(Last Updated On: 21. december 2018)

Vil have vejforbindelse prioriteret i 2020

Stevns: Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening, samt Rødvig Borgerforening, har sendt en henvendelse til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Henvendelsen handler om vejforbindelse mellem Stevns og Sydmotorvejen.

De tre store foreninger, som repræsenterer borger- og erhvervsinteresser i den sydlige del af Stevns Kommune, hilser det velkomment, at der med finanslovsforliget er vedtaget at igangsætte en VVM-undersøgelse af den ny vejforbindelse, og opfodre konkret Christiansborgpolitikerne til, at VVM-undersøgelsen igangsættes i begyndelsen af 2019.

De tre foreninger ser også gerne, at den foreslåede statsvej på Stevns bliver en del af den kommende prioritering af vejforbindelser og infrastrukturprojekter, som finanslovsforliget også lægger op til skal vedtages vedrørende anlægsinvesteringer 2020.

sky

 

Her følger hele ordlyden af henvendelsen:

Til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg

Stevns den 18. december 2018

Brug for vejforbindelse mellem Stevns og Sydmotorvejen

Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening, samt Rødvig Borgerforening, som repræsenterer borger- og erhvervsinteresser i den sydlige del af Stevns Kommune, hilser det velkomment, at der med finanslovsforliget er vedtaget at igangsætte en VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse mellem Stevns og Sydmotorvejen.

Vi vil gerne konkret opfodre til, at VVM-undersøgelsen igangsættes i begyndelsen af 2019. Vejdirektoratet har nemlig i dette efterår afsluttet deres forundersøgelse af forbindelsen og har således aktuel og detaljeret viden om forholdene. Forundersøgelsen viste i øvrigt, at der er høj samfundsøkonomisk effekt ved at etablere forbindelse.

Vi vil derfor også gerne opfodre til, at forbindelsen blev en del af den kommende prioritering af vejforbindelser og infrastrukturprojekter, som finanslovsforliget også lægger op til skal vedtages vedrørende anlægsinvesteringer 2020.

Der er ifølge vejdirektoratets undersøgelse og vores egne oplevelser et stort behov for den planlagte forbindelse, og at den bør anlægges på den sydligste af de undersøgte ruter.

Forbindelsen vil både støtte arbejdsudbuddet, pendlere, erhvervsliv og turisme i området. Og den vil aflaste dele af den store trængsel på ringvejene i Køge.

Det er klart, at Stevns kommune gennem sit erhvervsfremmeprogram har planlagt udbygning af erhvervsområder i både Hårlev og Store Heddinge. Ligeledes har kystområdet langs den sydlige del af kommunen stærk tyngde i turistmæssig sammenhæng, hvor området i og omkring Rødvig spiller en stor rolle. Kommuneplan 17 giver allerede rum for udvidelse af både erhvervsarealer og boligarealer i det sydlige Stevns.

For at kunne realisere potentialet i disse bestræbelser er det nødvendigt både at sikre tilstrækkelig kapacitet og tilgængelighed på den overordnede trafikale infrastruktur til og fra den sydlige del af kommunen.

Det kan her nævnes at de tre foreninger er meget glade for SEAS/NVE’s beslutning om etablering af hurtig fibernet forbindelse til alle boliger og virksomheder i kommunen, som sikrer den digitale infrastruktur til yderligere udvikling. Dette ses også som en understøttelse af bestræbelserne på at tiltrække virksomheder og bosætning i kommunen. Herunder også den sydlige del.

De to tiltag i sammenhæng vil kunne supplere hinanden i at understøtte kommunens bestræbelser på at tiltrække ny bosætning, inklusive pendlere, og tiltrækning af virksomheder der kan sikre ny bosætning og øget økonomisk aktivitet.

Det er vigtigt med en hurtig, direkte og sikker forbindelse som sikrer kapacitet og tilgængelighed mellem landsbyerne i Sydstevns, Rødvig, Store Heddinge og Hårlev til Sydmotorvejen. Denne forbindelse bør udformes på en måde der peger på forlængelse med tilslutning til Vestmotorvejen på et passende tilslutningspunkt.

Med venlig hilsen

Johnny Andersen, Formand Hårlev Borger- og Erhvervsforening

Tim Warner, Formand Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening

Freddie Larsen, Formand Rødvig Borgerforening

Skriv en kommentar