(Last Updated On: 22. marts 2022)

Spørgsmål vedrørende planer om opførelse af et nyt stort rækkehusområde syd for Valløby.

Kære kommunalpolitikere. Vi vil med dette åbne brev gerne have lov til at stille en række spørgsmål, der relaterer sig til planlægning af opførelsen af nyt stort rækkehusområde syd for Valløby.

Hvorfor undsiger kommunalbestyrelsen sin egen kommunalplan for byudvikling på Stevns ved at arbejde for et nyt stort rækkehusområde syd for Valløby, der i modsætning til hhv. Store Heddinge, Hårlev, Rødvig og Strøby Egede slet ikke er berammet til at indgå i byudviklingen på Stevns?

Hvorfor planlægges der med en byudvikling af Valløby, der strider mod såvel egne kommunalplaner, Fingerplan 2019 (der tilsiger, at byudvikling skal ske i tilknytning til de af kommunen udpegede kommunecentre) og ikke mindst planlovgivningen (der tilsiger, at der i kystnære zoner alene må planlægges med at inddrage landzone i byzone såfremt der foreligger en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse)?

Hvorfor er der ingen tiltag gjort til på forhånd at forholde sig til tilgængeligheden for det nye store rækkehusområdes beboere i forhold til offentlig transport, indkøb, børneinstitutioner, skoler, læger etc.?

Hvorfor er der ingen tiltag gjort til på forhånd at få udarbejdet en detaljeret analyse af konsekvenserne ved den stærkt øgede trafikale påvirkning det nye store rækkehusområde vil betyde for såvel trafiksikkerhed som for trafikafvikling?

Hvorfor planlægges med opsamling af overfladevand i et i forvejen oversvømmet område, der hele vinterperioden henligger som søer?

Hvordan kan man påtænke en løsning i forhold til opsamling af overfladevand for et område, der huser Bakkehældets Vandværks eneste boring, som tillader nedsivning i sommerperioden og manuelt skal omstilles til at sendes gennem kloaksystemet i Valløby for vinterperioden for at hindre nedsivning af rester fra eksempelvis saltning?

Som det fremgik af borgermødet den 24. januar 2022, er kloaksystemet i Valløby slet ikke dimensioneret til at kunne håndtere den øgede vandmængde, der vil komme ved at lede vinterens overfladevand fra det planlagte nye store rækkehusområde igennem. Er der taget stilling til, hvem der forventes at skulle betale for moderniseringen af kloaksystemet i Valløby? De enkelte husejere i Valløby? Eller samtlige skatteborgere i Stevns Kommune?

Kære kommunalpolitikere. Vi sidder tilbage med en fornemmelse af, at der mangler en voksen på ’Grøn Stue’, som er i stand til at løfte blikket og sikre, at vores skattepenge benyttes til en planlægning, der er i tråd med egne beslutninger, i tråd med gældende lovgivning og ikke mindst i tråd med sund fornuft.

Vi imødeser svaret på ovenstående spørgsmål.

De bedste hilsner
Marianne og Henning Nielsen
Grusbakken 8
Valløby

Skriv en kommentar