(Last Updated On: 4. december 2018)

Vedrørende indsigelser – fra en gruppe af grundejerforeninger, som repræsenterer et flertal af borgerne i Strøby Egede og Strøby Ladeplads – imod de fremlagte lokalplaner nr. 184 og nr. 190 for Nicolinelunden.

Vi vil med denne henvendelse sikre os, at alle politikere i Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune er helt opdateret omkring den dialog, vi på det seneste har haft med henholdsvis borgmesteren, viceborgmesteren, formanden for PMT-Udvalget og de øvrige medlemmer i PMT-udvalget. Dette anser vi for tvingende nødvendigt, idet hverken flertalsgruppen, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale og Nyt Stevns i PMT-udvalget, borgmesteren eller viceborgmesteren, på nuværende tidspunkt har taget initiativ til – eller vist vilje til – at tage de to lokalplaner af bordet. Dette bekymrer os.

Vi har tydeligt – og gentagne gange – argumenteret for, hvor nødvendigt det er, at der inden yderligere udbygning finder sted, tilvejebringes en fornuftig infrastruktur for det pågældende område.

Tilsvarende væsentligt er det desuden, at borgernes berettigede forventninger indfries, for så vidt angår, at den grønne kile bliver videreført, som oprindelig planlagt og kommunikeret til borgerne. Alt andet er løftebrud fra politikernes side, og vil af os borgere i Strøby Egede og Strøby Ladeplads blive opfattet som foragt for vores meninger og rettigheder.

Manglende fremkommelighed og heraf følgende lange og besværlige adgangsveje bliver følgen, når kommunen helt overlader planlægningen til private aktører og nøjes med at nikke ja til disse aktørers initiativer. Disse initiativer vil så i sagens natur være orienteret mod størst muligt økonomisk udbytte inden for de givne rammer, medens borgernes generelle interesser lades ude af betragtning.

Forslaget til lokalplan 184 og 190 vil således ikke blot fjerne den grønne kile, men vil tillige, for altid, umuliggøre etableringen af en fordelingsvej fra Hybenrosevej og videre øst på mod Vindspinderivej. Den vil samtidig skabe en uheldig præcedens for fremtidige lokalplaner længere mod øst. Af disse grunde bør lokalplan 184 og 190 tages af bordet i deres nuværende form.

Vi repræsenterer et stort flertal af borgerne i Strøby Egede og Strøby Ladeplads, som har krav på, at vores argumenter bliver hørt, og at vores interesser ikke bliver undertrykt af en entreprenørs kortsigtede økonomiske interesser.

Forvaltningen og PMT-udvalget skulle på et tidligt tidspunkt i lokalplan-processen, overfor bygherre, have udstukket de retningslinjer, som er gældende for det pågældende område, ligesom det er disse myndigheder, der skal udvise det nødvendige fremsyn med hensyn til den overordnede struktur, herunder især infrastrukturen. Denne del af processen er tydeligvis blevet forsømt. Men det er ikke for sent.

De fremlagte lokalplaner skal forkastes i den nuværende form, og først når de nævnte udfordringer er løst under hensyntagen til tidligere planlægning og forventninger, kan en ny proces startes op.

Vores medlemmer kan med rette stille det krav til os, at vi forfølger denne sag indtil lokalplanerne bliver taget af bordet. Denne opgave har vi påtaget os, og vi gør alt for, at få jer til at forstå vigtigheden heraf, således at en fatal fejlbeslutning for Strøby Egede og Strøby Ladeplads undgås.

Men et spørgsmål står tilbage:

Hvorfor kan I politikere ikke se, at de fremlagte planer er til skade for vores kommune og flertallet af borgere i Strøby Egede og Strøby Ladeplads?

Vi forventer handling nu!!

Vi håber, at vi snarest vil opleve en reel opbakning til vore synspunkter fra jeres side således, at vi kan indstille kampen for vores berettigede forventninger på vores medlemmers vegne.

Som tidligere fremhævet, har vi i gruppen af grundejerforeninger udarbejdet et konkret forslag til en løsning af de nævnte udfordringer, som vi gerne deler med jer og forvaltningen, ligesom vi gerne deltager i konkrete arbejdsmøder om planlægningen af den fremtidige struktur for området. Vores forslag løser behovet for en aflastningsvej i området samtidig med, at den grønne kile bevares i en let reduceret form. Begge dele til en for kommunen, og dermed borgernes, overkommelig anlægsudgift.

Vi er ikke imod udvikling og bosættelse, det skal blot foregå på en planlagt og fornuftig måde således, at kommunen og borgerne får det bedst mulige udbytte af udbygningen og fremtiden. De fremlagte lokalplaner skaber kun begrænsninger, splid og uvenskab blandt borgerne, ligesom respekten for myndighederne udhules. Vi vil i stedet gerne se en positiv og konstruktiv fremtid for området.

Derfor må der handles nu, ellers er muligheden forpasset for altid, og ansvaret er jeres – de folkevalgte politikere, som ikke har tilkendegivet viljen til at tage planerne af bordet.

Med venlig hilsen
G/F Brinken, G/F Stolpegården, G/F Kystvejen, G/F Lendrumgård og Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

Skriv en kommentar