(Last Updated On: 25. november 2015)

Læserbreve-735x415Kommunalbestyrelsen skal på sit møde den 26. november 2015 (igen) tage stilling til om der skal rejses en fredningssag vedrørende Stevns Klint.

Regeringen melder ud, at det skal være nemmere at bygge langs kysten (med argumentationen: ”Staten skal simpelthen blande sig mindre, når gode projekter nyder bred, lokal opbakning. Det er trods alt lokalt, der hvor man lever livet, man har den stærkeste interesse i en balanceret og harmonisk udvikling.”) Lokalt er der politisk uenighed om fredningen (med argumentet mod fredning, at det låser os i forhold til fremtiden). Som lokal borger vil jeg gerne henstille alvorligt til, at fredningssagen fremmes nu.

UNESCO-optagelsen var en gave og en opgave: Der ligger et enormt uudforsket potentiale rent turistmæssigt i optagelsen – vi er først lige begyndt at se de mulige effekter af gaven. Samtidig har lokalsamfundet fået en opgave nationalt og internationalt i at sikre og bevare Stevns Klint og gøre denne enestående lokalitet tilgængelig ”for hele menneskeheden i nuværende og kommende generationer”.

Det store spørgsmål i arbejdet med verdensarvs-ansøgningen var, om UNESCO og deres rådgivere fra IUCN ville anse klinten for tilstrækkeligt beskyttet alene med den eksisterende lovgivning, altså uden fredning. Det lykkedes at dokumentere lovgivning og hidtidig dispensationspraksis på en måde, der overbeviste de skeptiske eksperter. Denne lovgivning og praksis står nu for fald. Hvis regeringens udmeldinger gennemføres, risikerer vi at beskyttelsen smuldrer, hvorefter vi i værste fald kan miste UNESCO-godkendelsen.

Kære kb-medlemmer: Vis jer værdige til verdensarven. Sæt ikke kortsynede, snævre lokalinteresser over nationale og internationale interesser samt egnens langsigtede turisme-interesser. På den lange bane er det altafgørende for lokalsamfundet, at vi sikrer klintens verdensarvsstatus uanfægtelig af skiftende regeringer og skiftende kommunalbestyrelser. Fredning er den fornemste og sikreste måde at gennemføre dette på. Sagen er startet – gennemfør den nu!

Jens Carl Jørgensen
Bjælkerupvej 2
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar