(Last Updated On: 17. november 2020)

I forlængelse af B. Steen Andersens læserbrev om fjernelsen af brolægningen på Rådhuspladsen i Store Heddinge føler jeg behov for at komme med andre aktuelle eksempler på, at den kommunale forvaltning ikke altid gør, hvad vi forventer af den.

Første eksempel: Byggeriet på hjørnet af Kronhøjvej og Bjælkerupvej.

Her stillede bygherren uden tilladelse fra forvaltningen et stillads op, der blokerede fortov og cykelsti på de meget trafikerede veje, der er skoleveje for rigtig mange børn på cykel og til fods. Efter omtale i Dagbladet blev stilladset nødtørftigt tilrettet, så fodgængere og cyklister på Kronhøjvej ikke længere skal ud på kørebanen, men nu kan sno sig ind under stilladset – cyklister skal stå af og trække. Ikke nogen god løsning, men en forbedring. Stilladset dækker stadig for en lyskurv og et bejskilt på Bjælkerupvej.

Man spørger sig selv, om forvaltningen er bange for at stille krav til bygherren – den valgte løsning er til væsentlig ulempe for cyklister på den dobbeltrettede cykelsti, og det nyetablerede cyklist-lyssignal er reelt sat ud af funktion for cyklister, der kommer fra Kronhøjvej-siden, ligesom en lyskurv og et vejskilt med forbud mod lastbiler gennem bymidten er skjult for trafikanter på Bjælkerupvej.

Andet eksempel: Postkasse på Lund Gade.

Her har en borger monteret den lovpligtige postkasse ikke i skel som reglen foreskriver, men ude i fortovet. En anden borger har klaget over den forringede mulighed for at færdes på fortovet, men forvaltningen svarer, at det er dens vurdering, at fortovet ikke benyttes som et almindeligt fortov, og at placeringen efter omstændighederne derfor er acceptabel.

Man spørger sig selv, om forvaltningen er bange for at stille krav til grundejeren – den valgte løsning er ulovlig (placering på anden mands (kommunens) jord) og til gene for dem, der trods alt foretrækker at gå på fortovet frem for på kørebanen under spadsereture i den idylliske landsby.

Kunne man ønske sig, at forvaltningen i højere grad tænker på det almene vel end på enkeltborgeres særinteresser?

Med venlig hilsen

Jens Carl Jørgensen
Bjælkerupvej 2
Store Heddinge

Skriv en kommentar