(Last Updated On: 29. december 2020)

Mange ombytninger til større beholdere samt misforståelser omkring hjemtagning af de gamle beholdere har været medvirkende til, at implementeringen af den nye affaldsordning i Stevns Kommune er blevet næsten 10 procent dyrere end oprindeligt budgetteret.

Af Rikke Michael Hansen

Stevns: Den nye affaldsordning i Stevns Kommune blev skudt godt igang den 1. maj i år og i dag sorteres husholdningsaffaldet i hhv. mad, rest, plast, metal, papir og glas.

– Efter lidt indkøringsvanskeligheder er affaldsordningen blevet taget godt imod, og allerede nu er genanvendelsesprocenten på næsten 60, hvilket er langt over målet, sagde udvalgsformanden for Plan, Miljø og Teknik (PMT), Flemming Petersen (V), som optakt til behandling af punkt 513 på seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor anlægsregnskab for den nye affaldsordning og optagelse af et brugerfinansieret lån til udgifterne skulle godkendes af medlemmerne.

Mødet blev afholdt digitalt via teams og blev livestreamet, så også andre kunne overvære det. En videooptagelse af mødet er nu at finde på hjemmesiden stevns.kommune-tv.dk.
Fra 240 til 370 liter

– Til gengæld har der været en overskridelse af budgettet, blandt andet fordi flere, end vi havde regnet med, ønskede at ombytte deres beholdere. Ombytningerne var primært fra 240 liter til 370 liter for rest/mad og plast/metal, forklarede Flemming Petersen.

De mange ombytninger har betydet, at Stevns Kommune har måtte indkøbe mange nye beholdere, og dertil kommer, at mange af ombytningerne skete i maj og juni, hvor ombytningen var gebyrfri. Begge forhold har medført flere udgifter end budgetteret med. Også hjemtagningen af de gamle beholdere er blevet dyrere end forventet, hvilket skyldtes misforståelser. Coronavirussen har også en andel i budgetoverskridelsen, idet den medførte leveringsforsinkelser på sorteringsnettet, der kom fra Kina, hvilket førte til ekstraudgifter til særskilt pakning og levering. Desuden var der brug for flere konsulenttimer til implementering af nyt IT-system og endelig var der ekstraudgifter til bestilling af nye startpakker til mange husstande.

Dobbeltlevering af startpakker

I sagsfremstillingen forklares sidstnævnte forhold således:

Sammen med de nye beholdere, fik hver husstand leveret en startpakke bestående af køkkenspand og poser til madaffald, en sorteringsvejledning og et infobrev. Rigtigt mange borgere kontaktede os og fortalte, at de ikke havde modtaget disse startpakker, hvorfor leverandøren blev sendt ud til adresserne for at levere dem igen. Det viste sig dog, at vi hurtigt løb tør for madspande, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre, da vi havde indkøbt cirka 500 madspande mere, end der er husstande i kommunen. Vi kan derfor konkludere, at nogle borgere, har fået leveret to startpakker ved en fejl, hvilket har medført ekstraudgifter. Vi går ikke ud fra, at borgerne har »bestilt« en ekstra startpakke med vilje. Vi tror i stedet, at borgerne ikke har fået kigget i deres nyleverede beholdere, hvori startpakken befandt sig, og har derfor kontaktet os med det samme om den »manglende« levering. Fra administrationens side havde vi ikke på forhånd forestillet os, at dette var en mulighed, hvorfor vi ikke fra starten bad borgerne om at tjekke deres nye beholdere. Da vi begyndte at bede borgerne om dette, viste det sig dog, at mange borgere havde modtaget startpakken.

Betales over ejendomsskatten

Alt i alt er anlægsbudgettet overskredet med 1.529.000 kroner. Der var oprindeligt bevilliget 15.908.000 kroner til implementeringen.

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 17.437.000 millioner kroner. På kommunalbestyrelsesmødet i februar 2020 godkendtes hjemtagning af lån på 628.000 kroner, som skulle dække udgifter afholdt i 2019. Restbeløbet på 16.809.000 kroner finansieres ved et nyt lån, som skulle godkendes af kommunalbestyrelsen.

Lånet er brugerfinansieret og er således udgiftsneutralt for Stevns Kommune. I stedet tilbagebetales lånet af kommunens skatteborgere over ejendomsskatten.

Et stort flertal af en næsten fuldtallig kommunalbestyrelse – med kun ét afbud fra Thomas Overgaard (S) – godkendte såvel anlægsregnskab som lånoptagelse.

Kun Dansk Folkeparti stemte med deres to stemmer imod, med følgende protokollering: ’Liste O kan ikke anbefale indstillingerne – Liste O henviser til Lov om Kommunernes styrelse §31 stk 3: Ingen udgift eller indtægt må oppebæres uden fornøden bevilling’.

Skriv en kommentar