(Last Updated On: 19. februar 2021)

Junglestien bevares i det skitseforslag, som politikerne nu arbejder videre på ift. flytning af Rødvig Station. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: I november sidste år besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at indgå bindende politisk aftale mellem Stevns Kommune, Region Sjælland og Lokaltog A/S om flytning af Rødvig Station.

Selvom en flytning af stationen nord for Vemmetoftevej først vil blive aktuel, når der kommer penge til finansiering af nye skinner på Østbanen, besluttede udvalget Plan, Miljø og Teknik (PMT) på deres seneste møde, afholdt tirsdag den 9. februar, hvilke løsninger for parkering, indretning og adgangsforhold, der skal arbejdes videre med i projekteringen af en ny Rødvig Station.

Udvalget havde fået fem forskellige idéskitser med mulige adgangsforhold til stationen for de fremtidige brugere, som de skulle forholde sig til.

Skitserne er alle udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune. For at finde den bedst mulige helhedsløsning har administrationen i samarbejde med rådgivere, Rødvig Borgerforening og repræsentanter for de kommende naboer ved Marmorvej til stationen udarbejdet nogle ideskitser, der viser principperne i de forskellige skitseforslag. De overordnede tanker bag de fem forskellige skitseforslag er listet i nærværende faktaboks.

Det blev på udvalgsmødet besluttet at arbejde videre med idéskitse nummer 4. Kun Varly Jensen (DF) stemte imod, da han ønsker at afvente det videre arbejde indtil regionen har indgået en bindende aftale om at udskifte skinnerne.

På dette kort er de overordnede linjer i ideskitse 4 indtegnet. (Kort og illustration: Stevns Kommune)

Idéskitse 4 udmærker sig bl.a. ved, at dette alternativ dels giver mulighed for at anlægge en parkeringsplads, der er større end det vurderede minimum, og desuden giver mulighed for at udvide parkeringspladsen ved et fremtidigt behov. Det valgte alternativ giver endvidere mulighed for at indrette en egentlig stationsplads, der vil synliggøre stationen ud mod Vemmetoftevej, og der til kommer, at der vil være begrænset adgang fra Marmorvej til stationen, hvilket er et stort ønske fra naboer og Rødvig Borgerforening. Endelig begrænses rørlægning af Lejdebæk.
rmh

De fem idéskitser

Følgende overskrifter beskriver tankerne bag de enkelte idéskitser:

  • Idéskitse 1: Marmorvej inddrages som adgangsvej til parkering. Beboerparkering på Marmorvej bliver nemt overtaget af pendlere. Utilstrækkelige vendemuligheder ved station.
  • Idéskitse 2: Flytning af skinnetracé syd for perron til en placering længere vestpå. Adgang for alle til stationen fra Vemmetoftevej. Lang rørlægning af Lejdebæk.
  • Idéskitse 3: Delvis inddragelse af Marmorvej som adgangsvej til parkering. »Grøn høj« ved Marmorvej forsvinder fra området. Gode krydsningsmuligheder på tværs af Vemmetoftevej.
  • Idéskitse 4: Parkering vest for skinnetracé med mulighed for udvidelse. Stationsforplads med synliggørelse af station. Gode krydsningsmuligheder på tværs af Vemmetoftevej.
  • Idéskitse 5: Ingen nye parkeringspladser til området. Busholdepladser tæt på station. Ingen vendemuligheder på Vemmetoftevej ud for station.

Der er ikke tale om færdigprojekterede løsninger, og de vil derfor kunne blive justeret og præciseret i forbindelse med den kommende detailprojektering.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar