(Last Updated On: 15. november 2019)

HOFOR vil opstille mellem 25 og 63 vindmøller ud for Stevns’ kystlinje. Projektets forundersøgelser er sendt i offentlig høring. Fristen er forlænget til den 13. december, da Energistyrelsen har glemt at udsende høringsvarsel til de berørte kommuner.

Det røde felt, betegnet ’Aflandshage’ viser, hvor havvindmøllerne planlægges opsat. Også Kriegers Flak, der ligger væsentligt længere væk fra kysten, er indtegnet på kortet. (Kort: Stevns Kommune)

Bøgeskov Havn: HOFOR Vind A/S (HOFOR er en forkortelse for Hovedstaden Forsyning), arbejder i øjeblikket med forundersøgelserne til et projekt om opsætning af havvindmøller syd for Aflandshage i Øresund.

Glemte at udsende høringsvarsel

Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM-redegørelsen), har Energistyrelsen den 21. oktober i år udsendt afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring – med høringsfrist den 18. november 2019. Her kan berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

At forundersøgelsen var sendt i høring blev Stevns Kommune dog først bekendt med torsdag i sidste uge, altså blot fire dage før høringsfristens udløb. Det skete i forbindelse med et møde, hvor HOFOR og København Kommune præsenterede forundersøgelsen for borgmester Anette Mortensen (V), udvalgsformand for Plan-, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V) samt repræsentanter fra Stevns Kommunes forvaltning.

Energistyrelsen har efter mødet indrømmet, at de har glemt at sende høringsvarslet ud til alle de berørte kommuner, hvorfor høringsfristen nu er blevet forlænget til den 13. december 2019.

Projektet er rykket sydpå

I den oprindelige ansøgning fra HOFOR i 2016 var Havvindmølleparken tænkt placeret tættere på Amager, men for i højere grad at tage hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn er en opdateret ansøgning sendt afsted i november 2017. Her er projektområdet blevet indskrænket og samtidig udvidet i sydlig retning.

Projektområdet kan ses på kortet og er det røde felt med benævnelsen ’Aflandshage’, placeret i Køge Bugt, godt 8 km. ud for Bøgeskov Havn. Som det fremgår af kortet vil man langs kyststrækningen på Stevns kunne se vindmøllerne fra Strøby Egede til Højerup.

Behandles i ØU og KB

Sagen er nu sat på som et punkt på næste møde i Økonomiudvalget, der er datosat tirsdag den 19. november. Her skal udvalgsmedlemmerne tage stilling til et udkast til høringssvar, som forvaltningen i Stevns Kommune har udarbejdet.

Herefter sendes sagen til videre behandling i Kommunalbestyrelsen, der holder møde den 27. november.

Forvaltningen har allerede udarbejdet udkast til høringssvaret, hvor det vil blive påpeget:

At det vurderes, at projektet ligger for tæt på Stevns, og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning. Stevns kommune undrer sig over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller. Det fremgår desuden af udkast til høringssvaret, at der er meget strenge restriktioner omkring UNESCO-verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde. Der vil endvidere i høringssvaret blive stillet krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, så påvirkningen af udsigtsforholdene kan blive belyst. Desuden vil der blive stillet krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 langs klinten, havstrømme, havbund mm.

Pr. mail eller post

Idéer og forslag til indholdet i miljøvurderingerne skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

HOFOR har sammen med NIRAS lavet et idéoplæg, som beskriver projektet. Idéoplægget kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/ideoplaeg_aflandshage_vindmoellepark.pdf.
rmh

Skriv en kommentar