(Last Updated On: 9. november 2021)

Hårlev vokser med nye boligområder og tilflyttere. Det kræver udvikling på andre områder, og blandt debatemnerne ved HBE’s vælgermøde i Frivillighedscenteret var flere cykelstier og legepladser, shelterby på den gamle genbrugsplads og flere nye og varierede boligområder.

Johnny Andersen bød velkommen i Frivillighedscenteret. (Foto: Rikke Michael Hansen)
Hårlev: Det store mødelokale i Stevns Frivillighedscenter på Hovedgaden var mandag aften i sidste uge godt fyldt op med interesserede Hårlev-borgere, som deltog i Hårlev Borger- og Erhvervsforenings (HBE) vælgermøde.
Nær ved 80 borgere var mødt op, og i panelet var næsten alle de lokale partier præsenteret med en kandidat. Kun Liberal Alliance havde meldt afbud.
Aftenens ordstyrer var Ulf Stephenson, som med nedtælling og alarm på mobilen sørgede for at taletider blev overholdt og alle emner blev debatteret, i løbet af de godt to timer mødet varede.
Emnet for HBE’s vælgermøde var ’Udvikling af Hårlev og omegn’, og bestyrelsen i HBE havde sammen med foreningens tidligere formand, Johnny Andersen, på forkant valgt fire forskellige områder, som de gerne ville høre politikernes syn på. Temaerne for aftenens debat var derfor: turisme – herunder etablering af shelterby og Ådalsprojekt, bosætning, erhverv samt infrastruktur.
Aftenens valgpanel bestod af, set fra venstre: Heidi van den Heijkant Christiansen – Enhedslisten, Anette Mortensen – Venstre, Martin Henriksen – Dansk Folkeparti, Jørgen Larsen – Nyt Stevns, Bolette Sølyst – Nye Borgerlige, Emil Larsen – Konservative, Line Krogh Lay – Radikale Venstre, Steen S. Hansen – Socialdemokratiet og Jan Jespersen – Socialistisk Folkeparti. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Ja tak til shelterby

Kort opsummeret var alle politikerne enige om, at idéen med en shelterby i Hårlev er god.
Den af HBE tidligere foreslåede placering på den nu nedlagte genbrugsplads var der også velvilje overfor, dog med forbehold for, om jorden er egnet til formålet, som nævnt af bl.a. Martin Henriksen (DF). Johnny Andersen mente, at jordpåfyldning og græssåning ville være løsningen, hvis der viser sig at være et forureningsproblem.
Både Anette Mortensen (V), Line Krogh Lay (R), Jan Jespersen (SF) og Steen S. Hansen (S), der alle sidder i den nuværende kommunalbestyrelse, henviste til det såkaldte Ådalsprojekt. Kommunen har i år ansat en projektleder, som de kommende år skal arbejde med udviklingen af en naturpark i Ådalen. De så alle etableringen af en shelterby i Hårlev som en oplagt del af dette projekt, men understregede også, at arbejdet skal ske i den rigtige rækkefølge, indledningsvist med dialog med berørte lodsejere.
– Projektet med en naturpark i Ådalen har et 5-årigt spænd til at få lavet planerne, det tager tid. Og så har den nye projektleder, som jo ellers skulle have været rundt og tale med borgere, været udfordret af situationen med corona. Projekt Naturpark er for fremtiden, vi bliver nødt til at være tålmodige, sagde Line Krogh Lay.
Steen S. Hansen fremhævede den nye bypark i Klippinge, som frivillige kræfter står bag. Han så tilsvarende muligheder for at frivillige kræfter, med hjælp fra kommunen, etablerede en shelterby i Hårlev.
Bolette Sølyst (Nye Borgerlige) nævnte muligheden for private sheltere og privat udlejning.
– Ja, jeg er også klar til en shelterby, og med de meldinger vi har hørt i aften fra de andre politikere, så forventer jeg da, at den kommer, opsummerede Jørgen Larsen (Nyt Stevns) debatten, med klapsalver fra salen til følge.
Omkring 80 interesserede var mødt op til HBE’s vælgermøde i Frivillighedscenteret. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Flere legepladser og pasningsgaranti

De to yngste kandidater i panelet, Heidi van den Heijkant Christiansen (EL) og Emil Larsen (K), der begge bor i Hårlev og er småbørnsforældre, efterlyste flere legepladser i byen.
– Bare se på Strøby Egede, som har fået nye flotte legepladser. Her i Hårlev har vi ikke adgang til en eneste legeplads, sagde Heidi van den Heijkant Christiansen, som undrede sig over manglen på legepladser i byen.
Anette Mortensen var dog overbevist om, at der var offentligt tilgængelige legepladser i Hårlev by, hvilket hun undersøgte i den efterfølgende pause. Borgmesteren kunne efter pausen oplyse, at alle kommunale legepladser grundet coronaen havde været lukket for en periode, men at de nu var åbne igen, også i Hårlev.
– Og de nye legepladser i Strøby Egede, som du taler om Heidi, dem har Strøby Egede Borger- og Grundejerforening selv sørget for. Kommunen har kun hjulpet med jordarealer, forklarede Anette Mortensen.
Og så skal der være pasningsgaranti, understregede Emil Larsen, hvilket Steen S. Hansen, der er formand for Børn og Ungeudvalget havde en kommentar til:
– Emil, sagt på politikersprog, så sparker du en åben dør ind. Pasningsgaranti er allerede vedtaget. Der kommer rigtig mange børn i øjeblikket, og lige nu er det ikke optimalt, men det bliver det, lovede han.

Varieret botilbud

Høvdingegården blev rost af flere politikere. Emil Larsen kaldte det for ’det bedste prestigeprojekt i Stevns Kommune’, mens Steen S. Hansen omtalte det som ’et fantastisk projekt, der er langt forud for, hvad vi troede kunne lade sig gøre’.
Steen S. Hansen nævnte et større område ved Metalvej – ifølge Johnny Andersen et godt 43.000 kvadratmeter stort område bag planteskolen – som ejes af Stevns Kommune.
– Det er kommunalt ejet og kunne være et muligt nyt sted at udstykke, jeg tænker både andel, eje og leje, sagde Steen S. Hansen.
Heidi van den Heijkant Christiansen så gerne et område med boliger til ungdommen og eventuelt også seniorerne, klimavenligt bygget og med gode fællesarealer og fællesskaber, mens Jan Jespersen godt kunne tænke sig flere lejeboliger, etableret af almennyttige boligselskaber.
– For det mangler vi i Hårlev, konstaterede han.
Martin Henriksen var til gengæld fortaler for, at folk skal have råd til at købe egen bolig. Ungdomsboliger var også et væsentligt område, understregede han og nævnte i den forbindelse muligheden for at få en ungdomsrettet erhvervsuddannelse til Stevns, som han sammen med partifællen og regionsrådskandidat Nichlas Nymann gerne vil arbejde for.
Line Krogh Lay, der i indeværende periode har været formand for det midlertidige i §17, stk. 4-udvalg, hvor der bl.a. er set på bæredygtige boligformer, henviste til den nye boligpolitik, som en enig kommunalbestyrelse tidligere i år har vedtaget, og som netop sætter klare rammer for boligbyggeri og bæredygtig udvikling i Stevns Kommune.

Erhverv og infrastruktur

Debatten om erhverv blev for en stor del konkret og handlede om priser på og salg af specifikke erhvervsgrunde og kommunens håndtering heraf.
Stationsområdet og ’Porten til Stevns’ – et begreb som HBE introducerede i 2017 – blev af både Jan Jespersen og Heidi van den Heijkant Christiansen nævnt som et muligt område at indrette til café, mindre erhverv eller skabe arbejdspladser for unge med særlige behov.
Martin Henriksen henviste til seneste Dansk Industri erhvervsmåling, og nævnte skatteprocenten og hvor veldrevet en kommune er, som væsentlige parametre for at tiltrække nye virksomheder. Line Krogh Lay fremhævede til gengæld, at forhold som de digitale rammer, mangel på kvalificeret arbejdskraft og infrastrukturen på Stevns ifølge DI’s måling er en udfordring ift. tiltrækning af erhverv med transportbehov, hvorfor hun argumenterede for at tiltrække andre typer erhverv med nicheproduktion og grønne arbejdspladser.
Debatten om infrastruktur handlede primært om cykelstier og Østbanen. Jan Jespersen og flere andre politikere savnede cykelstier fra både Hellested og Endeslev til Hårlev, mens Martin Henriksen argumenterede for, at vejenes skal holdes i god stand af hensyn til privatbilismen, som udgør en stor del af transporten i en landlig kommune som Stevns. Bolette Sølyst efterlyste bedre vejforhold for biler og cykler, uden ’Vild med vilje’ i rabatterne.
Hvad angår Østbanen var flere i panelet enige om vigtigheden i at holde fast, hvad angår den forestående renovering af de slidte skinner.
– Det er vigtigt, at vi holder fast, i fællesskab både politisk og med Køge og Faxe Kommune, understregede Steen S. Hansen, som desuden præsenterede et rejsetidsregnestykke for de fremmødte:
Rejsetiden er i dag 1 time og 3 minutter. Rejsetid i 2025: Hårlev/Kbh. H. 44 min. Svarende til 19 minutter daglig rejsetidsbesparelse pr. tur i forhold til i dag. Årligt sparede timer 8360 minutter svarende til 19 hele arbejdsdage eller 3 uger og 4 dage mere fritid.
– Jo hurtigere vi får renoveret bane og skinner des bedre. Og jeg er enig med Steen, vi skal samarbejde på tværs af partier, med nabokommunerne – og med regionen, sagde Anette Mortensen.

Mere fokus på nord

I løbet af aftenen kom der fra flere af politikerne udmelding om mere fokus på Hårlev og det nordlige Stevns i den kommende periode, heriblandt borgmesteren:
– Hårlev er en by i rivende udvikling, nye flytter til og her sker en masse. Derfor skal vi se på udviklingsplanen for Hårlev igen, sagde hun.
Jørgen Larsen, der selv er bosiddende og erhvervsdrivende i Hårlev, såvel indledte og afsluttede med udmeldingen om, at han, hvis han blev genvalgt, vil sørge for mere fokus på den nordlige del af kommunen i næste valgperiode.

Skriv en kommentar