(Last Updated On: 7. januar 2020)

Autistisk ung mand får ubetinget medhold
i klage om ret til bolig

Bjarki Gunnarsson i midten, sammen med to kammerater fra Horisonten STU, hvor han nu får lov til at bo og få social støtte.(Foto: Pia Gissel)

Stevns: I juli måned 2019, fik en dengang 20-årig autistisk ung mand fra Klippinge, et kommunalt nej til et midlertidig botilbud på Horisonten STU i Store Heddinge.

Det medførte en klage til Ankestyrelsen, som nu har ophævet Stevns Kommunes afgørelse ,og pålagt kommunen at tilbyde et midlertidig botilbud.

Kritik af kommune

Da sagen startede kontaktede Stevnsbladet Landsforeningen Autisme, som mente, at Stevns svigtede sin forsyningsforpligtelse jævnfør serviceloven § 107, hvor der står, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Fantastisk julegave

“Du har forsat ret til ophold på det midlertidige botilbud Horisonten”, skriver Ankestyrelsen til Bjarki Gunnarsson, i sin afgørelse af 17. december 2019.

Familien er lykkelig for en „fantastisk julegave”.

Svigt på svigt

I Ankestyrelsens afgørelse kritiseres Stevns Kommune for en række svigt i kommunens sagsbehandling:

At der ikke foreligger oplysninger i sagen; om at den unge ikke længere er i personkredsen for et midlertidig botilbud; at man ikke i tilstrækkelig grad har foretaget en konkret og individuel vurdering; ikke i tilstrækkeligt omfang har inddraget de foreliggende beskrivelser i sagen; ikke har vurderet hvilken indsats, der er nødvendige for at opfylde den unges behov; ikke har godtgjort, at formålet med opholdet er opnået; og ikke har fastsat nye indsatser for fremtidige hjælp.

„Vi retter ind”

Kommunaldirektør Per Røner henviser til, at han ifølge loven ikke må udtale sig om enkeltsager.

– Jeg kan dog helt generelt oplyse, at Ankestyrelsen er en myndighed, som man som borger kan anvende, hvis der er spørgsmål eller uenighed om en afgørelse, siger han til Stevnsbladet og fortsætter:

– Det er et sundt princip i vort demokrati, og får vi viden om uhensigtsmæssigheder i vores sagsbehandling, så retter vi generelt naturligvis til internt i organisationen. Det er normal procedure, slutter Per Røner.

Tunge, dyre sager

Stevnsbladet har også talt med formanden for Stevns Kommunes Sundheds- og Socialudvalg, Henning Urban Dam Nielsen (S), som heller ikke kan kommentere på den konkrete sag, men som har følgende syn på den generelle sagsbehandling:

– Love og regler skal overholdes, men sagsbehandling er jo et skøn, og jeg ved, at forvaltningen gør sit bedste for at leve op til vores politiske krav om at holde budgettet. Det er økonomisk tunge sager at betale for botilbud, men vi skal naturligvis holde os inden for lovens rammer, siger udvalgsformanden.

Politiker griber ind

Udvalgsformandens henvisning til økonomisk tunge sager får Stevnsbladet til at spørge om sagsbehandlingen dækker over en spareøvelse?

– Det er ikke udtryk for en spareøvelse, og vi har i budget 2020 sat penge af til en ekstra sagsbehandler inden for dette område, hvor vi skal hjælpe de allermest sårbare.

– Der skal være bedre tid til at træffe de rigtige afgørelser. Hvis der er en lang række lovkrav der ikke opfyldes, så er det ikke godt nok, og det vil jeg selvfølgelig tale med kommunens centerchef for sundhed og omsorg om, slutter Henning Urban Dam Nielsen.

Foreslår samarbejde

Forstander Paw Koch fra Horisonten STU og beskæftigelse, er tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse, som indirekte roser Horisonten for stedets professionelle socialpædagogiske arbejde.

– Jeg har foreslået kommunens centerchef et møde hos os, så vi fremover kan finde løsninger som gavner de unge mest muligt, fortæller Paw Koch.

En klar „skal” afgørelse

Dette tilbud er måske en god idé, idet Ankestyrelsen til sidst i sin afgørelse præciserer, at kommunen ikke må sætte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud, og hvis en ung ikke længere har behov for et midlertidigt ophold i et boltilbud, så “skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om du skal have tilbudt anden hjælp, herunder f.eks. socialpædagogisk støtte i eget hjem eller et længerevarende botilbud”.

sky

 

Skriv en kommentar