Politik tilbage til forsiden

Læserbrev: Angående Skovgruppen Læserbrev: Angående Skovgruppen(0)

Af Kit Nørgaard Aabjerg
Tidligere bestyrelsesmedlem gennem 5 år og forælder i skovgruppen.

Vi elsker skovgruppen og har været så heldige at have 2 børn der ( om det bliver muligt for nummer 3 vil tiden vise.) Vi elsker skovgruppen, fordi den giver mulighed for børnene at bruge deres krop, deres nysgerrighed, deres intellekt og ikke mindst deres sanser. Den giver børnene kendskab til naturen og til Stevns. Vi er ikke i tvivl om at det er et af kommunens bedste tilbud, eller ihvertfald var, mens bussen Bertha blev brugt.
Lige nu er den tilgengæld kommunens mest omdiskuterede børnehavegruppe. Fordi en fjollet syningsfejl rev bussen ud af dens funktion med at køre børnene ud i naturen i Marts 2014.
Nu er det ikke længere et spørgsmål om en bus eller ej, men om vi i det hele taget vil noget med vores pædagogiske institutioner her i kommunen. Forslaget er at lukke skovgruppen og Leje en en bus alle kan få glæde af. Umiddelbart er det også meget nemmere at sælge dette forslag, så mange børn kan lige pludselig komme på tur, og mange flere får lidt af kagen, så hvorfor ikke?
Fordi det handler om at se på alle vores pædagogiske tilbud enkeltvis, og skabe en bredt udvalg vi forældre kan vælge ud fra, så det også på den front er attraktivt at være i, eller flytte til kommunen.  Se på hvad den enkelte institution har af ressourcer, muligheder, personkompetencer, arkitektoniske eller geografiske forcer, der gør at de kan tilbyde et unikt og kvalificeret pædagogisk tilbud.
Det skovgruppen kan er helt unikt. Det pædagogiske personale der, brænder ligepræcis for alt der har med natur at gøre og har en kæmpe viden de deler ud af. Lad os starte med at finde ud af hvad vi vil med vores børn, før vi lader økonomien råde.
I øvrigt tak Henning Urban Dam Nielsen, fordi du kæmper med os, og fordi du kan se at det giver mening!  Som det er nu kan alle forældre vælge skovgruppen til og derved få glæde af bussen.
Ved at leje en fælles bus til hele kommunen kan børnene måske få en lille bitte smagsprøve, som næppe ændrer på hverken natursyn eller børnenes trivsel og i værste tilfælde bliver det kun en illusion på grund af logistiske og personalemæssige udfordringer det kunne føre med sig.

Tryggevælde Ådal: Stor interesse for sti-arbejde Tryggevælde Ådal: Stor interesse for sti-arbejde(0)

Mange vil være med til at planlægge nye stier
i
Tryggevælde Ådal
70 personer mødte op for at høre mere om stier, der skal lette adgangen til Tryggevælde Ådal. (Foto: Stevns Kommune).

HÅRLEV: På et netop afholdte borgermøde blev der talt om nye og gamle stier i Tryggevælde Ådal. 70 mennesker mødte op til mødet, heraf var 32 lodsejere, og 17 personer viste interesse for at deltage i arbejde med at planlægge nye stier.
På borgermødet blev de fremmødte klogere på, hvad ådalen rummer, og hvorfor vi gerne vil gå der. Der blev fortalt om lovgivningen for færdsel i det åbne land, om Helhedsplanen for Tryggevælde Ådal i 2010-2012 og om projekt ”rekreative stier” i Stevns Kommune, hvor et af interessepunkterne netop er at udvikle stier i ådalen.

Adgang til ådalen er vigtig for formidlingen
”Formidlingen af ådalen er vigtig for forståelsen og for lysten til at bevare. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi kan gå i ådalen – opleve naturen og mærke historierne. Tidligere var der en langsgående sti i ådalen, hvoraf man drev kvæget frem til græsning. Det er bl.a. den sti, vi gerne vil gendanne” siger Charlotte Lønborg Frantzen fra Stevns Kommune.
Jackie Stenderup fra Amatørarkæologer på Stevns fortalte, at Danmarks største runesten Tryggevældestenen er fundet i ådalen og Europas længste stammebåd, nemlig den 14 meter lange Varpelev Egen. Begge fund findes nu på Nationalmuseet. Og Michael L. Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening på Stevns fortalte om geologien og om de helt specielle forhold i ådalen, hvor grundvandet trykkes op nedefra. Deraf navnet Tryggevælde.
Endelig fortalte repræsentanter fra Ådalens nye græsningslaug, at der nu er hegnet ca. 70 ha, og at man forventer at hegne ca. 200 ha inden så længe. Lauget mente ikke, at det vil blive et problem at hegne fra til stier.

Spørgsmål til de eksisterende stier
Efter indlæggene var der mange spørgsmål og kommentarer. Man undrede sig f.eks. over behovet for at lave nye stier, når kommunen tilsyneladende ikke kan holde de eksisterende stier, især stien ud til det gamle fugletårn.
”Forholdet omkring plejen er efterfølgende undersøgt, og det viser sig, at stien er slået 4 gange i 2014. Udfordringen ligger her i det meget våde underlag, som det ikke er så nemt at gøre noget ved og en misforståelse om beskæring, som der nu vil blive rettet op på” slutter Charlotte Lønborg Frantzen, Stevns Kommune.

Du kan også være med i arbejdsgruppen
Stevns Kommune indkalder de 17 interesserede til et nyt møde i starten af 2015, hvor arbejdet med at planlægge de nye stier går i gang. Hvis du har lyst til at være med i arbejdet med stierne, så kan du kontakte Charlotte Lønborg Frantzen, Stevns Kommune på chafra@stevns.dk eller tlf. 5657 5152.

Endnu en ommer  for cykelstien mellem Hårlev og Hellested Endnu en ommer for cykelstien mellem Hårlev og Hellested(0)

Natur- og Miljøklagenævnet har netop truffet afgørelse om, at Faxe kommunes dispensation fra åbeskyttelseslinjen for den planlagte cykelrute forbi Mor Karens hus ved Hellested skal ændres til et afslag

Ruten følger Hellested Bygade over åen, hvorefter den svinger op foran Mor Karens Hus, dernæst går ud til Køgevej, hvor den fortsætter frem til den sydlige del af Hårlev. (Kort: Stevns Kommune).

HELLESTED/HÅRLEV: Alt tyder på, at Stevns kommune endnu engang må tilbage på tegnebrættet for at finde en alternativ linjeføring for den længe planlagte cykelsti mellem Hellested og Hårlev.
Kommunens første udspil, hvor cykelstien via en bro skulle krydse tværs over Stevns Ådal mellem Køgevej og Maglehøjvej, blev den 14. maj 2012 underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet.
Efter afslaget valgte kommunen dengang at gå i forhandlinger med Faxe kommune om en alternativ rute, hvor en del af strækningen ville gå gennem Faxe kommune. Et stykke af stien vil skulle etableres inden for åbeskyttelseslinjen, hvorfor Faxe kommune sidste år i august meddelte dispensation fra åbeskyttelseslinjen for de berørte matrikelnumre tilhørende Tryggevælde Hovedgård i Karise. En dispensation, som ejeren af de omfattede matrikelnumre valgte at klage over til Natur- og Miljøklagenævnet sidste år i september.
Afgørelsen faldt den 1. december i år. Et enstemmigt Natur- og Miljøklagenævn har ændret Faxe kommunes dispensation til et afslag, hvorfor cykelstien ikke kan realiseres.
Nævnet  lage i sin afgørelse vægt på følgende forhold:
1. ”At den valgte linjeføring vil have en ikke uvæsentlig landskabelig påvirkning på det åbne område, der bliver gennemskåret af cykelstien”.
2. ”Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at de grunde (oplevelsesmulighederne for trafikanter på cykelstien, trafiksikkerheden og det økonomiske hensyn) opvejer den vægt, der må tillægges beskyttelsen af navnlig landskabet i området”.
3. ”Nævnet finder endvidere, at der må tillægges vægt ved vurderingen, at der er mulighed for at etablere cykelsti langs landevejen i hele stiens forløb”
og endeligt at:
4. ”En dispensation vil kunne medføre tilsvarende ansøgninger i andre lignende områder uanset, om der er mulighed for alternative løsninger uden for området”.
 rmh

Stevns: Genvalg af 4 til SEAS-NVE Stevns: Genvalg af 4 til SEAS-NVE(0)

Årets valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE er nu gennemført

STEVNS: Stevns har fire medlemmer i repræsentantskabet og ved det nyligt afholdte valg var der genvalg til Mogens Hansen, Poul Arne Nielsen, Peer Nørgaard og Gina Øbakke.
Repræsentantskabet er det øverste organ i SEAS-NVE. I et andelsselskab som SEAS-NVE vælges repræsentantskabet blandt andelshaverne, og de repræsenterer dermed samtlige andelshavere. Repræsentanterne bidrager til at præge udviklingen i SEAS-NVE og som selskabets øverste organ beskæftiger repræsentantskabet sig med de energipolitiske temaer i regionen og har desuden til opgave at vælge SEAS-NVE’s bestyrelse samt at godkende regnskabet.
Det kommende repræsentantskab i SEAS-NVE består af 135 medlemmer.

Kommunen har trukket  Højerup-kommuneplantillæg tilbage Kommunen har trukket Højerup-kommuneplantillæg tilbage(0)

Som ventet trak kommunalbestyrelsen plantillægget for det
kommende besøgsområde ved Stevns Klint ved Højerup tilbage

HØJERUP: Vi har ikke været dygtige nok til at forklare ideen med arealanvendelsen. Efter Danmarks Naturfredningsforening valgte at indklage tillægget til Natur- og Miljøklagenævnet,  over at vi ikke har lagt op til en miljøvurdering af projektet, mener vi at det eneste rimelige er at trække forslaget. Ellers risikerer vi, at sagen ender i klagenævnet, og så kan der gå meget lang tid”, sagde Flemming Petersen, formand for Plan- og Teknikudvalget på det nyligt afholdte kommunalbestyrelsesmøde.
Desuden havde Borgerforeningen i Højerup klaget over tillægget og i begge tilfælde gik klagen også på, at kommunen henviser til en forældet lovgivning.
”Det går  naturligvis ikke. Derfor har vi valgt at trække det tilbage. Det ændrer dog ikke på den samlede proces- og tidsplan for verdensarvsarbejdet’, forklarer borgmester Mogens Haugaard Nielsen efterfølgende i en pressemeddelelse.

Ja tak til bredere dialog
”Det er vigtigt at se interessegrupperne som medspillerne, og at vi viser at vi ikke trækker fronter op. Vi skal være klar er klar til at erkende, hvis noget ikke er som det skulle være”, sagde Line Krogh Lay, R, mens Varly Jensen, DF, havde følgende bemærkning:
”Vi skal give plads til at udvide dialogen. Det er verdensarv – og det er fint, vi får en chance for bredere dialog og giver reel indflydelse. Det er en positiv indgangsvinkel”, sluttede Varly Jensen som Steen S. Hansen, S, tilkendegav han var enig i.
Kommuneplantillægget forelægges kommunalbestyrelsen igen i 2016, når der er vedtaget en trafikplan primo 2015 og når der i 2016 foreligger et forslag til lokalplan for området efter afholdelse af arkitektkonkurrence for besøgscentret.
cs

Mange udviklingsmuligheder i Hårlev Mange udviklingsmuligheder i Hårlev(0)

I arbejdet med en bymidteplan for Hårlev havde Stevns kommune lørdag den 22. november inviteret byens borgere med på en byvandring og en snak om fremtidens Hårlev

(Foto: Stevns Kommune)

HÅRLEV:  Ni personer deltog på turen rundt. Med var blandt andet formanden for PTU, Flemming Petersen (V), samt flere repræsentanter fra Hårlev Borger- og Erhvervsforening.
De fremmødte borgere blev bedt om at udfylde et spørgeskema med deres oplevelse af samt ønsker og visioner for byen. Flere fremhævede SuperBrugsen, biblioteket og Mødestedet, Hårlevhallen, Byskoven, stisystemet samt de gode togforbindelser, som positive kendetegn for Hårlev i dag.

Grønne områder, stisystem og torveplads
Der var desuden adskillige input til mulige udviklingsområder. Flere savnede aktivitetsområder til byens unge og børn samt et eller flere grønne, rekreative områder. Nye café- og spisemuligheder blev ligeledes nævnt. Selvom Mødestedet af flere blev fremhævet som et godt sted for byen, var der andre af deltagerne, som ytrede ønske om et forsamlings- eller medborgerhus for alle.
En udvidelse af stisystemet med en ny forbindelse til Byskoven og Nymøllevej fra stationen – gerne med gangbro for cykler, barnevogne og rollatorbrugere – var et ønske blandt flere. Også bedre parkeringsforhold – mens den nuværende parkeringsplads ved stationen fik status af torv – og en sammenhængende cykelrute gennem byen blev foreslået.
En borger foreslog at få liberalt erhverv ind på stationsområdet, og i stedet gøre området omkring Hovedgaden og rådhuset til bymidte med nyt sundhedscenter inklusiv et cafeområde.
”Der var en hyggelig stemning, og vi fik en god dialog om ønsker og muligheder for Hårlev. Det arbejder kommunens konsulent Dorthe Brogaard nu videre med”, siger Lilian Schmidt, kommuneplanlægger i Stevns kommune.

FAKTA:
Formålet med bymidteplanen er at udarbejde overordnede og langsigtede visioner for bymidten i Hårlev, som de næste mange år kan bruges til at styre udarbejdelsen af lokalplaner og kommuneplanrammer for byen, og dermed sikre en overordnet rød tråd i Hårlevs byudvikling.

Omfartsvejen ender på Christiansborg Omfartsvejen ender på Christiansborg(0)

På den lukkede del af kommunalbestyrelsesmødet sidste torsdag blev det besluttet at gå til Folketinget for at få hjælp til at ændre på reglerne, så det bliver muligt at anlægge omfartsvejen i området langs Tryggevælde Å – selvom Natur- og Miljøklagenævnet tidligere har afvist kommunens VVM-redegørelse grundet forekomst af rigkær

Forekomsten af rigkær i området ved Tryggevælde Ådal kan sætte en stopper for omfartsvejen, der har været mere end 40 år undervejs (Arkivfoto: Charlotte Skøtt).

STRØBY EGEDE: Tilbage i april 2013 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at der ikke kunne gives tilladelse til omfartsvejen syd om Strøby Egede, da Tryggevælde Ådal er et såkaldt Natura 2000 område med forekomst af rigkær (habitatnaturtype 7230).
Stevns Kommune besluttede derfor at ansætte konsulentfirmaet HabitatVision til at holde øje med floraen i området gennem vækstsæsonen i 2014 for at konstatere, om der fortsat var forekomst af rigkær.
Besigtigelserne af områder omkring den projekterede omfartsvej fandt sted den 18. og 19. august 2014 af to rutinerede naturtypekortlæggere og biologer. De to biologer kunne efter deres kortlægning af området konkludere, at habitatnaturtype 7230 findes i udbredte forekomster på tværs af den planlagte vejføring, men at forekomsterne er af beskeden kvalitet og med et begrænset naturindhold. Eng-ensian, som de to naturtypekortlæggere endvidere var blevet bedt om at observere, blev ikke registreret i området.

Beder Folketinget om hjælp
På baggrund af resultaterne fra besigtigelsen i august vælger kommunalbestyrelsen nu at gå til Folketinget. På Christiansborg kan man ikke omstøde Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, men kommunen håber, at de kan ændre på lovgivningen, således at det bliver muligt med omfartsvejen.
”Det forekommer ikke rimeligt, at lidt rigkær skal hindre kommunens mulighed for vækst og udvikling i Strøby Egede. Desuden forekommer det ikke rimeligt, at tusindvis af mennesker skal leve med den støj og forurening, som de cirka 12.000 biler dagligt forårsager ved kørsel via Stevnsvej gennem Strøby Egede”, siger Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør i Stevns kommune.
rmh


LÆSERBREV: Urimelige takststigninger i SFO´erne? LÆSERBREV: Urimelige takststigninger i SFO´erne?(0)

Af Henning Urban Dam Nielsen
Socialdemokratiet og medlem af børneudvalget

På sidste uges Kommunalbestyrelsesmøde besluttede flertalsgruppen, V, O, C og B, samt Stevnslisten, at vedtage de foreslåede takststigningerne på institutions- og SFO området. Generelt er der tale om relative små stigninger og enkelte små fald, men der er et meget grelt eksempel med en stigning på 37,6 %, hvis man er 3. klasses elev og går i SFO 2.

Takststigningerne på området skal yderligere ses i lyset af, at der er skåret i normeringerne på SFO´erne i ydertimerne.

Endvidere er det jo også sådan, at vi på Stevns generelt har tildelt vores institutioner og skoler relativt få midler. Dette har jeg redegjort for tidligere, men jeg vil alligevel gentage hovedpointerne fra de økonomiske nøgletal, der ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside. I budget 2014 tildeles der på institutionsområdet 5600 kr. mindre pr. barn pr. år end landsgennemsnittet og på folkeskoleområder et det 13.300 kr. mindre pr. elev pr. år.

Nu beder det politiske flertal så forældrene om at betale mere for institutionspladsen til deres barn. Det, synes vi i Socialdemokratiet, er urimeligt og vi havde derfor stillet et ændringsforslag til taksterne i SFO´erne. Der var ikke store besparelser, men trods alt nogle takster der reducerer forældrenes samlede betaling set over et helt SFO forløb. Vores forslag blev dog stemt ned og nu kan forældrene i de stevnske institutioner se frem til takststigninger igen.

Et lille nytårsønske herfra skulle i al stilfærdighed være, at det politiske flertal på Stevns i det nye år vil prioritere vores institutioner og skoler lidt højere.

God jul fra en stadig håbefuld og optimistisk socialdemokrat i børneudvalget på Stevns,
Henning Urban Dam Nielsen

LÆSERBREV: Da Skovgruppen gik ud! LÆSERBREV: Da Skovgruppen gik ud!(0)

Af Henning Urban Dam Nielsen
Socialdemokratiet og medlem af børneudvalget

Det var med stor ærgrelse og beklagelse, at jeg på udvalgsmødet tirsdag den 2. december 2014 måtte sande, at et flertal i Børneudvalget, bestående af V, O og C, besluttede at indstille, at Skovgruppen lukkes som pædagogisk tilbud.

Det særlige og pædagogisk anderledes nedlægges og erstattes af nogle drys af busture til alle institutioner.

Konkret indstiller flertallet nu, at der bruges 343.000 kr. til, at en privat vognmand kører børnene på de enkelte institutioner på tur en gang i mellem.

Gad vide hvad der var sket, hvis ikke Skovgruppens bus fejlagtigt var sat ud af drift i en længere periode. Havde flertalsgruppen så alligevel nedlagt Skovgruppen?

I Socialdemokratiet ville vi hellere have brugt midlerne på at genskabe en velfungerende Skovgruppe. En Skovgruppe som et pædagogisk tilbud, man som forælder kan vælge til sit barn. Et tilbud der i store træk går ud på, at børnene opholder sig i naturen, i stedet for på institutionen. I følge flere undersøgelser udvikler børnenes motorik, opmærksomhed og opfindsomhed sig bedre i et sådant tilbud end i et traditionelt og deres sygefravær er mindre.

Et Skovgruppetilbud kunne godt etableres på tværs af kommunen, så det kunne vælges til af forældre i hele kommunen, men der var desværre ikke politisk vilje til at gå ad den vej.

Snakken om pædagogik og kvalitet fik desværre aldrig den plads i udvalget, som den fortjener.

Konservativ vækstpolitik Konservativ vækstpolitik(0)

Af: Klaus Kroll
Formand for De Konservative på Stevns

10-12 nye vækstvirksomheder og 400 nye job på Stevns kunne afløse Steen Nielsen (S) dommedagspolitik. Det bliver ikke skabt over natten og sikkert heller ikke inden næste kommunalvalg, men det skal ikke afholde os fra at prøve.

Tag bilen eller cyklen og kør igennem industriområdet i Hårlev og derefter området mellem Store Heddinge og Højerup, hvilket vil bekræfte det faktum, at vi har haft en urimelig stor afgang af industrivirksomheder på Stevns.

Det konservative folkeparti på Stevns fremlægger i januar to separate ideoplæg, med det formål at tiltrække nye virksomheder og dermed skabe grundlaget for fremtidens job på Stevns.

Omfordelingspolitikken er desværre blevet hellig for Steen Nielsen, hvilket må være et symptom på at han ikke evner at fremlægge reelle vækstplaner og initiativer, der kan sikre en bæredygtig udvikling.

Den manglende vilje til at fremlægge konkrete planer står en anelse i kontrast til valgløftet om 1000 nye arbejdspladser på 10 år, som blev fremført ved sidste kommunalvalg. Vi har på Stevns en ganske fornuftig mulighed for at udvikle vores erhverv, da vi modsat Gentofte ikke er fuldt udbyggede og stadig har en række primær erhverv og samtidig har mulighed for at videreudvikle vores industri- og erhvervsområder. Derudover har vi, modsat Ishøj, en unik natur der kan skabe et grundlag for en turisme og oplevelsesindustri. Når jeg beskyldes for at være virkelighedsfjern mener jeg, ikke overraskende, det modsatte da jeg mener at kunne se mulighederne frem for begrænsningerne.

Nye indlæg

Kontakt

Sociale medier

Mest læste kategorier

© 2011 Stevnsbladet All rights reserved.