(Last Updated On: 9. marts 2021)

Stevns: Den 1. maj sidste år fik borgere i Stevns Kommune ny affaldsordning med tre affaldsbeholdere og sortering i seks forskellige emner: Restaffald, madaffald, plast, metal, papir og glas.

Løsning nr. 1: Tre beholdere med sammenblandede fraktioner. 1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu). 2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes, så skillevæggen kan fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder). 3. Papir og pap/glas (tokammerbeholder). (Illustration: Stevns Kommune)

Allerede halvanden måned efter, den 16. juni 2020, fik Danmark en ny klimaplan: ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’. I den nye klimaplan stilles der yderligere krav til, hvilke affaldstyper kommunerne skal indsamle ved borgernes husstande.

Udover de seks typer, der indsamles i dag, skal kommunerne fra 1. juli 2021 også indsamle fire andre typer: 1. pap, 2. drikke- og fødevarekartonner samt 3. farligt affald, og fra den 1. januar 2022 skal også 4. tekstilaffald indsamles, således at husholdningsaffaldet fremover skal sorteres i ti forskellige fraktioner.

Det er dog ikke muligt for Stevns Kommune – hvilket for øvrigt også gælder for flere andre kommuner – at nå tidsfristerne den 1. juli 2021 og den 1. januar 2022.

Stevns Kommune søger derfor om dispensation, så alle fire nye ordninger kan starte samtidig den 1. maj 2022.

Sagen blev i februar behandlet og godkendt i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT) og er nu også godkendt i kommunalbestyrelsen, hvor den blev behandletpå mødet torsdag aften den 4. marts.

Fagudvalget Teknik og Miljø har præsenteret tre forskellige løsningsmuligheder, og der er i såvel PMT som kommunalbestyrelse enighed om at vælge Teknik og Miljøs anbefaling om at vælge løsningsmulighed nummer 1, som indebærer tre beholdere med sammenblandede fraktioner.

Denne løsning indebærer, at der i husstandene kan nøjes med de tre beholdere, man har i dag, og at to af beholderne vil få tilføjet en ekstra affaldstype.

– Vi skal derfor ikke ud i nyt indkøb af beholdere, men der vil være ændringer i sorteringsmåden. For at kunne nå at blive klar, skal der søges om dispensation til den 1. maj 2022, og den tror jeg, at vi får, indledte udvalgsformanden for PMT, Flemming Petersen (V), da sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen.

Ændret sortering og inddeling

Beholderen med rest- og madaffald forbliver uændret en tokammerbeholder til rest/mad.

Beholderen, der i dag er inddelt i to rum til hhv. plast og metal, vil blive ændret til en såkaldt etkammerbeholder til plast, metal samt drikke- og fødevarekartonner, da disse tre typer af affald gerne må sammenblandes.

Beholderen, som i dag anvendes til papir og glas, vil fortsætte som en tokammerbeholder til hhv. papir og pap i det ene rum, glas i det andet.

Af sagsgennemgangen fremgår det, at Teknik & Miljø vurderer den ovenfor beskrevne løsningsmodel 1 til at være den bedste, da den dels er lettest at implementere, og desuden forventes løsningen at give den største borgertilfredshed.

Den endelige løsning for indsamling af farligt affald og tekstiler er endnu ikke fundet. Teknik og Miljø undersøger i øjeblikket dels et løsningsforslag fra Urbaser, desuden undersøges i Argo-regi mulighederne for et fællesudbud for farligt affald med en option på tekstiler.

Indtil videre oplyses det, at det farlige affald forventes at blive indsamlet via små miljøkasser på 20-25 liter, og at tekstiler skal indsamles i en pose, som udleveres af kommunen, forudsat at vejledningen for indsamling af tekstil tillader dette; vejledningen er endnu ikke udarbejdet. Forventningen er, at begge affaldstyper indsamles samtidigt af en ladbil, som indsamler affaldstyperne fire eller seks gange årligt.
rmh

Skriv en kommentar