(Last Updated On: 20. december 2017)

Der hvidskraverede område er der, hvor helikopterlandingspladsen skal være. (Foto/tegning: Stevns kommune)

Lund/Lyderslev: I 2018 går arbejdet med Kriegers Flak Havmøllepark igang, og i den forbindelse ønsker Energinet.dk at etablere en midlertidig helikopterlandingsplads, en såkaldt heliport, i Stevns Kommune.

Herfra skal helikoptere op til otte gange dagligt flyve mandskab til og fra Kriegers Flak i den periode landføringsanlægget er under opførelse. Der er tre mulige flyveruter, som vil blive kombineret, så det ikke er det samme område, der flyves ind over hver gang.

7.800 kvadratmeter

Stevns Kommune har udarbejdet lokalplan 187 for en helikopterlandingsplads, beliggende ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev.

Udover en helikopterlandingsplads skal her også etableres en tilhørende hangar, brændstofanlæg, et område med belægningssten til at udføre start og landing fra, en vindpose, mandskabspavillioner, parkeringsplads og lignende.

Det samlede areal til faciliteterne er på 7.800 kvadratmeter og ligger i landzone.

Velegnet placering

Det fremgår af lokalplanforslaget, at den pågældende placering er velegnet, da flyvepladsens hangarbygning kan indpasses i det åbne land i sammenhæng med nærliggende landbrugsbygninger, og da flyveruter kan indpasses under hensyntagen til omgivelserne.

Der har været undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder for heliporten, og baggrunden for placeringen ved Ærtebjergvej 19 er også, at der desuden er meget få natur-, miljø- og øvrige arealinteresser knyttet til stedet, der bl.a. ligger uden for kystnærhedszonen og uden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Støj, trafik og tidsbegrænsning

Lokalplanforslaget har i sensommeren været i offentlig høring i fire uger. I høringsperioden blev der mandag den 18. september afholdt borgermøde på Tinghuset i Store Heddinge.

I løbet af høringsperioden er flere naboer til den kommende heliport kommet med indsigelser, blandt andet omkring støjgener fra helikopterne og tung trafik til og fra heliporten. Desuden er der indsigelser mod, hvor længe tilladelsen må gælde.

Som konsekvens af indsigelserne, har kommunen udarbejdet en hvidbog med blandt andet følgende ændringer:

Tilladelsen gøres tidsbegrænset til ét år.

Tilladelsen gøres betinget af, at arealet skal være ryddet for bebyggelse senest seks måneder efter, at driften af helikopterflyveplads er ophørt.

Vejbetjeningen af området er blevet justeret, således at trafikken skal komme fra Grønnevej mod syd i stedet for at være fra Ærtebjergvej mod vest.

Ét år med flyvninger

Anlægsperioden for flyvepladsen forventes at tage maksimalt tre måneder og startes op i januar 2018.

Ifølge Energinet.dk vil flyvninger finde sted i perioden fra den 1. april 2018 til den 1. april 2019, typisk indenfor tidsrummet kl. 7.30 til kl. 21, og normalt med en til fire ture om morgenen og et tilsvarende antal ture om eftermiddagen.

Et halvt år efter, at pladsen er taget ud af brug, skal alle spor efter pladsen i det åbne land være fjernet.

Sagen skal behandles på et møde i Plan- og Teknikudvalget torsdag den 21. december 2017, hvor lokalplanen forventes at blive godkendt af PTU.
rmh

 

Skriv en kommentar