(Last Updated On: 4. februar 2021)

 

Arbejdet med den nye Stevnshal ved Store Heddinge er i fuld gang, og forventes færdig i 2021. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Idræt: Skepsis, drømme og håbefulde forventninger delte de politiske vande, da kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. januar, drøftede visonerne for den nye Stevnshal i Store Heddinge.
Men et stort flertal godkendtes en vision- og heldhedsplan for projektet Stevnshallen og det omkringliggende område.

Lang proces er slut

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme-udvalget (AET) har siden 2018 arbejdet flere mulige scenarier for områdets udvikling.
AET fastlagde på sit møde i december 2020 hvilket scenarie forvaltningen skulle arbejde videre med til brug for den endelige godkendelse af planen i kommunalbestyrelsen. Men forude for denne beslutning har der været indgående politiske drøftelser, været afholdt borgermøde og inddraget idrætsforeninger.
I løbet af december 2018 blev der således afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne.
AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet input fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området. Efterfølgende har der været en proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.

Borgmester: Fantastisk!

Den 21. januar kunne borgmester Anette Mortensen (V) konstatere, at alt dette arbejde nu var samlet i en langsigtet, ambitiøs plan for området, som kan udvikles og implementeres etapevis i løbet af de kommende år.
– Vi drømmer stort med det her projekt, som vi har været meget grundige med. Det bliver fantastisk for Store Heddinge og stevnsboerne, sagde borgmesteren, men ikke alle lokalpolitikere delte hendes begejstring.
Varly Jensen fra Dansk Folkeparti fandt, at planerne for halbyggeriet havde et gennemgående træk, og det var, at »det var usandsynligt dyrt«. Derfor stemte DF mod forslaget.
– Vi ønsker de økonomiske og tekniske konsekvenser beregnet, så der er et solidt beslutningsgrundlag, sagde han.
Men bortset fra DF’s to medlemmer, så stemte alle øvrige 17 kommunalpolitikere for hovedprincipperne i visionsplanen.
Formanden for AET-udvalget, Mikkel Lundemann (K) takkede både borgere, foreninger, brugere og forvaltning for at have givet input til helhedsplanen til hallen i Store Heddinge.
– Planen skal sikre sammenhæng mellem aktiviteter over en mangeårig periode, sagde han og erkendte, at det vil kræve fordybelse, økonomi og fortsat god kommunikation med foreningerne.
– Men lad os folde planerne ud. Vi skal turde drømme, og vi skal turde planlægge langsigtet, lød det fra Mikkel Lundemann.

Bred opbakning

Sejer Folke fra Enhedslisten var også tilfreds med både forløbet og projektet.
– Det er et skoleeksempel på en sag med aktiv borger- og brugerdeltagelse. Det er i virkeligheden en helhedsplan for et helt byområde i Store Heddinge, fastslå han.
Hans socialdemokratiske kollega, Thomas Overgaard, understregede, at det at drive politik er at turde se fremad, ud over de fire år man er valgt til en kommunalbestyrelse.
– Denne plan har den højeste fællesnævner, og den har den sidegevinst, at der sker en udvikling mod nord, Sigerslevvej, med mulighed for mere byudvikling, lød det.
Plan, Miljø og Teknikudvalget, havde også behandlet forslaget, og udvalgets formand Flemming Petersen (V) fremhævede etableringen af en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et eventuelt nyt boligområde syd for Sigerslevvej.
– Så tommelen op herfra, lød hans opbakning.

Digitalt borgermøde

Visionsplanen omfatter bygningen af et nyt multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevnshal og fodboldbanerne omstruktureres, så der kan anlægges et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm. Munkegårdsparken får et stort skateranlæg og udvides med en stor legeplads.
Der etableres en gennemgående grøn struktur af beplantning og stisystemer, der knytter Munkegårdsparken og idrætsområdet sammen med byen og det omgivende landskab.
Al parkering flyttes ud af områdets centrale del og placeres på området syd for Stevnsbadet, og der etableres en ny omfartsvej.
Desuden etableres der wadis-/infiltrationsområder til regnvandshåndtering i parken, og på flere andre områder. Realisering af planen vil være afhængig af jordopkøb.
Forvaltningen anbefaler, at der efter kommunalbestyrelsens godkendelse afholdes et digitalt borgermøde, hvor udvalgsformanden og forvaltningen præsenterer planen og svarer på borgernes spørgsmål.
Sagens økonomiske konsekvenser kunne ikke beregnes ved kommunalbestyrelsens behandling, men vil blive vurderet løbende i fremtidige budgetter.

sky

 

Således ser visionen ud for Stevnshallen og området omkring. (Tegning: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar