(Last Updated On: 30. september 2019)

Solstrålen flyttes til Lodbjerggårdvej, nyt aktivitetscenter indrettes på Acacievej og Strøbyhjemmet sættes til salg

Strøby Egede: På Acacievej 54 ligger i dag Stevns Kommunens specialtilbud for elever med autisme, Solstrålen. Her går seks elever, og som tidligere skrevet om i Stevnsbladet, er børnenes forældre på ingen måde begejstret for udsigterne til at skulle flytte. Hverken flytningen eller det nye sted på Lodbjerggårdsvej 10, som forvaltningen foreslår, er blevet positivt modtaget.

En tilsvarende holdning kommer til udtryk i høringssvaret fra Strøbyskolens bestyrelse, som dels vurderer, at en flytning af eleverne skal planlægges grundigt og i god tid, dels opfatter huset på Lodbjerggårdsvej 10 som værende for småt, meget nedslidt og i sin nuværende form uegnet til formålet.

DF stemte imod

På seneste udvalgsmøde i Børn, Unge og Læring (BUL) blev det besluttet – af et næsten enigt udvalg – at sige ja tak til forvaltningens forslag om at flytte Solstrålen til Lodbjerggårdsvej for istedet at indrette nyt aktivitetscenter til bl.a. Strøbyhjemmets brugere og Klub Aktivs medlemmer, som i dag holder til på Lodbjerggårdsvej.
Janne Halvor Jensen fra Dansk Folkeparti kunne som den eneste i BUL ikke anbefale indstillingen.

Af udvalgsreferatet fremgår det, at man i sidste valgperiode, da Solstrålen blev flyttet fra lokaler på Strøby Skolen til Acaciebo, også havde Lodbjerggårdvej 10 oppe som en mulighed. Ved den lejlighed fik det daværende Børneudvalg af vide, at Lodbjerggårdvej 10 på ingen måde var anvendelig og ikke kunne gøres anvendelig.

Janne Halvor Jensen mener ikke, at hun har set nogen dokumentation på, at børnegruppens behov har ændret sig, så Lodbjerggårdvej 10 nu kan opfylde de behov, denne børnegruppe har, hvorfor hun stemte nej til at flytte Solstrålen fra Acaciebo til Lodbjerggårdvej 10.

For småt til aktivitetshus

Samme forhold har forældregruppen undret sig over. De foreslår istedet indretning af aktivitetshus på Lodbjerggårdsvej 10, et forslag som formanden for Social og Sundhedsudvalget Henning Urban Dam Nielsen (S) vender tomlen nedad til.

– Stedet vil være for lille til et aktivitetshus. Til gengæld hæfter jeg mig ved, at forvaltningen mener at kunne opfylde kravene til rum og aktiviteter én til én, siger udvalgsformanden.

Modsat Solstråle-elevernes forældre mener Henning Urban Dam Nielsen, at det vil være en styrke at komme tættere på Strøbyskolen.

– Det vil være godt for både fagligheden og for personalet, at de kommer tætter på den daglige ledelse, siger han

Planen er, at eleverne på Solstrålen skal begynde på deres nye skoleår 2020/2021 på Lodbjerggårdsvej 10.

Der er afsat 1,2 mio. kroner til istandsættelse. Pengene skal blandt andet bruges til renovering af udestuer, malerarbejder og renovering af gulv, udskiftning eller renovering af køkken, nyt ovenlysvindue og gavlvindue, opsætning af lydvægge, garderobe og andre toiletforhold. Beløbet medtages i budgetforslag 2020.

Desuden foreslås 150.000 kr. reserveret fra legepladspuljen til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for BUL, Steen S. Hansen (S), inden redaktionens deadline.
rmh

Strøbyskolens bestyrelse – Høringssvar

Uddrag af Strøbyskolens bestyrelses høringssvar

Strøbyskolens bestyrelse angiver:

  • At det nuværende tilbud på Acacievej 54 overordnet kan beskrives som meget velfungerende
  • En bekymring for den nuværende stand af bygningen på Lodbjerggårdsvej 10, der beskrives som ’ringe’
  • At en istandsættelse ifølge deres vurdering kræver mere, end de opgaver, der anføres i sagsfremstillingen. Der peges på lys, lyd, rumadskillelse, køkken- og toiletforhold, garderobe, loftshøjde, garderobe, personalerum, små udendørsarealer, etablering af legeplads, indhegning af området mm.

I høringssvaret foreslås istedet nybyggeri, der kan rumme både Solstrålen, og specialtilbuddet ’Regnbuen’, som i dag holder til ved Strøbyskolen. Regnbuens nuværende lokaler beskrives også som værende i ’ringe stand’.

Desuden er forældrekommentarer vedlagt høringssvaret.

Skriv en kommentar