(Last Updated On: 10. september 2018)

Kommunalbestyrelserne i Køge og Stevns kommuner står overfor en stor udfordring med at skulle blive enige om, hvilken af Vejdirektoratets forundersøgelsesrapports to linieføringer for den helt nødvendige vejforbindelse mellem Stevns og sydmotorvejen, der skal peges på for en ny, statsfinansieret vej.

Valget for borgerne i den sydlige og centrale del af Stevns synes let. Her er ifølge rapporten ubetinget størst fordel ved en sydlig linieføring fra Klippinge via Hårlev til motorvejsfrakørsel 34 ved Slimmingevej, og den er også samfundsmæssig rentabel. Men for borgerne på Nordstevns og i Køge kommune er det en dårlig løsning.

Umiddelbart fremgår det af Vejdirektoratets rapport, at den nordlige linieføring fra Billesborgvej syd om Egøje og nord om Herfølge til en ny motorvejstilslutning syd for Lidemarksvej ikke er samfundsmæssigt rentabel, så det kunne synes indlysende, at denne løsning ikke har nogen fremtid for sig. Dertil kommer, at politikerne i Køge kommune i årevis har afvist en sådan forbindelse, bl.a. med den begrundelse, at den ville skille Køge og Herfølge, og at trafiktrængslen var et problem for Stevns, som Køge ikke ville bruge areal eller penge på at løse.

Der er imidlertid grund til at se grundigt på Vejdirektoratets rapport og inddrage forhold, som ikke direkte er omfattet af rapporten. Vejdirektoratet er ikke kommet med nogen anbefaling af en linieføring, og det fremgår af rapporten, at en kombination af en nordlig linieføring med en omfartsvej mellem Køgevej og Stevnsvej over Stevnsåen mellem Strøby og Strøby Egede vil gøre også den nordlige linieføring samfundsmæssigt rentabel.

Den nordlige linieføring er en ”Rolls Royce”-løsning, med bane- og vejskæringer i forskudt niveau, ny motorvejstilslutning og hensynsfuld overfor landskabet, og med motortrafikvejstatus med skiftevis 1 og 2 spor i hver retning og tilladt hastighed på 100 km/t, så derfor er den dyr. Det er imidlertid også den, som vil give Køge kommunes borgere de største og fleste fordele. Samtidig med at den vil løse størstedelen af Køge bys problemer med transittrafikken fra Stevns til hovedstadsområdet og Roskildeområdet, vil den med stor fordel kunne benyttes af trafikken mellem Herfølge – og landsbyerne syd og øst for byen – til motorvejsforbindelsen nordpå, herunder også til den nye Køge Nord-station, universitetshospitalet, uddannelsescampus Køge og transportcenteret. Som forholdene er nu, skal biltrafikken fra Herfølge enten gennem mindst 12 lysregulerede vejkryds ud til motorvejstilslutning 32 i Ølby eller benytte småvejene gennem Svansbjerg og Åshøj ud til Vestmotorvejen ved Lellinge til betydelig gene for beboerne på denne strækning.

Den nordlige forbindelse indebærer derudover en række fordele for Køge, som ikke kan aflæses direkte i forundersøgelsesrapporten:

  • Den gør det muligt at lukke Strandvejen i Køge for gennemkørende trafik og dermed give kvarteret omkring Strandvejen og Strandengen et tiltrængt løft.
  • Den gør det muligt at nedsætte hastighedsgrænsen på Ringvejen og Københavnsvej til 50 km/t og dermed afhjælpe en del af de støjproblemer, området nu belastes af.
  • Den giver en meget bedre trafikafvikling for alle Køge bys borgere, som i dag er belastet af store trængselsproblemer og lange ventetider i trafikafviklingen, specielt for dem, der skal krydse Stevnstrafikkens linieføringer.
  • Den betyder nedsat forurening fra biler, der holder i tomgang, og nedsat uheldsrisiko.

Det er vigtigt, at Køges politikere træffer det rigtige valg. En ny vejforbindelse ligger sandsynligvis ca. 10 år ude i fremtiden, og chancen for at få en statsfinansieret vej gives kun en gang. Køges erhvervsmæssige udvikling og tilstrømning af nye borgere vil bevirke, at byen trafikalt sander til og drukner i sin egen succes, hvis de nødvendige aflastningsveje ikke placeres rigtigt. En vej mellem Køge og Herfølge vil ikke splitte byerne, men tværtimod rumme fordele for begge. Min opfordring til beslutningstagerne er derfor, at de arbejder for at gennemføre den nordlige linieføring af Stevnsforbindelsen, og støtter Nordstevns i kravet om etablering af den stærkt tiltrængte omfartsvej over Stevnsåen mellem Køgevej og Stevnsvej syd for Strøby Egede.

Med venlig hilsen

Kaj A. Pedersen
Jasminvej 16
Køge

Skriv en kommentar