(Last Updated On: 5. oktober 2021)
Michael Graakjær (SF) skriver i Stevnsbladet om et forslag fra SF om at ensrette Kystvejen for at skabe plads til cykel- og gangsti.
Cykel- og gangsti lyder sympatisk, men på ensrettede veje stiger hastigheden, og dermed risiko for ulykker. Målinger viser, at et flertal af trafikanterne overholder hastighedsbestemmelserne, og registreringer af uheld dokumenterer, at der ikke er sket uheld med personskade.
Ensretning af Kystvejen vil bevirke øget trafik (mellem 10 og 15 pct.) gennem Strøby og Strøby Egede, idet de ca. 4.000 årsdøgnstrafikanter, der benytter Kystvejen også skal den anden vej. Dertil kommer at disse trafikanter skal køre længere f.eks. ved dagligvarehandel i Strøby Egede (for en trafikant med afsæt i Lemgårdsvej 5.5 km længere og 10-15 minutters længere transporttid).
De 5.5 km mere kørsel pr. trafikant vurderes at øge CO2 belastningen med små 1500 tons årligt. Ensretning og dermed en vejbane vil tillige vanskeliggøre leverancer til byggeri, renovation og andre aktiviteter.
SF’s forslag bidrager således ikke til at øge trafiksikkerheden, forringer fremkommeligheden, øger generne for beboerne i Strøby og Strøby Egede og bevirker en større klimabelastning.
Tre grundejerforeninger har skitseret et alternativt forslag, hvor forløbet Brinken-Svalemosevej åbnes op med en spang over et vandløb vest for Strandvejen og et vejgennembrud øst for Strandvejen. Da Brinken-Svalemosevej er afspærret for biltrafik mellem de enkelte grundejerforeninger, vil det give en tryg og sikker forbindelse for gående og cyklister fra Strøby Egede til Vejs Ende.
Det er nu optaget i Stevns kommunes trafikplan for Strøby Egede.
Johs Chr. Johansen
Formand
Grundejerforeningen Lemgaarden

Skriv en kommentar