(Last Updated On: 24. september 2020)
Her er stridspunktet, markområdet, i ankesagen om dispensation i Højerup.

Nej til udvidelse af parkeringsområde

Af Klaus Slavensky

Klagesag: Højerup Borgerforening har påklaget en afgørelse fra Kystdirektoratet vedrørende tilladelse til, at Selskabet Højeruplund kan udvide deres areal ved køb af landbrugsjord langs Højerup Bygade, som borgerforeningen mener skal anvendes til parkeringsareal.

Afslag, ikke dispensation

Borgerforeningen er af den overbevisning, at Selskabet Højeruplunds areal ved Klinten allerede nu er svært belastet, og ikke kan rumme flere besøgende.

Der er derfor brug for en indsats også fra kommunens side til at sprede de besøgende ud over hele klinteområdet. Der er ikke behov for at udvide parkeringsområdet, tværtimod bør adgangen til området reguleres, således at der ikke sker et øget slid på den følsomme natur på de tilgrænsende arealer, skriver borgerforeningens formand Anita Pedersen i et brev til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 17. august i år, hvori man ønsker, at Miljø- og Fødevareklagenævnet omgør Kystdirektoratets dispensation til et afslag.

Højerup Borgerforening nævner bl.a. 10 punkter, som ifølge borgerforeningen bl.a. ikke følger Naturbeskyttelsesloven.
Det drejer sig f.eks. om en verserende fredningssag for Stevns Klint, at nye skel vil medføre ændringer i kystlandskabet, og at etablering af arealoverførsel fremmer på ingen måde biodiversiteten i området. Det er dyrket landbrugsjord, der ønskes inddraget til parkering. Dispensationen støtter ikke Naturbeskyttelseslovens intentioner, finder borgerforeningen.

Begrundelse for afgørelsen

Kystdirektoratet har i sin behandling af ansøgningen fra Selskabet Højeruplund taget udgangspunkt i, at det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og derfor forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

I Kystdirektoratets afgørelse fra den 22. juli i år, om ret til dispensation, indgår en vurdering af, at der ikke er landskabelige forhold, som vil hindre, at arealet der overføres vil kunne anvendes til parkeringsplads. Dette vil dog forudsætte en konkret ansøgning om dispensation til det endeligt udarbejdede projekt, skriver Kystdirektoratet. Uanset arealoverførslen således må forventes at medføre en tilstandsændring for det omhandlede areal, finder Kystdirektoratet, at der ved Naturstyrelsens dispensation i 2015 til forsøg-tilladelse efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i planlovens § 5, til projektet, foreligger den nødvendige begrundelse for en dispensation.

Direktorat: Ingen fare

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til den ansøgte arealoverførsel.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, lyder det.
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter.

Føler sig ikke inddraget

I anken fra Højerup Borgerforening skriver Anita Pedersen, at borgerforeningen jævnligt har været i dialog med Selskabet og kommunen omkring den stigende trafikbelastning.

»Vi har senest holdt møde med Selskabet i januar 2020 omkring deltagelse i planlægning af til- og frakørselsforhold samt fremtidig parkering på området. Både i dialogen med kommunen og Selskabet er vi endnu ikke blevet inddraget i planlægningen.«

Ifølge Anita Pedersen har borgere fra byen og herunder også borgerforeningens bestyrelse deltaget i Selskabets generalforsamling i november 2019, hvor køb af det pågældende areal var på dagsordenen.

»Vi argumenterede alle for, at der først skulle ligge en overordnet plan for parkering samt til- og frakørselsforhold, før man gik ud og eventuelt udvidede arealet. Det blev desværre nedstemt. Desværre er de fleste af Selskabets medlemmer bosiddende udenfor Højerup primært på andre dele af Stevns, og de har ikke den samme forståelse og opfattelse af trafikbelastning og de gener, som vi som borgere oplever her i byen«, står der i borgerforeningens henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

»De har misforstået det«

De to parter står således med hver deres oplevelse af en dialog, som tilsyneladende er ophørt.
Stevnsbladet har forelagt anken for formanden for Selskabet Højeruplund Jens Carl Jørgensen, som siger til Stevnsbladet, at det hele tiden har været tanken at høre Højerup Borgerforening.

“Det, som vi har søgt om, er alene at få lovliggjort købet af arealet, som vi overtager i 2021. Det er som om borgerforeningen har misforstået hvor vi er i processen”, lyder det fra Jens Carl Jørgensen, som henviser til, at Selskabet Højeruplund og Højerup Borgerforening havde et dialogmøde i januar 2020, og har lovet at orienterer hinanden om det videre forløb.

– Vi afventer bl.a. at Stevns Kommune skal komme med en plan for området. Vi har indgået en forpligtende aftale med Højerup Borgerforening om at de vil blive hørt, og det overholder vi, men om det bliver på et møde eller om det vil foregå som et slags høringssvar, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, slutter Jens Carl Jørgensen.

Skriv en kommentar