(Last Updated On: 31. marts 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Jens Carl Jørgensen
Formand for Selskabet Højeruplund

Steffen Nordgaard har i et læserbrev i Stevnsbladet den 28. marts givet udtryk for sin holdning om dels en placering af et kommende verdensarvs-besøgscenter, dels om Selskabet Højeruplunds forhold til museet.

Steffen Nordgaard er et højt respekteret medlem af foreningen, tidligere formand og mangeårigt bestyrelsesmedlem.

Jeg ønsker herved i min egenskab af formand for Selskabet Højeruplund at tage afstand fra læserbrevets beskrivelse af museet som en gøgeunge, der truer selskabets eksistens. Det er ikke Selskabet Højeruplunds opfattelse. Vi har et godt samarbejde med museet, som var startet allerede i Steffen Nordgaards tid som bestyrelsesmedlem, og samarbejdet er blevet intensiveret i takt med museets arbejde med verdensarven. Vi har nu regelmæssige møder med museet og USK, hvor vi koordinerer praktiske tiltag og orienterer hinanden om tanker og forventninger.

Selskabet Højeruplund er oprindelig sat i verden for at værne om og udbygge den fædrelandskærlige samfølelse, blandt andet ved at holde møder med nationalt indhold og ved at rejse mindesten over kendte danskere. Efterhånden har foreningens virksomhed udviklet sig, så vi i dag primært står for landskabspleje, bygningsvedligeholdelse og servicering af turister, blandt andet med traktørsted, toiletter, en parkeringsplads, borde og bænke på det grønne areal, og indtil nu også vedligeholdelse af trappen ned til forstranden.

Skulle kommunen, museet eller verdensarven helt eller delvist overtage disse praktiske opgaver til gavn og glæde for publikum, har foreningen stadig sit grundformål intakt og vil kunne koncentrere sine kræfter om dette, i stedet for, som nu, at bruge næsten al krudtet på bygnings- og landskabspleje. Vores grundformål ville stadig blive varetaget af Selskabet Højeruplund, hvorimod mange andre ville kunne passe arealerne.

Så, nej, museet kan ikke true vores eksistens, og vi opfatter ikke museet som en gøgeunge, der presser os ud af reden.

Skriv en kommentar