(Last Updated On: 10. marts 2020)

Fra den 1. maj i år skal alle private husstande i Stevns Kommune til at sortere deres husholdningsaffald i seks forskellige kategorier. Det kræver nye affaldsbeholdere, og leveringen af disse er allerede gået igang

Tirsdag morgen var turen nået til Rengegade i Store Heddinge, hvor der fra morgenstunden blev leveret nye spande til husstandene. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Den nye affaldsordning på Stevns træder i kraft den 1. maj. Inden da skal alle husstande på Stevns forsynes med tre nye affaldsbeholdere, så skraldet kan blive sorteret korrekt i de seks sorteringskategorier: Plast, papir, glas, metal, madaffald og restaffald.

Alle private husstande får derfor én affaldsbeholder med skillerum til hhv. plast og metal, en anden beholder med skillerum til hhv. papir og glas og endelig en tredje beholder med skillerum til hhv. madaffald og restaffald.

Levering af nye beholdere

Arbejdet med at implementere den nye affaldsordning er en stor opgave, idet den berører alle private borgere i Stevns Kommune. Derfor har der de seneste mange måneder været arbejdet målrettet i kommunens Teknik & Miljø afdeling på at få planlagt og udført de mange opgaver, som den nye sortering afstedkommer.

Over 30.000 beholdere skal fordeles ud til alle private borgere i kommunen. Det er en stor opgave, som tager tid. Derfor er arbejdet allerede igangsat, og de første borgere modtog i sidste uge deres nye affaldsbeholdere.

Tre nye beholdere – og en gammel, udslidt.

Den enkelte husstand får som udgangspunkt tre beholdere á 240 liter med skillerum, alle mærket med adresselabel. Har man i dag en restbeholder på 190 liter, der tømmes ugentligt, vil man som udgangspunkt få en større beholder til rest- og madaffaldet på 360 liter.

Leveringen af de nye affaldsbeholdere vil ske frem til udgangen af april, således at alle har modtaget dem, inden den nye ordning træder i kraft 1. maj.

Beholderne skal dog først tages i brug den 1. maj, og derfor er de forseglet med tape ved levering. Indtil da skal man fortsat putte sit skrald i de gamle beholdere.

Viser det sig efter ibrugtagning, at beholderen til rest- og madaffald ikke er stor nok, er det muligt at bytte til en større beholder, der kan rumme 360 liter. I maj og juni er denne ombytning gratis, herefter skal man betale et ombytningsgebyr.

Så store er de nye beholdere

Beholdernes størrelse er (højde/bredde/dybde i cm):

  • 240 l = 105,9 / 58,2 / 72,9
  • 360 l = 106,8 / 77,0 / 81,1
  • 660 l = 121,8 / 125,5 / 77,3

Kilde: Stevns Kommune

Grønne poser og sorteringsnet

Sammen med de nye beholdere bliver desuden leveret en spand samt to ruller med i alt 200 styk grønne plastposer, som skal bruges til al madaffald; beholderne er lavet af 98 procent genbrugsplast, mens plastposerne består af 95 procent genanvendt plast.

– Erfaringer fra andre kommuner har vist, at brugen af bionedbrydelige plastikposer giver problemer: Poserne går i opløsning for hurtigt med lugtgener og skadedyr til følge, forklarer miljømedarbejder Laura Kofod Boss, der blev ansat i Stevns Kommune i januar 2019 for at være med til at implementere den nye affaldsordning.

Hun fortæller videre, at der sammen med leveringen af beholderne er et informationsbrev, en magnet, en sorteringsvejledning og et net, som kan bruges til at forhåndssortere plast, glas, metal og papir.

– Sorteringsnettene bliver produceret i Kina, og på grund af corona-virus er de blevet forsinket. Det betyder, at nogle først får nettet leveret senere sammen med en almindelig tømning, oplyser Laura Kofod Boss.

Efterleveringen af sorteringsnettet gælder for de adresser, der får deres nye beholdere leveret i enten uge 10, 11 eller 12. Stevns Kommune oplyser, at der ikke vil være smittefare forbundet ved at tage nettet i brug.

De gamle beholdere

Ved udgangen af april, når skraldemændene tømmer de gamle beholdere ved den enkelte husstand for sidste gang, sætter de et stykke tape hen over låget. Det er signalet om, at man ikke længere må fylde noget i dem, for de bliver ikke længere tømt af Stevns Kommune.

Her ses nogle af de nye beholdere på havnen i Rødvig, klar til at blive kørt ud til husstandene.

Man kan enten vælge at skille sig af med de gamle beholdere, og det er Stevns Kommune, som sørger for at afhente dem efter, at den nye ordning er trådt i kraft.

Beholderne skal være synlige fra vejen, og de generelle adgangskrav skal være opfyldt. Hvis beholderne ikke står synligt, bliver de ikke afhentet. De generelle adgangskrav er bl.a., at affaldsbeholderen skal stå et sted, hvor der er en frihøjde på 2,2 meter over beholderen, at der maksimalt må være 25 meter fra renovationsbilens holdeplads til beholderen, at der skal være to meters frirum til eksempelvis din bil, og at der maksimalt må være én låge ind til beholderen – og den skal kunne åbnes nemt og forblive åben.

En anden mulighed er at beholde de gamle beholdere og bruge dem til det, som man har lyst til. Man skal dog være opmærksom på, at de ikke vil blive tømt af kommunen. Endvidere gælder det, at man aktivt skal melde det til kommunen, hvis man ønsker at beholde de gamle affaldsspande. Det skal ske via nettet, og links hertil kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside. Deadline herfor er den 22. marts 2020, ellers bliver beholderne automatisk fjernet.

De gamle beholdere vil blive genanvendt til produktion af nye beholdere.

Tømningsfrekvens

Fra den 1. maj vil beholdere til rest- og madaffald blive tømt hver 14. dag, dog ugentligt i sommermånederne juni, juli og august. For at gøre opstartsperioden mere glidende, bliver alles beholdere desuden tømt ugentligt i maj 2020.

De to beholdere til hhv. plast og metal samt papir og glas bliver tømt på samme dag, men kun hver 4. uge.

– Hvis affaldet ikke er sorteret korrekt, bliver beholderne ikke tømt, understreger udvalgsformanden for Plan og Teknik, Flemming Petersen (V).

Det er dog muligt at tilvælge en ekstra spand til restaffald, oveni de tre spande, man har i forvejen.

Hvis nogle er i tvivl om, hvorvidt det nytter at sortere, så kan udvalgsformanden desuden oplyse, at bilerne, der afhenter skraldet alle er todelte:

– Affaldet bliver holdt adskilt hele vejen, og det bliver ikke blandet sammen, lover han.

Arrangementer, app oa.

Der vil i løbet af april og marts blive afholdt forskellige informationsarrangementer.

Affaldsarrangementer

Fremvisning af nye beholdere:

  • 17. marts: Rødvig ved Dagli’ Brugsen, kl. 12-14
  • 19. marts: Hårlev – for medlemmer af Ældresagen og faglige seniorer
  • 21. marts: Store Heddinge Skole, kl. 10-14 ved inspirationsdag om Verdensmålene, hvor en todelt skraldebil viser, hvordan todelt beholder tømmes
  • 26. marts: Rødvig – for medlemmer af Ældresagen og faglige seniorer
  • 4. april: Genbrugsplads i Hårlev, kl. 10-12 – samme dag er det kompostdag på genbrugspladsen
  • 5. april: Genbrugsplads i Store Heddinge, kl. 10-12 – samme dag er det kompostdag på genbrugspladsen
  • 7. april: Strøby Egede ved Netto, kl. 13-15

Fra midten af april kan man på stevns.dk hente tømmekalenderen for sin egen adresse.

Det bliver også muligt at finde information om afhentning via app’en Affaldsportal. Stevns Kommune oplyser, at app’en vil være klar til download i slutningen af april. Her kan man bl.a. også se sine beholderegistreringer, indmelde fejl og mangler samt få adgang til vores online sorteringsvejledning.

I september kommer den første opkrævning med de nye takster

Læs mere om affald på stevns.dk/ny-affaldsordning.

Fra 27 til 53 procent

Det er den forventede udvikling i sortering af affald i Stevns Kommune fra 2017 til 2022

Ifølge Miljøstyrelsen er den årlige mængde af affald per indbygger i Danmark et af de højeste tal i Europa. Vi smider nemlig hver især i gennemsnit 593 kg affald ud om året. Men affald er fuld af ressourcer – og affaldssortering og genanvendelse er godt for miljøet.

– Både nationalt og i EU er der opsat et mål om 50 procents sortering af affald i 2022. For at Stevns Kommune kan leve op til det mål, har vi brug for, at borgerne sorterer deres affald endnu mere, end de gør i dag, forklarer formanden for udvalget Plan og Teknik, Flemming Petersen (V) om baggrunden for den nye ordning.

Han kan desuden oplyse, at Stevns Kommune i 2017 – hvilket er det senest opgjorte tal – sorterede 27 procent af deres affald. Med den nye ordning er forventningen, at tallet stiger med 19 procent til 46 procent. Dertil skal lægges yderligere 7 procent, som er det affald, der køres på genbrugspladsen. Således er forventningen, at Stevns Kommune i 2022 har en genanvendelsesprocent på 53.

Tallet, der måles på i dag, er den mængde, der sendes til genanvendelse. Fremadrettet vil der i stedet blive målt på den mængde, der bliver genanvendt.
rmh

Skriv en kommentar