(Last Updated On: 25. august 2020)

Kommentar og opfølgning på Stevnsbladets artikel ”Flere ældre på Stevns, færre medarbejdere” den 19. august

I artiklen står der, at der er kommet 837, svarende til 52%, flere ældre over 75 år på Stevns fra 2009 til i dag. I samme tidsrum står der, at antallet af medarbejdere er faldet med 4%. Af artiklen fremgår det også, at tallene er taget fra en FOA undersøgelse. I samme undersøgelse gøres der opmærksom på, at der i opgørelsen over antallet af medarbejdere, ikke er medregnet de timer og dermed medarbejdere, der arbejder for en privat leverandør.

Dette mener jeg er en mangel i undersøgelsen og jeg har derfor bedt vores forvaltning om en opgørelse over udviklingen i antallet af timer, leveret af private på Stevns. Hvis dette timetal omregnes til fuldtidsstillinger og medregnes i FOA’s undersøgelse, skal der lægges et ikke ubetydeligt antal stillinger oveni tallene fra undersøgelsen.

Timer udført af den private leverandør, omregnet til stillinger, ser således ud i samme tidsrum:

2010 = 1,6 stilling, 2015 = 3,1 stilling og 2020 = 17,1 stilling.

I alt (kommunalt og privat) var der budgetteret med 273,9 fuldtidsstillinger i 2010 og 275,7 fuldtidsstillinger i 2020, hvilket svarer til en stigning på 0,7%.

I de senere år har man desværre haft for vane at budgettere med, at en del af opgaverne løses af vikarer. I 2020 svarende til 31,4 fuldtidsstillinger. Mindst halvdelen af disse stillinger burde være brugt til at fastansætte folk. Det har det nuværende udvalg ryddet op i og fremover ønsker vi flere fastansatte.

Hvis vi lægger blot halvdelen af disse ”vikarstillinger” til ovennævnte tal i 2020, vil det betyde, at vi har 291,4 fuldtidsstillinger i 2020. Herefter vil der være en stigning på 6,4% i antallet af medarbejdere fra 2010 til 2020. Fra FOA’s undersøgelse til Stevns kommunes egne tal, der indeholder det som FOA’s undersøgelse ikke gjorde, er der altså en forskel på godt 10% flere medarbejdere på Stevns.

I artiklen i Stevnsbladet er jeg citeret for at sige, at ”man skal passe på med at drage meget firkantede konklusioner” og at ”det er et komplekst område”. Jeg håber, at ovenfor beskrevne situation tydeliggør, hvad jeg mente. Jeg mener det handler om at være kritisk og gøre sig umage med at forstå præmisserne for f.eks. de undersøgelser vi læser.

Jeg håber at have bidraget til det, som jeg mener, er et mere retvisende billede af, hvordan vi har prioriteret vores ældre gennem de sidste 10 år på Stevns.

Jeg vil fortsat have fokus på området og mener stadig, at vi bør prioritere flere ressourcer til vores ældre medborgere. Vi kunne også sige til vores forældre, bedsteforældre eller oldeforældre.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam, Socialdemokratiet
Formand for Social og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar