(Last Updated On: 2. marts 2021)

Naturfredningsformand alligevel bekymret for bestanden ved Stevns

Marsvin forude, også kaldet »den lille hval«. (Foto fra DCE-rapportens forside.)

Dyreliv: En dugfrisk videnskabelig rapport fra Aarhus Universitets nationale center for miljø og energi, har undersøgt 16 såkaldte habitatområder for marsvin i danske farvande.

Habitat-naturområde er beskyttet efter EU’s Habitatdirektivet fra 1992, og det efterfølgende Natura 2000 er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Skræmmes af støj

Undersøgelsen omfatter også Østersøen og dermed både Klinteskoven og Stevns Rev, hvor der er konstateret forekomster af marsvin, både vinter som sommer.

Marsvin har siden 2011 indgået som en fast del af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, og der er foretaget optælling af marsvin i Østersøen 2011-2013.

Den danske del af Østersøen – området mellem Sjælland, Møn, Falster og Bornholm – udgør sandsynligvis et transitionsområde mellem Bælthavspopulationen, der bruger området om sommeren, og Østersøpopulationen, der bruger området om vinteren, siges det i rapporten. Den vestlige del af den danske Østersø, nær Sjælland, Møn og Falster, er undersøgt med telemetri og passiv akustisk monitering og datasikkerhed vurderes til at være høj.

Rapporten indikerer, at marsvinene er på vej tilbage efter nogle år med lavere tætheder. I de resterende 14 områder vurderes betydningen for marsvin at være stabil eller med mindre ændringer

Formanden for Naturfredningsforeningen på Stevns, Michael Løvendal Kruse, finder det positivt, at Natur 2000-områder også skal gælde for marsvin.

– Som det er nu, er der maximalt 500 marsvin i alt, og blot 80 fødedygtige hunner, som bl.a. holder til om vinteren ved Stevns i Køge Bugt, forklarer han.

– Marsvin er et meget sjældent pattedyr, som er truet af f.eks. råstofudvinding og gravearbejde blot 2 km2 fra Strøby Egede, få hundrede meter fra Stevns Rev. Støjen skræmmer og forværrer marsvinenes fødegrundlag, og påvirker også fiskebestanden til skade for fiskerne. Vi taler om dyr, som jager via lyd, understreger Michael Kruse.

– Det er et af de mest sjældne dyr i verden, som er truet, selv om det står på alle lister om beskyttelse, konstaterer han.

Stevns er hotspot

I 2010 blev 16 habitatområder udpeget for marsvin i danske farvande, baseret på en sammenstilling af den daværende viden.

Marsvin har siden 2011 indgået som en fast del af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, både indenfor disse udpegede områder og i hele deres udbredelse. Den nye rapport udgør en opdatering af viden siden udpegningen og redegør for marsvins udbredelse og hotspots i danske farvande og herunder ændringer over tid.
sky

Skriv en kommentar