(Last Updated On: 30. juni 2022)

Ny undersøgelse fra Indenrigs-og boligministeriet viser at Stevns Kommune ligger pænt i statistikken.

Af Klaus Slavensky
Sangstævne for dagpleje, vuggestue- og børnehavebørn i Munkegårdsparken i Store Heddinge i 2018.
(Arkivfoto: Klaus Slavensky)
Børnepolitik: Siden oktober 2021 har over 120.000 forældre deltaget i en undersøgelse af
tilfredsheden med landets kommunale og selvejende daginstitutioner samt kommunale dagplejer.
Resultaterne viser, at forældrene overordnet er godt tilfredse: 86 pct. af forældrene svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud.
Landsresultatet passer ganske godt med stevnsborgernes tilfredshed, som takseres til 78 pct.

Generel tilfredshed

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbuddene er den anden i rækken af brugertilfredshedsundersøgelser, der gennemføres på forskellige velfærdsområder i perioden 2019-2022.
Den første undersøgelse af folkeskolen og SFO blev gennemført i 2020. Det er første gang, der er gennemført en landsdækkende undersøgelse af alle kommunale og selvejende daginstitutioner og kommunale dagplejer i alle kommuner.
Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik og undersøger blandt andet tilfredsheden med dagtilbuddenes aktiviteter, personalets indsats for at sikre tryghed, tage udgangspunkt i børnenes perspektiv og skabe gode børnefællesskaber samt samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældrene.
Tilfredsheden varierer dog, særligt mellem de enkelte dagtilbud.
– Det er afgørende for det gode børneliv her og nu og for børns videre færd i skolen og i tilværelsen, at de får en god og tryg start på livet, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en kommentar til undersøgelsen og fortsætter:
– Derfor glæder det mig meget, at forældrene er tilfredse med det tilbud, vi giver dem og deres børn. Efter to hårde år med corona er det her et stort skulderklap til de mange dygtige og passionerede ansatte i vores dagtilbud, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kun 4 pct. er utilfredse

På Stevns er der interviewet 370 borgere, og de har vurderet tilfredsheden ud fra ’karaktererne’ 1-5, og i samlet gennemsnit ender forældretilfredsheden med daginstitutionstilbuddene på Stevns med 4, hvor landsgennemsnittet er 4,3.
Sammenfattende er ca. 78 pct. tilfredse/meget tilfredse, og godt 18 pct hverken/eller og ca. 4 pct. utilfredse/meget utilfredse.
Det dagtilbud som scorer højst på Stevns er dagpleje, hvor især kategorier om ’personalet udvikler børns sociale kompetencer’, og at ’støtte til barnet gør det trygt’, begge nærmer sig et 5-tal.
Vuggestuer får i snit et 4-tal, hvilket dækker tilfreds/meget tilfreds, mens børnehaver dykker lidt på indsatsen i at udvikle barnets kompetencer og i f.eks. at understøtte barnets sproglige udvikling.
Her ligger Stevns tæt på landsgennemsnittet, og det gælder også de aldersintegrerede tilbud/vuggestue/børnehaver, som ender på under 4.
Undersøgelser stiller flere forskellige spørgsmål, og resultatet af besvarelser skifter fra institution til institution, men i den samlede vurdering af tilfredshed ender f.eks. Strøby Børnecenter på 70 pct. meget tilfredshed og 27 pct. tilfredshed, som giver den højeste score på 97.
Stevnsbladet har spurgt formanden for Børn, Unge og Læringsudvalget, Anette Mortensen (V) om hun er tilfreds med undersøgelsens resultat.
– Jeg hæfter mig i første omgang ved at kommunerne ligger meget tæt og heldigvis i den øvre ende af skalaen, siger hun og uddyber:
– Når jeg dykker lidt længere ned i detaljerne, så hæfter jeg mig ved at undersøgelsen er lavet i perioden august 2021 til februar 2022 og at vi i Stevns Kommune ændrede ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet den 1. september 2021. Det gjorde vi blandt andet for at højne kvaliteten i de enkelte institutioner. Det er mit klare indtryk, at den ændring dagtilbudsområdet har været igennem, har givet mere nærværende ledelse og en højere tilfredshed i de enkelte institutioner, siger Anette Mortensen.

Ønsker bedre info

Den landsdækkende undersøger sætter også fokus på forældrenes opfattelse af information, dialog og samarbejde med personalet.
Her ligner tallene fra Stevns Kommune også landstendensen, idet tilfredshedstallet falder til under 4, og samlet er forældrene mindre tilfredse med ‘Informationsniveauet om dit barns dagligdag i dagtilbuddet”, og om ”Personalets dialog og samarbejde med dig som forælder om dit barns læring og udvikling i dagtilbuddet”. Her ryger tallet ned på 3,7 i gennemsnit.
Også her er der forskel mellem dagpleje, vuggestue og børnehave, og mellem institutionerne, idet Humlebien, der både har børnehave- og vuggestuebørn, scorer højst med samlet 80 pct. forældretilfredshed om information og dialog.
Stevnsbladet har spurgt udvalgsformanden om det er muligt at forbedre dette?
– Det tror jeg vi er godt på vej med allerede, i forhold til den nye struktur. Det er mit indtryk, at der ude i forældrebestyrelserne er tilfredshed med den nærværende ledelse vi har fået skabt, lyder svaret fra Anette Mortensen.
Den samlede landsundersøgelse ser også på sammenligninger mellem kommuner og rangordning af kommunerne, der er baseret på andelen af tilfredse med alle dagtilbud i kommunen på 5-punktskalaen. Her ligger Stevns i kølvandet på nabokommunerne Køge og Stevns, og hvis man udelukker ø-kommunerne, så er Tønder højest på listen med en andel på 92 pct. og Hørsholm stadig lavest med en andel på 74 pct.
»Det er mit indtryk, at der ude i forældrebestyrelserne er tilfredshed med den nærværende ledelse vi har fået skabt«, siger Anette Mortensen, og en ny undersøgelse giver hende ret. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Skriv en kommentar