(Last Updated On: 10. august 2022)

Stevns Kommune stiller ikke skærpede krav, men følger udviklingen, lyder det fra forvaltningen.

Af Klaus Slavensky

En medarbejder fra Stevns Kommune på kontrolbesøg i vandværk. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Drikkevand: Det seneste år har der været fokus på PFAS-forurening i drikkevandsboringer, også på et tidligere militært øvelsesområde på Stevns, hvor det heldigvis viste sig at være falsk alarm.

Men nu stiller Danske Vandværker forslag om fuldt forbud mod brug af PFAS-stoffer.

Mangler et overblik

Ifølge den drikkevandsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2022, må drikkevand ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram pr. liter for summen af PFAS-stoffer.

På landsplan er der er tale om fund i 97 boringer, der indvinder vand til drikkevand. I 17 sager har Styrelsen for Patientsikkerhed rådgivet danske kommuner i sager med fund af PFAS i drikkevandet siden sidste sommer, oplyser TV 2, og det drejer sig bl.a. om Greve, Høje Taastrup og Lejre på Sjælland.

Danske Vandværker (Danva) efterspørger nu et overblik over problemets omfang. Men det kan tage flere år at få det, medmindre man sætter turbo på prøvetagningen for de mindre vandværker.

På grund af reglerne skal de store vandforsyninger tage PFAS-prøverne inden for et år, mens de mindre kan vente op til tre år, lyder det ifølge Ritzau fra Danva.

– Hvis man politisk ønsker et hurtigt overblik over udbredelsen af PFAS, skal det være et led i en samlet national plan, et PFAS fast track, om man vil. Det betyder, at analysekravet skal gælde for alle, og ikke som nu differentieres ud fra oppumpet vandmængde, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen til Ritzau, og fortsætter:

– Forbrugernes tryghed skal ikke afhænge af, hvor stor en vandforsyning er. Alle bør derfor have krav om prøvetagning med en bindende tidsfrist. Dette skal i øvrigt også omfatte enkeltvandsforsyninger, ikke almene vandværker og vandboringer, der anvendes til fødevareproduktion herunder kvægavl, samt afgrøder til foder og fødevarer, siger Carl-Emil Larsen.

”Vi rådgiver gerne”

Stevnsbladet har forelagt problemstillingen for Natur-og Miljøforvaltningen i Stevns Kommune.

”Rådgiver kommunen vandværkerne om hvordan man forholder sig med prøver etc.?”

– Stevns Kommune vil altid gerne vejlede. Skulle der være mistanke om PFAS, vil kommunen tage kontakt til vandforsyningen, virksomheden eller grundejer, svarer miljømedarbejder Mette Iwanouw Creutzfeldt.

”Laver kommunen kontrol specifikt ang. PFAS?”

– Hvis der er mistanke om PFAS vil Stevns Kommune enten bede den pågældende vandforsyning, eller virksomhed og grundejer, om at få udtaget analyser for PFAS. I visse situationer og efter konkret vurdering vil Stevns Kommune selv rekvirere analyser. Vandværker skal ifølge gældende drikkevandsbekendtgørelse udtage analyser for PFAS. Frekvensen af analyser afhænger af årligt oppumpet vandmængde, jf. drikkevandsbekendtgørelsen. Er der mistanke om nærliggende PFAS-forurening eller lignende, udtages der dog analyser før, forklarer hun.

”Er der en kommunal handlingsplan på vej om skærpede krav til vandværkerne vedr. PFAS og lignende forurenende stoffer?”

– Stevns Kommune forholder sig til lovgivningen, men følger også udviklingen indenfor PFAS. Der er et tæt samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland på området, oplyser Mette Iwanouw Creutzfeldt.

Skal håndteres nu

Miljøstyrelsen offentliggjorde i foråret en undersøgelse, der viser, at jo tættere, man kommer på jordoverfladen, jo flere fund er der. Det samme gør undersøgelser, som er foretaget af Danske Regioner.

– Det er et nationalt anliggende at betale for at løse problemerne med PFAS. Sammenholdes truslen fra de mange kilder til forurening med de mange brancher, der har brugt stofferne, så står det klart, at der er en pulje af PFAS-stoffer i omløb i naturen, som vi skal håndtere nu. Det skal ske, inden de påvirker forsyningen af rent drikkevand eller spredes til omgivelserne ad forskellige veje herunder via spildevand og spildevandsslam. Det kræver en samlet national indsats, siger Carl-Emil Larsen ifølge Ritzau.

Fakta om PFAS

  • Der findes flere tusinde PFAS-stoffer, hvoraf de mest kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA.
  • Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.
  • Men stofferne bruges bredt i industrien som smudsafvisende overfladebehandling af for eksempel tøj og tæpper, imprægnering af papir og pap samt i belægning af teflonpander.

Kilde: Danske Vandværker

Skriv en kommentar