(Last Updated On: 31. maj 2021)

Ønsket fra begge kommuner er en udvidelse af Vejdirektoratets kommissorium, med undersøgelse af en nordligere vejføring. Høringssvaret, der blev godkendt af en næsten enig kommunalbestyrelse i sidste uge, har fået flere Stevns- og Køgeborgere til at samle underskrifter ind i protest.

Torsdag eftermiddag i sidste uge, et kvarter før kommunalbestyrelsesmødets start, fik borgmester Anette Mortensen (V) overrakt en pose fuld af underskrifter fra borgere, der ikke var tilfredse med det høringssvar, som Stevns og Køge kommuner i fællesskab har udarbejdet.

Stevns: Vejdirektoratets VVM-undersøgelse (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en vejforbindelse fra Stevns til motorvejsnettet er i disse dage sendt i høring.

Undersøgelsens konklusioner blev præsenteret af Vejdirektoratets folk i sidste måned, hvor omkring 200 enheder fulgte det virtuelle møde og hvor omkring 180 spørgsmål og holdninger blev luftet.

En klar tendens for spørgsmål – og kommentarer – til rutealternativerne var denne aften et gennemgående ønske om et mere nordligt alternativ end de tre alternativer, der var blevet undersøgt.

Mest mulig effekt

Et tilsvarende ønske fremgår af det høringssvar, som Stevns og Køge kommuner i fællesskab har udarbejdet, og som på seneste møde i kommunalbestyrelsen blev godkendt til at sende afsted til Vejdirektoratet inden høringsfristens udløb den 11. juni.

I høringssvaret foreslår de to kommuner at udvide Vejdirektoratets kommissorium med henblik på en nordligere vejføring med tilslutning til motorvejen syd for Herfølge.

– I Stevns har vi været glade og meget positivt stemte i forhold til den anerkendelse, der ligger i, at der blev afsat midler til VVM-undersøgelsen. Det er et godt skridt på vejen mod en løsning på de store, trafikale problemer, der er for borgerne i både Stevns og Køge. Vi ser dog to grundlæggende problemstillinger ved de forslag, Vejdirektoratet lægger frem. Forslaget nord om Hårlev viser fine samfundsøkonomiske perspektiver, men kan formentlig ikke gennemføres på grund af en bestand af flagermus. Set i lyset af vigtigheden af, at der bliver truffet en beslutning, der er så effektfuld som mulig foreslår vi nu, sammen med Køge Kommune, at Vejdirektoratet udvider sit kommissorium og undersøger to nye, eventuelle vejføringer med endnu større samfundsøkonomiske perspektiver, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Præcist hvor vejen skal forløbe, er ikke klarlagt i det fælles høringssvar fra de to kommuner, men vil bero på Vejdirektoratets undersøgelser.

To ruter ønskes undersøgt

I høringssvaret foreslår Stevns og Køge kommuner følgende:

‘at Vejdirektoratets kommissorium udvides med minimum følgende to undersøgelseskorridorer, der læner sig op ad alternativ fem og seks i Vejdirektoratets forundersøgelse’.

  • En variant af VVM-undersøgelsens linjeføring A. Linjeføring A fastholdes fra Klippinge frem til nord for Hårlev, følger i stedet Østbanens skinner i nordgående retning, går vestover syd for Vedskølle og syd om Herfølge med et nyt tilslutningsanlæg på Sydmotorvejen.
  • En undersøgelseskorridor der udspringer fra Stevnsvejen syd for Strøby Egede, går vest over Tryggevælde Ådal, syd om Herfølge og med et nyt tilslutningsanlæg på Sydmotorvejen.

Nødvendig omvej

Flere ruter har været i spil i de mere end 30 år, som sagen om en statsvej fra Stevns til motorvejen, indtil videre har varet.

Med gennemførelsen af en VVM-undersøgelse har Stevns aldrig været nærmere en statsvej end lige nu. Den mulighed er langt størstedelen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne interesserede i at få det bedst mulige ud af med en vej, der giver mest effekt i forhold til trafikaflastning.

– Det er ikke for at være morsom, men engang imellem er man nødt til at køre en omvej, før man kommer tilbage på den rigtige vej. En nordligere løsning er den rigtige løsning, sagde Mogens Haugaard (Nyt Stevns), en betragtning som udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V) var enig i:

– Det har været en nødvendig omvej, og den har ikke været spild af penge. Og så har vi en opgave med at få fjernet de streger på kortet, som vi ved, ikke skal være der. Det skylder vi de berørte borgere i området, sagde Flemming Petersen.

Én nejstemme

Forslaget til et høringssvar blev næsten enstemmigt godkendt af kommunalbestyrelsen. Kun Enhedslistens Sejer Folke stemte imod.

– Det, som undrer mig mest ved hele denne debat om Stevnsvejen, er, at det ikke er gået op for de fleste politikere, at det vil kræve en radikal omlægning af vores liv, og vores samfund, hvis vi skal yde vores bidrag til at undgå, at kloden bliver opvarmet langt mere end de 1,5 grad, som blev aftalt i Paris. Det er efter vores mening et høringssvar som hører til i fortiden, og ikke i fremtiden, og som helt grundlæggende bygger på ideen om fortsat blind vækst, argumenterede Sejer Folke og henviste til løsning med en bedre kollektiv trafik.

– Det skriger til himlen, når Enhedslisten råber om vækst. Uden vækst, ingen kernevelfærd. Der er ingen tvivl om, at vi skal have en vej så nordligt, som muligt. Vi negligerer, hvis vi tror, at vi kan løse problemerne med kollektiv trafik alene, replicerede Mikkel Lundemann (K).

– Jeg ville ønske, at vi kunne løse problemet med offentlig transport, men det er ikke realistisk. Rapporter viser et stigende antal biler i fremtiden, men vi skal huske på, at trafikken bliver grønnere over tid, sagde Line Krogh Lay.

Underskrifter imod

I høringssvaret kan man blandt andet læse:

’Udgangspunktet har i hele forløbet været en så nordlig linjeføring som mulig samt størst mulig effekt for vores borgere. Det vil sige den linjeføring, som flytter flest biler ud af Strøby Egede, flytter flest biler ud af flaskehalsen i Køge og som understøtter vores fulde udviklingspotentialer’.

Dernæst er der forslag om to nye ruter, som de to kommuner ønsker undersøgt, se nærværende boks.

De i høringssvaret foreslåede alternativer har fået adskillige borgere i såvel Stevns som Køge Kommune til tasterne, og en plastikpose fuld af undskrifter blev afleveret til borgmesteren forud for aftenens kommunalbestyrelsesmøde.

Der er indsamlet underskrifter fra tre forskellige grupper: 260 underskrifter fra Valløby, cirka 1.100 fra Tessebølle og Herfølge samt et ukendt antal underskrifter fra Himlingøje og omegn.

Flere hensyn at tage

Også i den afsluttende spørgetid for borgerne, hvor spørgsmål til kommunalbestyrelsen kan mailes frem til kl. 12 på mødedagen, var der indkommet spørgsmål fra tre forskellige afsendere med bopæl i Valløby, og de handlede alle om statsvejen og de to nye ruter vs. fred og ro, natur og dyreliv samt respekt for borgerne.

– Vi ved godt, at mange vælger at bo her, fordi her er stille, roligt og fredeligt, men vi har også økonomien at tage hensyn til. Både naturen og det at få økonomien til at gå op, er vigtigt, understregede Flemming Petersen.

– Når man laver et stort anlæg som en vej, så kommer det altid til at gå ud over nogle. Det skal være en løsning, der fungerer, den vil genere nogle men skal være til gavn for mange, sagde Line Krogh Lay (R).

– Sagen rummer en lang række dilemmaer. Der skal tages alle de hensyn, der kan. Politik handler også om at træffe de svære beslutninger, og det her er en af de rigtig svære, lød den afsluttende bemærkning, som kom fra Socialdemokratiets udvalgsformand Henning Urban Dam.
rmh

Fakta

Statsvej – den kommende proces:

  • Vejdirektoratet har høringsfrist den 11. juni
  • Herefter skal direktoratet behandle alle de indkomne høringssvar.
  • Vejdirektoratet udarbejder et samlet høringsnotat og en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og beslutning.
  • Indstillingen udarbejdes på baggrund af den gennemførte VVM-undersøgelse samt de indkomne høringssvar.
  • Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via Folketingets anlægslov.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar