(Last Updated On: 7. februar 2014)

Af Birthe Høfler
Formand for Stevns Ældreråd

Stevns kommune søger 4,5 million. kroner ud af den milliard, der er afsat af regeringen til brug for særlige tiltag på ældreområdet.
Styrkelse af efteruddannelsen af samt ansættelse af flere sygeplejersker og andre kompetente omsorgspersoner.
Set i lyset af, at ældre patienter udskrives tidligere fra sygehuset og derfor stadig er syge på udskrivningstidspunktet, samt etableringen af et sundhedscenter 2015 i Hårlev finder vi, at man allerede nu bør forberede sig på, at der bør kvalificeret personale, når sundhedscentret åbner.
Styrkelse af genoptræningen og rehabiliteringen
Desuden er en styrkelse af genoptræningen og rehabiliteringen særdeles vigtig, fordi det er til gavn for den enkelte ældre borger at kunne blive så selvhjulpen, som det er muligt.
Demensområdet
Stevns Ældreråd ønsker, at demensområdet også bør have en høj prioritet. Her mener vi, at der er behov for øget efteruddannelse af personalet samt ansættelse af mere personale
Rengøring hos svage ældre borgere og flere aktiviteter på plejecentrene
Ældrerådet foreslår, at rengøring, især badeværelser, hos de svageste ældre ændres til hver 14. dag i stedet for som det er nu hver 3. uge. Der er også et stort ønske om flere aktiviteter på plejecentrene.
Priser for pensionister i varmtvandsbassiner
Ældrerådet har erfaret, at der er behov for at nedsætte prisen for pensionister med særlige behov ved benyttelse af varmtvandsbassinet i Stevnshallen.
Det frivillige arbejde
Der har i pressen været fremsat forslag om, at nogle af de ansøgte 4.5 millioner kr. kunne bruges til ”at løbe det frivillige arbejde i gang”.
Ældrerådet tager skarpt afstand fra dette forslag. Det er ikke i ældrepuljen, at pengene skal findes til det frivillige arbejde, som dækker andre områder end blot de ældre.
På vegne af Stevns Ældreråd.
Birthe Høfler
Formand

Høringssvaret er sendt til
Stevns Kommunes Centerchef for Social, Sundhed og Ældre, Tina Jørgensen.

Skriv en kommentar