(Last Updated On: 12. februar 2014)

LaeserneSkriverÅbent brev til
kommunalbestyrelsen:

Folkeskolerne på Stevns står overfor endog meget store udfordringer bl.a.  på grund af ny folkeskolelov og den nye lov om lærernes arbejdstid.
Udfordringer, der kræver højt engagement og helhjertet indsats fra alle involverede parter.
Enhedslisten Stevns finder det derfor bydende nødvendigt og afgørende, at kommunen indleder et forpligtende og tæt samarbejde mellem skoleledere, lærere, børnehaveledere og frem for alt, de faglige organisationer, i bestræbelsen på at opnå det bedst mulige grundlag for en positiv udvikling af skolerne. Kommunen gives på denne måde enestående muligheder for at indgå aftaler med lærernes demokratisk valgte organisationer og dermed   understrege,  at undervisning på de stevnske skoler er et fælles ansvar.
Ufravigelige nøgleord i forbindelse med underviseres arbejdstidsvilkår på kommunens skoler er kendte spilleregler, trivsel, afbureaukratisering, gensidig tillid og fastlæggelse af fælles grundlag for at kunne indfri såvel centrale som lokale målsætninger.
I en situation,  hvor der stedse vil være stigende konkurrence om tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, er det vigtigt, at stevnske skoler fremstår som attraktive arbejdspladser, der understøtter respekten for det gode arbejdsmiljø og såvel underviseres som lederes professionelle råderum.
Enstemmigt vedtaget på Enhedslistens Stevns’ Generalforsamling, den 11.2.2014.
Sejer Folke
Talsmand

Skriv en kommentar