(Last Updated On: 15. oktober 2020)

 

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Henning Urban Dam underskriver budgetforliget 2021, mens forligspartnerne ser på. Fra venstre Jan Jespersen (Ø), siddende i midten borgmester Anette Mortensen (V) og Mikkel Lundemann (C), og stående fra venstre Line Krogh Lay (R) og Bjarne Nielsen (V).
(Foto: Klaus Slavensky)

 

 

Politik: Forligspartierne har indgået en aftale om en række fokuspunkter, og her følger et uddrag:

Beskæftigelsesområdet
Der afsættes midler af til at forbedre indsatsen i jobcentret, så borgere får en god service og hurtigst muligt kommer tilbage til en hverdag med meningsfuldt arbejde.

Boligpolitik
med FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt er igangsat og planlagt vedtaget i juni 2021. Der skal indtænkes målrettet borgerinddragelse i vision for verdensmål, bæredygtighed, fællesskab og natur.

Boligsocial medarbejder
Der ansættes en boligsocial medarbejder, der skal hjælpe udsatte borgere med at komme på forkant af deres problemer inden problemerne vokser dem over hovedet.
Bæredygtige indkøb Frem mod 2025 skal Stevns Kommune arbejde for en målsætning på 80 pct. bæredygtige indkøb ud fra et ønske om, at Stevns bliver en grønnere og mere bæredygtig kommune.

Corona-udviklingsprojekt
I forbindelse med Corona, skal der laves et udviklingsprojekt, som har til formål at afdække mulige udviklingstiltag på reducerede bygningsarealer, forskudt arbejdstid, ny mødestruktur m.v.

Cykelsti
Der er afsat midler til anlæggelse af cykelsti gennem Lille Heddinge.

Daginstitutionsområdet
Parterne har forpligtiget sig på at se nærmere på ledelsen af daginstitutionsområdet for at skaber gode rammer for børns trivsel og udvikling.

Demensområdet
Kommunens tilbud til demente skal styrkes, og der afsættes flere ressourcer til dagtilbud, plejehjem og sygepleje.

En vild naturskole
I 2021 er der afsat 700.000 kr. på anlæg til istandsættelse og forbedringer på Stevns Naturcenter, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler.

Finansiel og/eller operationel leasing
Der har igen i år været fokus på at udnytte de muligheder der kan være ved at vælge leasing fremfor køb af materiel. I år er der tilvalgt leasing af en tanksprøjte til beredskabet i stedet for køb.

Forebyggende indsats
Der afsætter ekstra ressourcer til at hjælpe børn og familier med udfordringer. Børnene og familierne skal mødes tidligere og den forebyggende indsats prioriteres højere end i dag.

Klintebussen gøres permanent
Klintebussen har kørt med stor succes i juli og august, og bussen gøres permanent til fordel for vores turismevirksomheder, de besøgende på Stevns Klint og kommunen som helhed.

Kystvejen
Der afsættes en pulje målrettet til forbedring af første del af Kystvejen; herunder en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter.

Køkken i Stevnshallen
Når hallen står færdig i 2021, er det med køkken, som har udgangspunkt i de ønsker og behov, der er for den nye hal og brugere.

Renovering
Der er afsat midler til renovering af kommunale bygninger, bl.a. Hotherskolen samt bygning af ny Stevnshal. Derudover er der afsat penge til fortsat forbedring af digital infrastruktur samt generel digitalisering, samt renovering af Store Heddinge Vandrehjem og Flinteovnen i Rødvig.

Skolefritidsordning
Skolefritidsordningen (SFO2) for de største børn skal gentænkes, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme.

Stevns Landsby
Stevns skal have en landsby, som har visionen for verdensmålene og vores nye boligpolitik som omdrejningspunkt. Dette skal udføres på et af kommunens arealer i partnerskab med private aktører og/eller fonde.

Tandplejen
Der tilføres nyt udstyr og ekstra ressourcer til området i form af ekstra tandlæge- og klinikassistenttimer.

Trafiksikkerhed
Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til trafiksikkerhed generelt i kommunen. Pengene udmøntes efter trafiksikkerhedsplanen, hvor der blandt andet er ønske om flere 2 minus 1-veje, trafikheller o.l.

Udearealer ved Hårlevhallen
Idrætsforeningernes ønske om renovering af udearealer imødekommes.

Ungeindsats
I 2021 vil de politiske fagudvalg, på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns.

Uvildig borgerrådgiver
Der ansættes en uvildig borgerrådgiver skal have særligt fokus på at sikre borgernes retssikkerhed. Borgerrådgiveren skal dels rådgive og vejlede borgere og kan af egen drift tage emner op til nærmere undersøgelse.

Visitation
Grundet stigning i antallet af ældre afsættes flere ressourcer til at håndtere den voksende mængde af sager

Whistleblower
En whistleblowerordning er et vigtigt redskab i arbejdet med, strategisk og målrettet, at forebygge og afdække alvorlige og ulovlige forhold.

Kilde: Stevns Kommune.

Se også: Hvad sagde partierne om budget 2021?

Se også: Glæde og vrede over vedtaget budget 2021

Skriv en kommentar