(Last Updated On: 22. juni 2017)

Stevns: Efter ønske fra Økonomiudvalget har forvaltningen i Stevns kommune den 21. juni udsendt en pressemeddelelse, som beskriver, hvordan kommunen håndterer fældning og beskæring af træer på kommunale arealer.

Her står:

Det er Stevns Kommunes ønske at sikre, at eksisterende grønne kiler i byområder og andre bynære grønne områder bevares og dermed sikre naturværdier i bybilledet. Ligeledes har vejtræerne en vigtig funktion i landskabet, hvilket også er belyst i Stevns Kommunes ’Træpolitik’. Af og til opstår der imidlertid gener fra træer eller bevoksninger på kommunens arealer, som kan begrunde en fældning eller beskæring af enkeltstående træer eller bevoksninger.

For at sikre en ens procedure ved henvendelser fra borgere, der ønsker beskæring eller fældning af træer på kommunale arealer, skal følgende forhold danne grundlag for en afgørelse:

Der foretages altid en besigtigelse af træet/beplantningen, hvor der foregår en faglig vurdering:

  • Vi vurderer træets art, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion.
  • Vi vurderer om træet/beplantningen forårsager gener eller farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
  • Vi vurderer om træet/beplantningen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko eller om der er risiko for skader på anlæg, byggeri mv.
  • Vi undersøger om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner) eller andre lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Hegnsloven og Skovloven).
  • Vi vurderer om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

Den beskrevne fremgangsmåde er vedtaget politisk den 6. december 2016 og udgør forvaltningens spilleregler på området.

Kommunen har således en til tider længerevarende dialog med en borger om kommunens faglige opfattelse af problemstillingen. Det er dog sådan, at vælger en borger at begå hærværk eller selvtægt før, under eller efter den faglige vurdering af træet er det også politisk besluttet den 19. august 2014, at forvaltningen skal anmelde det som hærværk, og politiet bedes om at efterforske sagen.

Det kan supplerende oplyses, at politianmeldelse for hærværk eller selvtægt på træer udgør en meget lille del af de sager, hvor kommunen anmelder borgere til politiet for f.eks. socialt bedrageri, trusler om vold mod medarbejdere med videre.

 

Skriv en kommentar