(Last Updated On: 22. februar 2019)

Formand for Ældrerådet, Hans C. Bech. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Ved kommunalvalget i efteråret 2017 blev der også afholdt valg til Ældrerådet i Stevns Kommune.

Af de 14 opstillede kandidater blev 9 valgt ind, som – for en fireårig periode – trådte til ved årsskiftet til 2018. Grundet flytning ud af kommunen blev næstformand Helmut Madsen i august erstattet af Dorete Olsen. Samtidig indtrådte førstesuppleanten Peder Maimann Olsen i rådet.

Nu er det første år med det nyvalgte ældreråd gået, og det har været et både travlt og spændende år, oplyser rådets formand, Hans C. Bech.

– Ældrerådet har i sit første år primært søgt orientering inden for mange forskellige områder af det sociale og sundhedsmæssige område, men heller ikke teknik og miljø har undgået vores opmærksomhed – og det gælder både inden- og udenfor rådhuset, siger Hans C. Bech.

Otte høringssvar

Et af rådets vigtigste opgaver er at udarbejde og indsende høringssvar til alle forslag, der vedrører ældre i Stevns Kommune. I løbet af 2018 har Ældrerådet afgivet otte høringssvar.

Det første vedrørte forslaget til en ny plejecenterplan i byområderne Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig. Planen blev anbefalet af rådet med argumenter om en god tidsmæssig kontinuitet frem til 2025 og med en rolig overgang for både beboere og personale.

2019 budgettet blev af to omgange sendt i høring i Ældrerådet, som hermed fik mulighed for at komme med deres anbefalinger til de foreslåede besparelser, der vedrører ældreområdet. Nogle af de foreslåede besparelser blev anbefalet, mens andre ikke kunne anbefales, heriblandt de planlagte besparelser vedrørende Café Stevnen.

Ældrerådet har desuden afgivet høringssvar til kommunens værdighedspolitik, godkendelse af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, udbud af stomihjælpemidler samt frafald af en besparelse og omlægning af forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte fik Ældrerådets anbefaling.

Møder og byture

Ældrerådet har i 2018 afholdt 3 formøder og 10 ordinære møder med 152 dagsordenpunkter. Der har også været deltagelse i Regionsældrerådet Sjællands ordinære møder, fire temadage mm.

Anvendelsen af værdighedsmidler i 2019 er ligeledes blevet behandlet i Ældrerådet, som gav deres anbefaling til et foreliggende forslag, hvor midlerne fordeles til forbedring af livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, mad og ernæring samt pårørende støtte.

Rådet har desuden været på byture med lederen af Vej- og Materielgård, Jacob Asbjørn Jacobsen, bl.a. i Hårlev, Store Heddinge, Strøby Egede og ved Stevnshøj.
Formålet med gåturene var at besigtige og udpege uhensigtsmæssige vejbelægninger mm., som kan forårsage faldulykker. Blandt andet blev brostensbelægningen foran Rådhuset i Store Heddinge påpeget.

– Resultatet af turene er begyndt at vise sig, men er begrænset til de muligheder, budgettet tillader, forklarer formanden.

I Ældrerådet er der enighed om at gentage byturene årligt.

2019 er godt igang

Første møde i 2019 er afholdt og årets første høringssvar er under udarbejdelse. Det drejer sig om udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 i Region Sjælland.

På Stevns Kommunes hjemmeside – stevns.dk/borger/familie-omsorg/aeldreraadet – kan man læse mere om ældrerådet, referater fra deres møder mm.
rmh

Ældrerådet i Stevns Kommune

Ældrerådets medlemmer:

  • Lilly Meisner, Rødvig
  • Bodil Nielsen, Hårlev
  • Susanne Kierch, Hårlev
  • Anna K. M. Hansen, Store Heddinge
  • Hans C. Bech, Strøby Egede
  • Dorete Olsen, Store Heddinge
  • Jette Olsen, Magleby
  • Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede
  • Peder Maimann Olsen, Strøby

 

Skriv en kommentar