(Last Updated On: 20. februar 2020)

Sådan lyder budskabet fra tre borgere i Hellested
angående statsvejen til Stevns

Hellested: Fhv. borgmester Lars Asserhøj (V) fra Hellested samt to borgere, Anne-Grethe Mathiesen og Karen Secher, der begge er bosiddende i Tåstrup lidt udenfor Hellested har alle fulgt med i og til tider også deltaget i debatten omkring etableringen af en statsvej mellem Stevns og motorvejsnettet.

De vil gerne takke Kaj A. Pedersen for i et læserbrev bragt i Dagbladet den 7. februar at sige præcis det, de mener, der er at sige – og bør siges – om vejforbindelsen til og fra Stevns:

Det er befriende, at en Køgeborger atter peger på den eneste rigtige løsning, der opfylder det kommissorium, Vejdirektoratet har at arbejde efter: at en ny statsvej skal løse et trængselsproblem i og omkring Køge by.

Videre skriver de, at det som Stevnsborger er beskæmmende at høre og læse udtalelser fra Køge-politikere, som udtrykker, at de er da “ligeglade” med linjeføringen af en ny vej, bare den kommer så langt væk fra Køge som muligt. Hvor er ansvarligheden henne for brug af skatteborgernes penge? Det er også mere end svært at forstå, hvorfor Stevns-politikere stadig fremfører det som et positivt argument, at man har opnået enighed med Køge Kommune om en sydlig linjeføring. Det er en sær form for enighed, der handler om, at den stærkeste får sin vilje. Vi oplever det som en direkte ydmygelse af Stevns Kommune.

Det er en politisk kunst at skubbe problemer over til en modpart. Den kunst mestrer Køges politikere til fuldkommenhed, når det gælder en kommende statsvej til Stevns. Men hvad med Køges egne problemer?

Som lodsejere på en af de skitserede korridorer for en ny vej finder vi den igangværende proces stærkt kritisabel. Midt i november sidste år modtog vi ligesom mange andre fuldstændig uden varsel et brev fra Vejdirektoratet, som meddelte, at der de kommende måneder vil foregå geotekniske undersøgelser på vores ejendomme som grundlag for at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns. I brevet var indtegnet to såkaldte korridorer, som ingen havde hørt om, før brevet kom med posten. Er det Vejdirektoratets eller kommunens idé? På et møde i Hellested den 14. januar kunne vi ikke få svar på det spørgsmål. Vi har efterlyst en liste over berørte lodsejere, også det ønske er afvist af Vejdirektoratet.

For nylig har en borgergruppe i Vråby fremlagt forslag til en endnu sydligere linjeføring, kaldet nummer 9 (kun de mest indviede har formentlig overblik over de forudgående otte). I et af vores høringssvar til Vejdirektoratet er nævnt, at man jo også kan trække en gammel plan fra Storstrøms amt op af skuffen. Den gik ud på at forlænge den eksisterende Stevnsvej (mod Faxe) direkte til Sydmotorvejen ved Ulse. Men alle disse alternative forslag er jo dybest set blot udtryk for, at der kører et abespil mellem de mange berørte. Det er usselt og en dårlig proces. Ansvaret ligger i det overordnede niveau, Vejdirektoratet og Staten. Hvor er den nationale instans, Folketinget og Ministeriet henne? At anlægge en vej, som berører to kommuner, og hvor den ene, den lille, er for, den anden, den store, er imod, er ikke en kommunal opgave. Den proces, vi oplever nu, er at give abespillet frit løb.

Alt imens kræfterne strides i Stevns Kommune og blandt de berørte på Stevns, så griner politikerne i Køge. Det er uværdigt.

Et andet perspektiv er respekten for den gode stevnske landbrugsjord, noget af Danmarks bedste, når Vejdirektoratet på Hellestedmødet kan udtale: “Vi undgår så vidt muligt at benytte eksisterende veje, når vi planlægger nye veje.”? Udtalelsen var svar på forslaget om at benytte den snorlige Tingvej på den del af en ny vej, der ligger øst for ådalen. Svaret må vi tolke på den måde, at planlæggere og myndigheder betragter jorden som en ressource, man har til fri rådighed og slet ikke som en knap ressource. Ingen tænker på, at en ny vej kan adskille lokalsamfund; den sønderlemmer et stort antal landbrugsejendomme og afbryder for bestandigt markveje og stier. Det er svært at se ansvarligheden.

Vi oplever i øjeblikket en proces, hvor de frie kræfter er sluppet løs. Nogen tror, at det er helt omkostningsfrit at opfinde nye forslag til linjeføring. Vejdirektoratet har givet bolden op. Vi er foreløbig nået til nummer ni. Det betyder en langvarig proces, som fuldstændig fastfryser tilstande og stavnsbinder et stort antal mennesker til huse og gårde, der ikke kan handles, så længe det stevnske landkort er oversået af lange streger fra øst til vest i ukendt fremtid, formentlig adskillige år. Grotesk nok er navnet nu blevet “en udviklingsvej”, døbt af Stevns kommune. Også den tanke savner argumenter, dokumentation og planlægning, som Stevns kommune ikke har givet.

Der er al mulig grund til at tilslutte sig Kaj A. Pedersens appel om helt “at opgive planerne om en sydlig Stevns-forbindelse nu og afvente, at Køge trafikalt sander fuldstændig til, så nødvendigheden af en nordlig linjeføring (den såkaldte Billesborgløsning) bliver klar for alle”. Eller, som udtalt af Erik Larsen, Strøby:. Der må komme en ny generation af politikere på et tidspunkt”.

Lad os vente på den rigtige løsning, lyder den afsluttende opfordring fra de tre borgere fra Hellested og Tåstrup.

Se også “Brug pengene på Østbanen”

Skriv en kommentar