(Last Updated On: 14. december 2017)

Stevns: En ny konstituering blev dannet mandag mellem Socialdemokratiet, Venstre og Konservative. Tirsdag aften blev den nye flertalsgruppe udvidet med Radikale. De 13 mandater i den nye flertalsgruppe er nu enedes om en ny udvalgsstruktur med fire stående udvalg – udover det obligatoriske udvalg Økonomiudvalget.

Det er samme antal udvalg som i dag – og ét udvalg mindre end den forrige flertalsgruppe havde foreslået. Et forslag, der ville have betydet en meromkostning på 326.000, og som på seneste kommunalbestyrelsesmøde blev stemt ned med stemmerne 10 imod og 9 for.

PTU udvides, NFK nedlægges

De fire udvalg er: Social- og Sundhedsudvalget, Børn, Unge og Læringsudvalget, Plan, Miljø og Fritidsudvalget samt det nye Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalg.

Det nuværende Plan- og Teknikudvalg (PTU) bliver omdøbt til Plan, Miljø og Fritidsudvalget, og som navnet antyder udvides med områderne Miljø og Fritid.

Det nuværende Natur-, Fritids- og Kulturudvalg (NFK) nedlægges, og opgaverne vil fremover blive varetaget i de to udvalg: Plan, Miljø og Fritidsudvalget og udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, som også får tilført opgaver, der hidtil har hørt under Økonomiudvalget.

Områderne kultur og fritid bliver fremover placeret i hver sit udvalg. Det betyder, at ansøgninger om lokaletilskud skal fremsendes til det nye Plan-, Miljø- og Fritidsudvalg. Søger foreningerne derimod om økonomisk tilskud til en kulturel aktivitet, skal ansøgningen stiles til Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) samt Børneudvalget – fremover udvalget for Børn, Unge og Læring – fortsætter stort set uændret fra i dag.

Tidligere på året blev SSU udvidet med to udvalgspladser – fra fem til syv – og det to mand større udvalg vil fortsætte i den nye periode.

Hvorfor ikke fem udvalg?

Den tidligere flertalsgruppe havde – efter ønske fra Dansk Folkepartis Varly Jensen, som også var tilset formandsposten – oprettet et nyt og femte udvalg, Plan- og Ejendomsudvalget, som skulle sikre politisk tilsyn med de kommunale ejendomme samt planområdet (udstykninger, lokalplaner med mere).

Dette udvalg er ikke med i forslaget fra den nye flertalsgruppe. Opgaverne er alle placeret i Plan, Miljø og Fritidsudvalget.

På spørgsmålet, hvorfor det femte udvalg ikke længere er med i forslaget, svarer den kommende borgmester, Venstres Anette Mortensen:

– De fem udvalg, var det, der gav mening i den tidligere konstituering. Med den nye konstituering giver det bedste mening med fire udvalg. Det er min overbevisning, at det er den måde, vi kommer til at stå stærkest på, siger hun.

Fordeling af poster

Borgmesteren er selvskrevet til formandsposten i Økonomiudvalget, og besættes derfor af Anette Mortensen.

Venstres Flemming Petersen er udpeget til formand for Plan, Miljø og Fritid. Flemming Petersen er tidligere PTU-formand.

Socialdemokratiet har fået to udvalgsformænd i den nye struktur: Henning Urban Dam Nielsen for Social- og Sundhedsudvalget samt Steen S. Hansen for Børn, Unge og Læringudvalget. Steen S. Hansen er desuden 1. viceborgmester.

Mikkel Lundemann Rasmussen fra Konservative bliver formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, mens der ikke er en formandspost til Radikales Line Krogh Lay.

– Line kom med ét mandat, og ud fra den D’Hondts metode (en metode til at fordele mandater, red.) giver det ret til én udvalgsplads. Hun har fået to udvalgsposter, siger Anette Mortensen, der endvidere oplyser, at flertalsgruppen – også udfra D’Hondts metoden – selv kunne beholde 2. viceborgmesterposten.

– Men det har vi valgt ikke at gøre, den går til oppositionen, oplyser hun.

Alle formandsposter i udvalgene bliver fra 1. januar 2018 besat af medlemmer i den nye flertalsgruppe. Partierne udenfor flertalsgruppen – Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nyt Stevns – får i alle udvalg tildelt en eller to poster – forudsat, at de seks mandater går sammen i en mindretalsgruppe.

Hvem, der skal være næstformænd, bliver op til de enkelte udvalg selv at bestemme.

Økonomi

SSU er i dag på syv medlemmer, hvorfor nuværende budgetramme til dette udvalg fastholdes.

Som en konsekvens af den nye udvalgsstruktur nedlægges Bevillingsnævnet. Ansøgninger om alkoholbevillinger skal fremover behandles direkte af Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget. Det giver en besparelse på 40.000 kroner.

Endvidere ønsker flertalsgruppen at honorere formandsposten samt udvalgspladsen til Børn- og Ungeudvalget. Formandsposten honoreres med 10 procent af borgmestervederlaget – svarende til 81.700 kroner – og udvalgspladsen med samme honorering som en normal udvalgspost, altså lige godt 27.000 kroner.

Det giver netto en manglende netto på knap 69.000 kroner, som medtages til første budgetopfølgning i 2018.

Den nye styrelsesvedtægt sendes til førstebehandling ved et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 13. december. Umiddelbart efter samles den nye kommunalbestyrelse til konstitueringsmøder i udvalgene.

Andenbehandling er datosat til ugen efter, torsdag den 21. december.
rmh

 

Børneudvalg får nyt navn

Det nuværende Børneudvalg skifter navn til Børn, Unge og Læringudvalg

Det skyldes primært, at udvalget ved flere lejligheder er blevet forvekslet med Børn- og Ungeudvalget, at udvalg som alle kommuner har

Børn- og Ungeudvalget kan ifølge Serviceloven træffe beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn

Det lovpligtige Børn- og Ungeudvalget kan ikke skifte navn

Udvalget er uafhængigt af kommunalbestyrelsen og består af:

 • en byretsdommer udpeget af Domstolsstyrelsen
 • en til to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen
 • to personer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer

 

Politiske udvalg

Sådan bliver de nye politiske udvalg på Stevns

Økonomiudvalget, overordnet økonomistyring og koordinering af de stående udvalgs beslutninger

 • Formand: Anette Mortensen (V)
 • Medlem: Steen S. Hansen (A)
 • Medlem: Steen Nielsen (A)
 • Medlem: Bjarne Nielsen (V)
 • Medlem: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
 • To medlemmer fra O, Ø og Nyt Stevns

 

Social- og Sundhedsudvalget, herunder genoptræning, rehabilitering, hjælpemidler, hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, voksne med særlige behov, socialpsykiatri mm.

 • Formand: Henning Urban Dam Nielsen (A)
 • Medlem: Jacob Panton Kristiansen (V)
 • Medlem: Ellen Knudsen (C)
 • Medlem: Helen Sørensen (A)
 • Medlem: Anne Munch (A)
 • To medlemmer fra O, Ø og Nyt Stevns

 

Børn, Unge og Læring, herunder sundhedspleje, daginstitutioner, dagpleje, folkeskoler, SFO, SSP, ungdomsskole, specialundervisning, støtteforanstaltninger for børn og unge, UUV mm.

 • Formand: Steen S. Hansen (A)
 • Medlem: Jacob Panton Kristiansen (V)
 • Medlem: Steen Nielsen (A)
 • To medlemmer fra O, Ø og Nyt Stevns

 

Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, herunder beskæftigelse, aktivering, løntilskud, revalidering, erhvervs- og iværksætterservice, alkoholbevilling, turismeudvikling, museer, biblioteker, musikskole, teater og biograf mm.

 • Formand: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
 • Medlem: Line Krogh Lay (B)
 • Medlem: Bjarne Nielsen (V)
 • Medlem: Thomas Overgaard (A)
 • Et medlem fra O, Ø og Nyt Stevns

Plan, Miljø og Fritidsudvalget, trafiksikkerhed, grønne områder, genbrugspladser, kollektiv trafik, affald, anlæg – drift og vedligeholdelse af faste ejendomme, idrætshaller, folkeoplysningsloven, udlån af og tilskud til lokaler, naturpleje, klimasikring, spildevand, lokalplanlovgivning, udstykning mm.

 • Formand: Flemming Petersen (V)
 • Medlem: Line Krogh Lay (B)
 • Medlem: Helen Sørensen (A)
 • To medlemmer fra O, Ø og Nyt Stevns

 

Skriv en kommentar