(Last Updated On: 14. marts 2022)

Stevns: De tre partier i kommunalbestyrelsens flertalsgruppe: Socialdemokratiet, Venstre og Radikale præsenterede mandag eftermiddag i sidste uge flertalsgruppens politisk aftale, der overordnet omhandler de områder og projekter, som der skal fokuseres på i de kommende fire år.

Fra venstre ses Anette Mortensen (V), Henning Urban Dam (S) og Line Krogh Lay (R) udenfor rådhuset i Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

I aftalen lægger de tre partier op til et bredt samarbejde i hele kommunalbestyrelsen.

– Jeg er ikke så meget til kontraktpolitik, for det er ikke særligt involverende, sagde borgmester Henning Urban Dam (S).

Han forklarede videre, at fokusområderne i aftaleteksten derfor er uden konkrete målsætninger for valgperioden, men istedet formuleret i brede vendinger, så der bliver plads til forhandlinger med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen og med borgerne.

Overordnet for aftalen er ifølge Henning Urban Dam fokus på: bæredygtig økonomi, grøn omstilling og velfærd. Såvel Anette Mortensen (V) som Line Krogh Lay (R) fremhæver, at den politiske linje, som flertalspartierne i sidste valgperiode – som dengang også inkluderede Konservative – satte igang, vil blive ført videre i denne periode.

– Det har været nemt at blive enige om linjen, da det ligger i tråd med, hvad vi satte i gang i sidste periode, sagde Anette Mortensen.

Projekter og indsatsområder

I aftaleteksten er dels listet de forskellige indsatsområder, og indledningsvist er de strategiske projekter i valgperioden anført. Disse projekter omhandler følgende:

 • Analyse og planlægning af fremtidens velfærdsinstitutioner
 • Fremtidens Hårlev og fremtidens Rødvig, by – og boligudvikling
 • Fokus på handelsliv og bymidte i Store Heddinge
 • Kyst og klimasikring med særligt fokus på Strøby Egede by
 • Landsbystrategi for udvikling af landsbyerne
 • Sammenhængende stisystemer med fokus på rekreative områder og trafiksikre veje
 • Fastholde politisk pres ift. renovering af Østbanen og etablering af Statsvej til Sydmotorvejen
 • Fortsat udvikling af ”Destination Stevns Klint” med afledt effekt til resten af Stevns
 • Klimahandleplan
 • Ny naturpolitik

Dernæst omtales en række fokusområder, som i overskriftsform er:

 • Stevns kommune som arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Den nære velfærd skal udvikles i samarbejde med alle aktører
 • Daginstitutioner skal sikre god udvikling
 • Folkeskoler med så kort en skoledag som muligt og undersøgelse af forskellige skoleformer
 • Unges fritidsliv i Stevns kommune med fokus på nytænkning af de kommunale fritidstilbud
 • Den nære sundhed med tættere og mere forpligtende samarbejde mellem region, praktiserende læge og kommune
 • Ældreområdet i fokus med både frivillighed, foreningsliv og kommunale indsatser og et særligt fokus på demensområdet
 • Erhvervsliv og lokale arbejdspladser i samarbejde med Stevns Erhvervsråd
 • Kultur og foreningsliv skal understøttes med gode rammer og mulighed for kommunal støtte
 • Grøn og bæredygtig kommune med fokus på grønne løsninger til anlægsopgaver, vedvarende energi og biodiversitet

Nyt opgaveudvalg

Af aftaleteksten fremgår også fordelingen af politiske udvalg med formandsposter, som blev fordelt på valgnatten.

Desuden etableres et 2-årigt opgaveudvalg, som skal have hovedfokus på ’natur og miljø’. Udvalget skal være med borgerinddragelse og skal arbejde med en eller to konkrete opgaver. Line Krogh Lay bliver udvalgsformand.

Befolkningstilvækst og stigende priser

Lige nu er der især to udfordringer, som Stevns Kommune må forholde sig til. Den ene er det stigende antal borgere, som flytter til kommunen. Tilflytningen til Stevns går lige nu hurtigere end tidligere forudset, og det skaber pres på den kommunale service.

– Vi har brug for bedre talmateriale og så skal vi være mere på forkant og blive bedre til at bruge tallene, siger borgmesteren.

Samtidig erkender Anette Mortensen, der er formand for Børn, Unge og Læringsudvalget, at det kan være svært at forudsige prognoserne.

Årsagen til det store antal tilflyttere, der er kommet til kommunen de seneste par år, kan med stor sandsynlighed tilskrives situationen med corona. Og hvem havde forudset pandemien – og vil dem, som er flyttet hertil, blive boende eller flytter de igen?

Tilvæksten har især givet udfordringer på daginstitutionsområdet, hvor der har manglet pladser i Hårlev og Strøby Egede.

En anden udfordring er de stigende priser i byggeriet, som kan komme til at betyde, at anlægsbudgettet skal revurderes.
rmh

Skriv en kommentar