(Last Updated On: 1. juni 2018)

– og knap så uvildig. Efter forslag fra forvaltningen bliver funktionen som borgerrådgiver reduceret til 10-12 timer og ansættelsen bliver under administrationen

Stevns: En snævert flertal stemte torsdag imod en indstilling fra Enhedslistens Jan Jespersen om ansættelse af en borgerrådgiver på fuld tid og uafhængigt af forvaltningen.

Ialt 17 skulle stemme, idet Thomas Overgaard (S) og Jacob Panton Kristiansen (V) havde meldt afbud til aftenens kommunalbestyrelsemøde. Ni stemte imod forslaget, mens otte stemte for.

Der var således ikke fuld enighed i flertalsgruppen (K, R, S og V), som der ellers har været ind til nu ved langt de fleste afstemninger. De nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i den socialdemokratiske gruppe, Anne Munch og Helen Sørensen, valgte at stemme for Jan Jespersen forslag sammen med to DF-, to Nyt Stevns- og to EL-stemmer.

De tre øvrige fra S samt tre V-, to K- og en R-stemme stemte imod forslaget.

Løftebrud

– Da vi sidste år vedtog budget 2018 var det med stemmerne 17 med 2. Der var med andre ord et betydeligt flertal, der vedtog, at man i Stevns kommune skulle have en uafhængig borgerrådgiver i år 2018. Den nuværende flertalsgruppe har sidenhen valgt at se stort på det indgåede budgetforlig og valgt at sløjfe den uafhængige borgerrådgiver og erstatte den med en administrativ medarbejder, der kan bruge 10 til 12 timer på at lytte til borgere. Det er vi stærkt utilfredse med i Enhedslisten, sagde Jan Jespersen, da han fremlagde sagen.

– Det er et brud på budgetforlig 2018, hvilket vi finder forkasteligt at gøre, uden på noget tidspunkt at inddrage de implicerede parter, fortsatte han og understregede, at der er et presserende behov for en uafhængig borgerrådgiver i kommunen.

– Vi oplever ofte henvendelser fra borgere, der føler sig tabt i systemet. Det kan der være mange årsager til. Jeg skal ikke nævne dem alle, men en af dem jeg oftest hører er, at borgeren ikke forstår de afgørelser, der træffes vedrørende deres sag, forklarede han.

Borgmesteren førte ordet

Jan Jespersen fik opbakning fra såvel Varly Jensen (DF) og Mogens Haugaard (Nyt Stevns), der begge stillede spørgsmålstegn ved, hvordan en borgerrådgiver ansat under administrationen i Stevns kommune kan være uvildig.

Fra flertalsgruppen var det kun borgmesteren, der svarede igen.

– Jeg beklager, at alle dem, der var bag idéen, ikke har været med til at træffe beslutningen. Den tager jeg på mig. Jeg vil foreslå, at vi evaluerer efter et halvt og et år, samt at vi får præciseret nogle måle- og pejlemærker for funktionen, sagde borgmester Anette Mortensen (V).

Borgmesteren forklarede, at også andre kommuner har valgt at ansætte en borgerrådgiver under kommunen, og at den person, som skal varetage funktionen i Stevns er jurist og har arbejdet i Ankestyrelsen i en årrække.

Uvildighed er altafgørende

Det fik dog ikke de opponerende partier til at ændre holdning.

– Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i borgerrådgiverens virke og en grundlæggende forudsætning for, at borgerrådgiverens vurdering af konkrete sager kan ske på et objektivt og sagligt grundlag. Uafhængigheden skal sikre, at borgerrådgiveren har gennemslagskraft, og at borgerrådgiverens arbejde til en hver tid er omgæret af legitimitet og tillid, sagde Jan Jespersen.

– Uvildigheden er alfa og omega, uden det, så…., sluttede Jan Jespersen og så opgivende ud.
rmh

Der manglede penge:

  • I budget 2018, som sidste år blev vedtaget af 17 af de i alt 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, heriblandt Enhedslisten, var afsat penge til ansættelse af en uafhængig borgerrådgiver. Ialt 450.000 kr. var afsat til oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion i 2018 og kr. 600.000 i de efterfølgende år.
  • Siden har det vist sig, at der i budget 2018 ikke er blevet afsat midler til oprettelsen af den lovpligtige funktion som databeskyttelsesrådgiver, hvorfor forvaltningen i Stevns Kommune den 27. februar 2018 indstillede til Økonomiudvalget, at bevillingen til borgerrådgiveren i stedet kunne anvendes til implementering af den lovpligtige persondataforordning.
  • Forvaltningen blev af udvalget bedt om at komme med alternative forslag til etablering af en borgerrådgiverfunktion.
  • Økonomiudvalget blev på et udvalgsmøde i april præsenteret for et forslag om, at borgerrådgiverfunktionen istedet kunne etableres ved en opnormering af de eksisterende ressourcer i det juridiske team under Politik & Borger med ca. 10 til 12 timer ugentligt ekstra til borgerrådgiverfunktionen.
  • Det betyder, at borgerrådgiveren ikke oprettes som en uafhængig funktion af kommunens administration. Dog blev det i forslaget beskrevet, at funktionen etableres på lige fod med en borgerrådgivers typiske kerneopgaver fra andre kommuner.
  • Et flertal i Økonomiudvalget stemte for forvaltningens forslag. Varly Jensen (DF) og Mogens Haugaard (Nyt Stevns) stemte imod og fik protokolleret, at de ønsker ansættelse af en borgerrådgiver uafhængigt af forvaltningen.

 

Skriv en kommentar