(Last Updated On: 19. november 2019)

Kun få medlemmer deltog i årsmødet i Tinghuset. (Foto: Anni Cassias)

Stevns: Danmarks Naturfredningsforening Stevns har for nylig afholdt Årsmøde for foreningens medlemmer. 17 ud af foreningens i alt 532 medlemmer deltog på årsmødet, der blev afholdt i Tinghuset i Store Heddinge.

Foreningens formand, Michael Løvendal Kruse, kunne i sin årsberetning oplyse om, at foreningen i 2019 har to klagesager i klagenævnet: Dels klagen over Kystsikringen ved Højerup Kirke, dels anlæg af en cykelsti igennem Nicolinelunden.

– Kystsikringenssagen blev løst ved, at kystsikringen fik den rette udformning og størrelse i samarbejde mellem Stevns Kommune og HedeDanmark. Klage over cykelstien skyldes, at der ikke tages hensyn til bilag fire-arten Stor Vandsalamander, som forekommer i cykelstiens østlige forløb, oplyste formanden.

Sidstnævnte blev afsendt i oktober og er således ikke afgjort endnu.

Af tidligere verserende klager er der tre klager fra 2018, en klage fra 2017 og endelig tre klager fra tidligere år.

Fredninger og andre sager

Udover klagesagerne har foreningen også arrangeret ture og arbejdet med forskellige sager i årets løb.

Dels to fredningssager af hhv. Stevns Klint, hvor klagenævnet lavede besigtigelse den 13. maj. Trods udmelding om en forventet sagsbehandlingstid på tre måneder er sagen endnu ikke afgjort. Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager i en status offentliggjort den 6. november, at sagen endnu ikke er afsluttet. Videre skriver de, at nævnet forventer at kunne afslutte sagen i 2020.

Den anden fredningssag omhandler Lunden, som DN i nært samarbejde med Stevns Kommune og lokale vil sikre og ’renovere’.

I løbet af 2019 har DN Stevns også deltaget i møder om besøgscenteret i Boesdal, Fingerplanen, Statsvejen og borgermøde på Naturcentret.

I Strøby Egede har foreningen på forskellig vis været involveret i flere forskellige sager om bl.a. byggeri på Ådals Mark, rådgivning og samarbejde med Nicolinelund, kystbeskyttelse og udviklingsplan for byen.

Der har også været deltagelse ifm. droneflyvning ved Stevns Klint, kløverstier i Store Heddinge, træfældning i Højeruplund, gravhøj i Hårlev Byskov, telemast ved Barup mm.

– DN har i tæt samarbejde med Stevns Kommune skaffet midler til en renovering af “Fuglebroen”, således at man nu kan komme sikkert ud til det gamle fugletårn. DN arbejder også sammen med Stevns Kommune om at skaffe flere vejtræer i kommunen. Dette varetages af en træ-gruppe, og vi regner med, at projektet løber af stablen i løbet af de næste måneder, sagde Michael Løvendal Kruse.

Klimaet på dagsordenen

Formanden har i tidligere års beretninger kommenteret på kommunens sagsbehandling. Således stod der i 2016:

’Endelig har der været en række lokalplaner fra Stevns Kommune, hvoraf mange har været præget af en uskøn sagsgang, hvor borgerinddragelsen lader noget tilbage at ønske. At en del er blevet trukket tilbage på grund af modstand fra lokalsamfundet, som de skulle gavne, gør ikke sagen bedre. At udfærdige en lokalplan er en ressourcekrævende opgave, som bør udføres med rettidig omhu, med respekt for demokratiet, samfundet og dets resourcer’.

– Dette gjaldt også for 2017 samt 2018 – og synes fortsat at gælde for 2019, konstaterede formanden, og fortsatte:

– I årsberetningen for 2018 blev der skrevet: ’Til gengæld finder DN-Stevns det særdeles positivt, at der er afsat penge til naturen i kommunalbudgettet. Det er fremadsynet’. Dette gælder i den grad også for budgettet for 2020, og dette ser DN frem til. Biodiversitet og klima er i den grad kommet på dagsordenen, sluttede formanden sin beretning.
rmh

Bestyrelsen i DN Stevns

 • Michael Løvendal Kruse (Højerup)
 • Jane Christoffersen (Vinge)
 • Inge Ambus (Strøby Egede)
 • Anne Jørgensen (Strøby Egede)
 • Mirco Jordan (Højerup)
 • Hans Jørgen Holmstrøm (Højerup)
 • Helle Merete Johannsen (Rødvig)
 • John Valeur (Arnøje)
 • Anni Cassias (Store Heddinge)

Suppleanter er:

 • Julie Stenderup (Strøby Egede)
 • Hans Henrik Jensen (Renge)

Skriv en kommentar