(Last Updated On: 28. marts 2017)

Som svar til Lasse Olsen (læserbrev 8. marts) kan vi nævne, at det er korrekt, at rottebestanden generelt i hele Danmark, inkl. Stevns, har været kraftigt stigende de seneste fire til fem år. Det er korrekt, at der har været en del problemer med bekæmpelsesfirmaet, men det er løst og fungerer nu tilfredsstillende, hvorfor vi ikke har planer om at opsige aftalen.

For at kunne iværksætte en bekæmpelse indebærer det, at kommunen og bekæmpelsesfirmaet modtager en anmeldelse om eventuel forekomst af rotter på ejendommen for at kunne bekæmpe. Vi ikke har modtaget nogen anmeldelser fra Lasse Olsen.

Rottebekendtgørelsen har skærpet kravene til udlægning og udlevering af gift, som stiller større krav til ejendommens ejer. Bekæmpelse skal helst foregå uden brug af gift, eksempelvis ved gennemgang af bygninger eller brug af fælder, rottespærrer med videre. Formålet med dette er at modvirke problemer med resistens, samt forhindre sekundær forgiftning af rovfugle og andre dyr.

Det er ikke muligt at blive fritaget for betaling til den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse, selvom man har en privat ordning. Det er et valg, den enkelte borger kan træffe, om de vil bruge ekstra penge på en privat sikringsordning. Ifølge bekendtgørelsen må der ikke indgås en privat sikringsordning på en ejendom med rotter.

I forhold til rensning af spildevand i det åbne land kan vi oplyse, at rensningen generelt er baseret på to forhold: 1. Statslige krav om spildevandsrensning og 2. Undersøgelser af hvor spildevandet fra ejendommen ledes hen.

De to gamle kommuner har i perioden cirka 2002 til 2006 lavet undersøgelser af de enkelte ejendommes rensning og udledning af spildevand. Derudover har vi senest i efteråret 2016 undersøgt forholdene på de ejendomme, hvor der har været tvivl om spildevandsudledningen. Der blev konstateret alt fra udledning fra toilet med mere til den nærmeste grøft (med tilhørende lugtgener) til at forholdene var i orden.

Hvor der skal kloakeres og hvor kloakledningerne ikke når ud, er vedtaget i kommunens spildevandsplan. Planen er lavet i samarbejde med KLAR Forsyning A/S og er en overordnet plan, der blandt andet skal sikre, at der ikke føres dyre ledninger ud forbi husstande for at komme ud til en enkelt ejendom. Spildevandsplanen tager således hensyn til miljø og økonomi for borgerne i Stevns Kommune.

Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger)
Formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalgetog

Berith Burkandt
Afdelingsleder Natur og Miljø, Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar