(Last Updated On: 20. september 2021)

En delegation bestående af Johs Johansen, Sejer Folke og Mogens Haugaard repræsenterede fredag i sidste uge Stevns for at aflevere et klart budskab, da Kystens Parlament fandt sted i København med Miljøminister Lea Wermelin som åbningstaler.

Af Erik Nielsen

Stevns/København: Miljøminister Lea Wermelin åbnede fredag Kystens Parlament i Altingets gård på Ny Kongensgade i København.

Se billederne fra arrangementet i Altingets gård, hvor Sejer Folke fra Enhedslisten fik kapret ministeren til en snak om dumping af slam i Køge Bugt. Lea Wermelin fik også en pjece, hvor problematikken bliver beskrevet, med sig til brug i ministeriet, mens Johs Johansen med tydelig grafik fik vist, hvad det hele går ud på, når 2,3 millioner kubikmeter slam skal dumpes i Køge Bugt i forbindelse med Lynetteholm-projektet. Mogens Haugaard fra Nyt Stevns var også med. (Privatfotos)

Tre repræsentanter fra Stevns var taget ind for at aflevere et utvetydigt budskab til ministeren og tale kommunens sag: Stevns ønsker ikke, at der skal dumpes 2,3 millioner kubikmeter delvist forurenet slam i Køge Bugt.

De tre var de to kommunalbestyrelsesmedlemmer Sejer Folke (EL) og Mogens Haugaard (Nyt Stevns) samt journalist og formand for Fritidshusejernes Landsforening, Johs Johansen, der bor i Strøby Egede.

– Borgmester Anette Mortensen har udtalt sin fuld støtte og opbakning til Stevns kommunes repræsentanter på Kystens Parlament og har over for os udtrykt sit håb om, at dumpingen af forurenet slam i Køge Bugt kan forhindres, siger Johs. Johansen, da Dagbladet fangede ham på en mobilforbindelse, mens konferencen foregik mellem klokken 9 og 15.

Fokus på dumping

Kystens Parlament er et arrangement, der afholdes af Landsforeningen Levende Hav (levendehav.dk), og der sættes spot på forskellige problemer ved danske kyster.

Repræsentanterne for Stevns satte tydeligt fokus på den planlagte dumping af 2,3 millioner kubikmeter delvist forurenet slam i Køge Bugt fra Lynetteholm-projektet i København.

– Det dumpede slam lægger sig ikke fredeligt og stille på havbunden, men hvirvles allerede ved dumpingen rundt og spredes. Havet er ikke et dagligstuegulv, her er konstant strømme i forskellige retninger, ligesom bølger og blæst flytter rundt på materialer. Der er en årsag til, at der ligger sten og sand ved stranden, siger Johs Johansen:

– Slammet kan forurene badestrande i et stort område, og forureningen med kviksølv, tungmetaller, samt indholdet af næringsstoffer som kvælstof og fosfor er skadelige for fiskeriet. Dumpingen vil også påvirke et Natura 2000-område, og vil kunne udgøre en trussel mod Stevns Klints status som verdensarv.

Repræsentanterne fra Stevns har undersøgt om der findes alternativer. Og det gør der.

– Flere danske virksomheder kan behandle slammet og om ikke andet fjerne vand og gasser, så mængden reduceres voldsomt og kan anbringes i deponi på landjorden, forklarer Johs Johansen.

Alle aspekter om dumpingen blev ved Kystens parlament præsenteret i en pjece, der dels blev uddelt på dagen. Det er også en pjece, der kan ses i en pdf-udgave, og som distribueres til alle organisationer med en hjemmeside på Stevns.

Minister i tale

Sejer Folke kan efter mødet supplere med, at han kort fik talt med Miljøministeren om problemet, og han afleverede i den sammenhæng en pjece til hende, som tydeliggør, hvad det er, Stevns mener om den sag.

– Hun tog pjecen og oplysningerne med tilbage til ministeriet. Jeg nævnte jo så også for Lea Wermelin, at vi er utilfredse med, at der ikke har været mulighed for at klage over beslutningen, hvilket hun gled af på ved at sige, at det er helt normalt ved en anlægslov. Men til det kan jeg kun sige, at det er jo et valg politikerne så har taget, at de ikke ønsker at høre folk, siger Sejer Folke, der også peger på, at dumpingen er stik imod alt, hvad ministeren sagde i sin åbningstale, så det giver ikke nogen mening at holde fast i at slammet skal dumpes i Køge Bugt.

En politisk tabersag

Mogens Haugaard mener også, at det vil være en tabersag for regeringen at stå fast på den del af Lynetteholm-projektet.

– Det er jo stik imod den politiske dagsorden i øvrigt. I dag er der jo fuldstændig enighed om, at vi skal rydde op efter os og ikke svine mere til. Så det giver slet ikke nogen mening, hvis man holder fast i at dumpe så mange kubikmeter slam i Køge Bugt, siger Mogens Haugaard.

De to politikere vil nu tage hjem med et budskab om, at det tværkommunale samarbejde i KKR nu må forfølge sagen offensivt.

Uddrag fra pjece og præsentation

Et par udpluk fra pjecen ’Dumpning af 2.3 mio. kubikmeter slam i Køge Bugt’ og præsentationen i Altinget.

Besynderlig byttehandel
Lynetteholm skal bygges med opfyld af forurenet jord fra byggepladser i Københavnsområdet. For at give plads til dette fjernes 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam fra arbejdsområdet og dumpes i Køge Bugt. Når Lynetteholm er etableret, skal der bygges. Til brug for dette har et råstofindvindingsfirma søgt et de facto monopol på indvinding af 4,5 mio. kubikmeter fint rent sand fra Juels Grund i Køge Bugt. Firmaet betinger sig, at sand fra Juels Grund ikke må benyttes til sandfodring, sandstrande og kystbeskyttelse langs Stevns.
København får det fine sand fra Køge Bugt, Køge Bugt skal være skraldeplads for slammet.

Der kan ikke klages
Sædvanligvis kan borgere og organisationer klage over projekter, der har betydning for miljøet. Men ikke i dette tilfælde. Med en kommende bekendtgørelse vil regeringen med Folketingets billigelse afskære klageadgangen.

Materialet består af sort, blævret slam, der er forurenet med kviksølvrester, tungmetaller og andre stoffer. Endvidere indeholder materialet forskellige næringsstoffer.

Slammet vil ødelægge fiskeriet, svine badestrandene til, true verdensarvens status og påvirke Natura 2000-området.

Pjecen rummer den stevnske delegations synspunkter om et forhold, der har stor betydning for borgere, fiskere, sommerhusejere og turisterhvervet på Stevns – dumpning af 2.3 kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt.

Redaktør på pjecen er Johs Chr Johansen.

Skriv en kommentar