(Last Updated On: 12. marts 2018)

Miljøstyrelsen har detaljeret udpeget områder i hele landet, hvor der skal ske en rensning af spildevandet. De udpegede områder i vores kommune indgår i Stevns Kommunes Spildevandsplan 2012-2020. Udarbejdelse og opfølgning på disse spildevandsplaner er noget Miljøstyrelsen har pålagt alle kommunerne herunder også Stevns Kommune.

Inden spildevandsplanen blev vedtaget, var planen i 8 ugers høring, hvor kommunens borgere kunne komme med kommentarer. I forbindelse med høringen blev der også afholdt to borgermøder. Dette blev, som loven krævede, annonceret på kommunens hjemmeside, men derudover også i Stevnsbladet.

Både under og efter vedtagelsen af spildevandsplanen blev der afholdt offentlige infomøder hver 2. uge omkring spildevandsrensning, hvor kommunen fortalte om spildevandsplanens indhold. Ydermere har Spildevandsplan 2012-2020 ligget på Stevns Kommunes hjemmeside fra 2012 og til nu.

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen traf det politiske udvalg i kommunen en principiel beslutning om, at ejendomme der én gang er udlagt til kloakopland fastholdes i kloakopland. Udtagelse af kloakoplande kan kun ske, hvis der i stedet etableres et fællesprivat spildevandslaug for området, og at alt det juridiske forud for etablering af et fællesprivat spildevandslaug, sker inden planlægningen af kloakeringen af området igangsættes af KLAR Forsyning.

Dette er af hensyn til de øvrige borgere i Stevns Kommune, så de ikke skal betale for den tid KLAR Forsyning bruger på at lave et kloakprojekt der ikke sættes i gang.

De efterlyste betingelser er udstukket i spildevandsplanen.

I Stevns Kommune er der etableret flere fællesprivate spildevandslaug. Nogle er etableret af ildsjæle forud for at de blev mødt med et krav om spildevandsrensning. Andre på baggrund af krav om egen rensning af spildevandet eller i stedet for kloakeringsprojekter. Fælles for dem er, at de har henvendt sig til kommunen, inden forsyningen har opstartet projekteringen af kloakprojektet.

Stevns Kommune tager henvendelsen fra borgerne i Lille Tårnby til efterretning, og vil fremadrettet sammen med KLAR Forsyning, gøre mere for at kommunens borgere informeres omkring høringer af spildevandsplanen og kloakeringsprojekter.

Med venlig hilsen

Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef Teknik & Miljø
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar