Stevns – fyldt med engagerede, aktive og gæstfrie mennesker! Det er sådan, jeg ser Stevns.

Turisme er en kilde til værdi for de mange – ikke kun økonomisk men også kulturelt. Lad os udbygge en turisme, som er til gavn for de mange og som knytter bånd mellem stevnsboere og turister, som således bliver ambassadører for vores egn.

Stevns har netop fået en kæmpe foræring, ved at Klinten er gjort til en unik verdensarv samtidig med, at der er en igangværende bevægelse, hvor mange mennesker søger lokale, autentiske varer og oplevelser. Det nye tiltag fjerner os væk fra det lokale i stedet for at bruge det som en styrke til at tiltrække folk udefra til Stevns.

Beslutningsprocessen bag ”Visit Sydsjælland Møn” har desuden været forhastet og uden inddragelse af lokalbefolkningen. Hvorfor har man fx ikke inddraget eksisterende turist- og kulturattraktioner, kunsthåndværkere og overnatningsstedet som er i daglig kontakt med besøgende på Stevns, men i stedet godsejere og direktører? Ikke overraskende at fokus kommer til at ligge på store hoteller og resorts.

Et problem i denne sammenhæng er også, at den form for turisme er præget af mange sæsonprægede lavtlønsjob.

Hvor turistoplæggets vigtigste målgruppe er “flere nye og købestærke gæster – at øge segmentets døgnforbrug”, så kunne vi måske henvende os til folk med en lidt mere almindelig pengepung. Der er jo i mammons hellige navn ikke nogen grund til fuldstændig at glemme vores vandrehjem, og vore campingpladser og de turister, som måske bare er på privat besøg.

En udvikling ad et spor, hvor vi satser på fællesskabet, foreninger, lokale erhvervsdrivende, mindre overnatningssteder, lokale ildsjæle vil berige vores egn i form af mere kultur og øget sammenhold.

Derfor: Lad os for pokker tænke om, før det er for sent. Vi kan godt selv styre og udvikle vores turisme baseret på eksisterende styrker i kommunen.

Læserbrev: Strøby er ikke hele Stevns! Læserbrev: Strøby er ikke hele Stevns!(0)

Af: Preben Kjær
Lipkesvej 8, Store Heddinge

Palle Maag fra Duevej i Strøby klandrer Stevns kommune for at gå ind for en vejplan syd om Vallø, men med direkte tilslutning til motorvejene fra Stevns til Herfølge.
I den forbindelse udtaler Palle Maag fra Strøby sig på hele Stevns vegne som de berørte parter i sagen om en længe ventet og snart nødvendig motorvejstilslutning. De hidtil kendte og opreklamerede synspunkter fra nogle Strøby-borgere om denne tilslutning bliver så gentaget.
Må jeg i al spagfærdighed gøre opmærksom på, at Palle Maag måske taler for Strøby-borgernes synspunkter, men at disse ikke repræsenterer hele Stevns, hvis ene halvdel bor øst for Klippinge.
Den af Stevns og Køge kommune foreslåede vejføring lever op til krav om en lige og hurtig forbindelse uden at passere for mange hindringer undervejs.
I det hele taget har det været symptomatisk for den hidtidige debat, at en række beboere i Strøby og omegn, der ikke har de daglige gener med kumme veje, byggearbejder og vejbump, har udtalt sig meget kraftigt og på alles vegne. Måske for at få nogle helt lokale problemer løst??
Lad os få slået fast, at den nye statsstøttede vejforbindelse fra motorvejsnettet handler om en hurtig trafikvej til og fra UNESCO-Klinten og Store Heddinge – uden for mange gener og hindringer undervejs. Det har de to kommuner tilsyneladende forstået – med eller uden hjælp fra herremænd og andet godtfolk.

OMFARTSVEJEN – forkert beslutningsgrundlag OMFARTSVEJEN – forkert beslutningsgrundlag(0)


Af Erik Larsen

Amtsskrivervej 14
4671 Strøby

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har netop truffet beslutning om at placere den længe omdiskuterede omfartsvej så sydligt, som det overhovedet er muligt.
Det er et projekt til et 3-cifret millionbeløb, og som gennemskærer naturområder og ikke mindst Vallø Storskov på tværs.
Og det værste:
Iflg. borgmester Mogens Haugaard vil denne linjeføring næppe få mange daglige trafikanter trods de store omkostninger i kroner såvel som i miljø.
Desuden er beslutningen taget på et forkert grundlag. Om et par måneder foreligger der en rapport, om der forefindes rigkær eller ej i Ådalen.
Hvis der ikke forefindes rigkær, er vejen åben for en lokal omfartsvej syd om Strøby Egede. Muligheden for en sådan omfartsvej er en væsentlig brik i beslutningen, om en omfartsvej til motorvejen skal placeres mod syd eller mod nord.
Hvorfor har kommunalbestyrelsen ikke kunne vente på denne rapport, men i stedet taget en kostbar beslutning uden at løse det egentlige problem?

VALG: SEAS-NVE søger repræsentanter VALG: SEAS-NVE søger repræsentanter(0)

Der er valg til repræsentantskabet i dit elselskab, SEAS-NVE. Repræsentantskabet er SEAS-NVE’s øverste myndighed og kan bestå af op til 162 andelshavere, der repræsenterer den samlede ejerkreds på 375.000 andelshavere. Måske du kunne tænke dig at være repræsentant?

Er du elforbruger, og bor du i Holbæk, Guldborgsund eller Stevns Kommune er du medejer af selskabet og dermed også andelshaver. Og du kan stille op til repræsentantskabsvalget uanset alder og køn.
Der skal i de tre kommuner i alt vælges 31 medlemmer til SEAS-NVE´s repræsentantskab. Som repræsentant har du blandt andet indflydelse på virksomhedens rolle i den grønne omstilling og i udbredelsen af fibernet i regionen.

”I repræsentantskabet repræsenterer de enkelte medlemmer andelshaverne på demokratisk vis. Har du erfaring eller kompetencer inden for eksempelvis energi, IT, miljø eller økonomi, og er du interesseret i at præge den fremtidige udvikling inden for energi og fibernet, der hvor du bor? Så har vi brug for dig i SEAS-NVE’s repræsentantskab,” siger bestyrelsesformanden i SEAS-NVE, Poul Arne Nielsen.
Alle andelshavere i de nævnte valgområder kan stille op til valget, så længe man kan få 10 andre andelshavere til at indstille sig som kandidat til valget.

Valget i år foregår elektronisk via SEAS-NVE’s hjemmeside. Adgang til internettet er efterhånden så udbredt og almindeligt hos danskerne, at SEAS-NVE, som selv leverer lynhurtig adgang til internettet, vælger dels at skåne miljøet, dels at spare penge ved ikke at trykke og modtage stemmesedler fra andelshaverne.

Program for valgprocessen:
Interesserede kandidater skal finde 10 stillere senest mandag den 20. oktober klokken 12
Onsdag den 5. november begynder den elektroniske afstemning
Fredag den 21. november er sidste frist for at stemme
Onsdag den 3. december får de nyvalgte repræsentanter besked om valgresultatet

De nyvalgte repræsentanter indtræder i repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet i april 2015.

Nye indlæg

Kontakt

Sociale medier

Mest læste kategorier

© 2011 Stevnsbladet All rights reserved.