(Last Updated On: 15. september 2020)

Borgerne, der kom til kommunalbestyrelsesmødet sidste torsdag, fik svar med hjem på vidt forskellige spørgsmål om bl.a. forskellige regler i idrætshallerne, Flintovnens fremtid, en postkasses placering på et fortov i Lund, bedre mobildækning og trafikale forhold i Holtug samt det stevnske erhvervsliv.

Af: Rikke Michael Hansen

Fem minutter før mødestart var kun 10 af de 35 stole optaget, som i alt var sat frem på tilskuerrækkerne. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Holtug: Kommunalbestyrelsen havde torsdag aften i sidste uge valgt at afholde deres møde i Holtug Forsamlingshus.

Her mødtes en næsten fuldtallig kommunalbestyrelse, med et enkelt afbud fra Anne Much (S), til først en behandling af den lukkede dagsorden, dernæst fællesspisning og fra kl. 18 var borgere og pressen velkomne til at overvære den resterende del af kommunalbestyrelsesmødet.

13 pladser optaget

Efter et halvt år med corona, flere virtuelle kommunalbestyrelsesmøder uden mulighed for spørgsmål fra borgerne, en netop overstået sommerferie og en varslet skattestigning, kunne man forvente, at interessen for at deltage ville være stor.

Men det var på ingen måde tilfældet, for kun 13 tilhørere var mødt op. Heraf var enkelte fra Holtug, et par stykker fra Rødvig og én fra Lund, mens de resterende havde forskellige politiske tilhørsforhold.

18 punkter var til behandling, heriblandt så store sager som godkendelse af lokalplanen for et kommende besøgscenter for Stevns Klint Verdensarv, nye plejeboliger i Store Heddinge og førstebehandlingen af kommunens budget for årene 2021-2024.

Bad og mad i hallerne?

Netop fordi det ikke har været muligt at afvikle de vanlige kommunalbestyrelsesmøder med spørgetid for borgerne, var spørgetiden denne aften udvidet fra det vanlige kvarter til 30 minutter. Med kun få spørgsmål blev der god tid til spørgsmål og svar.

Finn Barlach fra Rødvig var den første, der bad om ordet, og han spurgte ind til de tilsyneladende forskellige regler, der gælder for idrætshallerne i kommunen, både ift. spise- og bademuligheder.

Hvad angår spisning kunne centerchef Annette Kjær forklare, at Hårlevhallen og Strøbyhallen har forpagter på, som driver de to cafeteriaer. Disse to forpagtere er underlagt særlige covid-regler fra Erhvervsministeren på lige fod med andre restauratører ift. rengøring, servering, afstandskrav og antal gæster. I Sydstevnshallen – og tilsvarende også i de øvrige haller f.eks. Stevnbadet – stilles der mindre køkkenfaciliteter til rådighed, som kan bruges af foreningerne. Brugen af disse er underlagt regler udmeldt fra Kulturmisteren og kommer under samme hat som brug af hallen og omklædningsfaciliteter.

– Derfor har det ikke været muligt i forbindelse med vores genopåbning at kunne tilbyde fuld åbning af alt, som det var før coronaen begyndte. Dette særligt, da vi skal gøre alt for at begrænse smitterisikoen, bl.a. skal brugergrupper holdes adskilt og der skal være rengøring efter hvert brugeraktivitet, forklarer Annette Kjær.

I forhold til omklædningsfaciliteterne har alle haller i hele Stevns Kommune kørt efter samme regelsæt, og det har været, at der ikke kan tilbydes omklædning og bad i forbindelse med aktiviteterne.

– Dog blev det aftalt med Strøby Idrætscenter, som er fondsdrevet, at de så småt i sidste uge ville prøve at tage omklædningsrum i brug i forhold til de udvidede rengøringskrav, dvs. at der nu bliver gjort rent og desinficeret mellem hver enkelt brugergruppe. Så dette gøres lige nu på et såkaldt ”test/prøve af – niveau” – og er på ingen måde fuld indkørt, oplyser Annette Kjær.

Flintovnen reddet

Også næste spørgsmål kom fra Finn Barlach, og denne gang omhandlede det Flintovnen i Rødvig, som længe har været drevet af kun to frivillige. De har flere gange forsøgt at rekruttere nye frivillige, dog uden held, og Flintovnen har været i fare for at lukke og i værste fald at blive revet ned.

Finn Barlach kunne oplyse, at Rødvig Borgerforening nu har godtaget at optage Flintovnens Venner i foreningen, og centerchef for Teknik og Miljø, Birgitte J.T.K. Nielsen kvitterede med den positive melding, at Stevns Kommune rigtig gerne vil træde til og hjælpe med Flintovnen. Nu skal parterne mødes og enes om en aftale for fremtiden, så Flintovnen kan bestå.

Postkasse midt på fortovet

Hernæst fik Gunnar Hansen fra Lund ordet. Han spurgte ind til en sag om uhensigtsmæssig og muligvis ulovlig placering af en postkasse ’midt i fortovet’, som han formulerede det. Han har tidligere henvendt sig til kommunen, og var ikke tilfreds med udfaldet.

Han henviste til og havde medbragt postlovens regler for placering af postkasser, som han mente var overtrådt i den aktuelle sag.

– Kan det virkelig være rigtigt, at der er lovligt at støbe et fundament af cement midt i fortovet til en postkasse?, spurgte han politikerne.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns), der selv er fra lokalområdet, bekræftede postkassens udfordrende placering på et fortov, der også har blomsterkummer og trailere. Jan Jespersen (EL) spurgte til muligheden for at køre på strækningen i rullestol, hvilket ifølge Mogens Haugaard ikke er muligt.

Gunnar Hansen fik lovning på, at placeringen skal vurderes endnu engang.

Mobildækning og trafik

Hans Kristensen, der er formand for borgerforeningen i Holtug, fremsatte dels et ønske om et mere proaktivt arbejde for bedre mobildækning i Holtug, med tanke på det stigende antal turister, der i år har besøgt Holtug, Trampestien og havnen.

Steen S. Hansen (S) og Anette Mortensen (V), der begge har arbejdet for bedre dækning på Stevns, kunne oplyse, at det ikke udelukkende er en kommunal opgave at opsætte nye mobilmaster, men at teleselskaberne ofte selv bestemmer, hvor de ønsker at sætte en mast op.

En mast i Holtug er dog en ikke-kommerciel mast, og politikerne lovede at se på listen med prioriteringer igen.

Dernæst spurgte Hans Kristensen til trafikplaner og muligheden for at indlede en dialog med Holtugs borgere om prioritering af de trafikale forhold i Holtug. Her blev aftalen at sætte et møde op med bl.a. udvalgsformand Flemming Petersen (V).

Corona og erhvervsliv

Sidste spørgsmål blev stillet af Poul Erik Brixtofte, der er formand i Nyt Stevns. Han spurgte til den netop gennemførte fyring af 20 ansatte på dampvaskeriet i Store Heddinge, og han gav i den forbindelse udtryk for sin bekymring ift. coronaens påvirkning af det stevnske erhvervsliv.

Hertil svarede Mikkel Lundemann Rasmussen (K), udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, at der for de 20 fyrede var planlagt RAR-kursus med efteruddannelse. Han forklarede videre, at Stevns kommune indtil videre havde klaret sig nogenlunde igennem, sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland, bl.a. på grund af et boom i turistbranchen i særligt juli og august.

Skriv en kommentar