(Last Updated On: 27. april 2021)

Borgmester vil slå et slag for den attraktive beliggenhed og naturen

Af Klaus Slavensky

Boligpolitik: Stevns Kommune har udsendt udkast til Boligpolitik, som er i høring frem til 11. maj i år, og borgermøde, høring, film og borgerinddragelse blev skudt i gang den 21. april.

(Foto: Klaus Slavensky)

Seks store temaer

Det meget ambitiøse oplæg, som omfatter et samspil med lokal forankring via borgerinddragelse, indeholder arkitekturpolitik.

I forbindelse med høringen blev der afholdt borgermøde onsdag den 21. april. Det boligpolitiske oplæg tager afsæt i følgende seks temaer:

Varieret boligudbud til alle; Liv i landsbyer og landdistrikter; Klima- og miljøvenligt byggeri/nybyggeri og renovering; Grønne forbindelser/binde land og by sammen; Plads til vildskab: grønne boligområder og som prikken over i’et: Strategisk udvikling

Boligpolitikken er udarbejdet efter anbefaling fra Udvalget for Stevns Verdensmål. Udvalget arbejdede for at synliggøre verdensmålene på Stevns, for at øge opmærksomheden på verdensmålene blandt virksomheder og borgere og for at skabe rammer for mere bæredygtige byer og fællesskaber. Boligpolitikken vil blive omsat til handling i forbindelse med arbejdet med planstrategi, kommuneplan og lokalplanarbejdet. Det vi indgå i dialogen med borgere og investorer om konkrete boligprojekter. Boligpolitikkens betydning vil således kunne aflæses direkte i fremtidige boligprojekter, hvor der vil blive stillet krav til investorerne i forlængelse af boligpolitikkens målsætninger.

Seks tema-film

KMD (tidligere Kommunedata) har beregnet byggeaktiviteten i Stevns Kommune over de sidste 5 år, hvor der i gennemsnit er opført 78 boliger per år i perioden 2015-2019.

Set over de sidste 3 år er gennemsnittet oppe på 93 boliger per år. Over de næste 12 år forventes der et behov på 936 boliger svarende 93,6 ha. Antallet af boliger er omregnet til omtrentlige arealer ud fra en faktor med 10 boliger per ha. Ved parcelhusbebyggelse vil det ofte være lavere, imens det ved etageboliger og tæt-lav kan være højere. I Stevns kommuneplan 2017 er der udlagt 89,6 ha til byudvikling, hvilket næsten svarer til det forventede behov i næste planperiode.

I følge Stevns Kommunes Planstrategi 2020 har kommunen i de seneste år oplevet, at den største tilflytning ses blandt yngre par og børnefamilier, som flytter til kommunen og stifter familie. Modsat er de, som fraflytter især de unge mellem 17-24 år, hvor mange flytter til større studiebyer for at uddanne sig. Antallet af ældre borgere er fortsat i størst stigning.

Cirka 70 pct. af alle husstande i Stevns Kommune omfatter i dag kun én eller to personer. De små boliger under 100 m2 faldet ca. et par procentpoint over de seneste 10 år, hvilket kan aflæses af den nederste stiplede streg. Andelen af de store boliger på 150 m2 er derimod steget tilsvarende.

Dette er blot noget af baggrunden for det nye boligpolitiske udspil, som nu er sendt i høring sammen med resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fra december hvor 1.100 stevnsboer svarede.

Der er også optaget seks film, en om hvert tema, som er blevet vist på et nyligt afholdt borgermøde. Både film og materialer kan findes på kommunens hjemmeside.

Fremtidens behov

Borgmester Anette Mortensen (V) siger i et 20 siders langt hæfte, at hun vil slå et slag for Stevns attraktive beliggenhed, som er tæt på hovedstaden og helt tæt på den smukkeste natur.

– Vi besluttede i juni 2020 at sætte en boligpolitik i gang på opfordring fra Udvalget for Stevns Verdensmål. Det er med stolthed, at jeg fremlægger resultatet. Boligpolitikken rummer én vision og seks indsatsområder. Med boligpolitikken i hånden har vi sat en retning for, hvor vi ønsker at fremme udviklingen, og sikret, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, skriver Anette Mortensen

I det boligpolitiske oplæg understreges det, at det skal ske i samspil med andre politikområder, som har indflydelse på Stevns Kommune, som bosætningskommune.

Arkitekturpolitikken fastlægger, at nye større udstykninger planlægges, så de får en egenidentitet og indgår som et værdifuldt supplement til det eksisterende bymiljø. Arkitekturpolitikken beskriver den særlige arkitektoniske kvalitet og de kulturhistoriske værdier, som er med til at skabe og fastholde attraktive bymiljøer.

Erhvervspolitikken skal spille sammen med boligpolitikkens vision om at være fleksibel og understøtte mindre erhvervsdrivende i landsbyerne, samt målet om at Stevns Kommune skal skabe et læringsmiljø for bæredygtigt byggeri.

Sundhedspolitikken har fokuspunkter såsom tiltag, der motiverer til bevægelse, fysiske rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, og ikke mindst let adgang til udearealer.

Trafikplanerne, for henholdsvis hele kommunen og Strøby Egede, har fokus på trafiksikkerhed, trafikstruktur, fremkommelighed og kollektiv trafikbetjening. Det er vigtigt at byudvikling sker i samspil med trafikplanerne, siges det i oplægget, som kalder udviklingsplanerne for et helhedsorienteret planværktøj, der er forankret i en konkret by eller et konkret sted.

 

Boligpolitikken seks temaer:

1. Boliger til alle – varieret boligudbud

Stevns Kommune vil bl.a. understøtte et varieret boligudbud i forhold til boligtyper, boligstørrelser, prisniveauer og ejerformer. Blandede boligområder, øge andelen af sunde leje- og almene boliger, og sikre en større andel af mindre boliger, som er ældrevenlige. Stevns Kommune vil understøtte innovative projekter med anderledes boformer, bofælles skaber, flergenerationsboliger og andre typer af fællesskabsunderstøttende boformer.

2. Liv i landsbyer og landdistrikter

Stevns Kommune vil udarbejde en landsbystrategi i tæt dialog med landsbyboerne, og gå aktivt ind i indsatsen mod faldefærdige bygninger og for bevaring af bygningsarven. Livet i landsbyerne og landdistrikterne skal sikres ved at understøtte selvstændige erhvervsdrivende, og skabe varige udviklingsprojekter, der støtter mødesteder, aktiviteter, lokalt engagement og kommunikation i og på tværs af landsbyer.

3. Klima og miljøvenligt byggeri – nybyggeri og renovering

Det er Stevns Kommunes mål, at der indtænkes bæredygtige energi- og varmeløsninger, og at der energirenoveres i stedet for at nedrive. Der skal satses på materialer med et mindre klimaaftryk, og kommunen vil understøtte de aktører, der har høje ambitioner om bæredygtigt og innovativt boligbyggeri.

4. Grønne forbindelser – binde land og by sammen

Stevns Kommune vil planlægge for grønne kiler, der forbinder det åbne land med byernes friarealer langs eksisterende vandløb, skovbryn, markskel og kyst. En overordnet stiplanlægning skal sikre, at sammenhængende stinetværk har adgang til natur, kulturarv, kollektiv trafik og offentlige services. Desuden vil byudvikling omkring eksisterende kollektiv trafik blive prioriteret ligesom en god digital infrastruktur er en forudsætning for at indfri bosætnings- og vækstpotentialet i kommunen.

5. Plads til vildskab – grønne boligområder

Stevns Kommune har bl.a. søsat projektet ’Stevns Skaber Liv’ som fremmer og formidle viden om biodiversitet. Regnvand skal indtænkes som en ressource, som et rekreativt og anvendeligt aktiv i lokalområdet, og dermed aflaste kloaknettet ved skybrud, og vandforbruget nedsættes i tørkeperioder. Ved byudvikling stilles der krav til, at der udlægges tilstrækkelige og kvalitetsfyldte grønne områder.

6. Strategisk udvikling

Stevns Kommune vil gennem proaktiv planlægning og strategisk udvikling sikre at der skabes plads til, at nye og eksisterende borgere kan bo i den bolig de ønsker sig med nærhed til naturen, samt en moderat befolkningstilvækst, som ikke skal ske på bekostning af den eksisterende adgang til naturen eller kultur miljøerne. Der udarbejdes en strategi for køb og salg af kommunal jord indebærer et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv, der sætter retning for fremtidige jordopkøb. Ligeledes vil Stevns Kommune opsøge partnerskaber med lokale kræfter, grundejere, borgerforeninger, landsbylav udviklere og store visionære aktører med andre ressourcer og større midler end kommunen, og som kan bidrage med økonomi, viden og engagement til eksempelvis etablering af fremtidens bofællesskaber i blandede boformer på tværs af forskellige grupper såsom seniorer, børnefamilier eller de som gerne vil bo alene sammen med andre.

(Kilde: Baseret på oplysninger fra Stevns Kommune)

Skriv en kommentar