(Last Updated On: 7. december 2021)

Mandag den 29. november begyndte den offentlige høring af Aflandshage Vindmøllepark, som skal forsyne mindst 300.000 husstande i Øresundsregionen med grøn strøm.

Forundersøgelsesområdet på havet har en størrelse på 56,5 kvadratkilometer. Heraf udgør 44 kvadratkilometer vindmølleområdet som omfatter vindmøllerne, interne kabler mellem vindmøllerne samt en eventuel transformerstation på havet. (Kort: Miljøkonsekvensrapport udarbejdet af Niras)

Køge Bugt: I forbindelse med havvindmølleparken Aflandshage i Øresund har bygherren: Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) nu sendt en miljøkonsekvensrapport i offentlig høring. Miljøkonsekvensvurderingen er udarbejdet af eksterne eksperter fra Niras.

Høringen er ét af de sidste, vigtige skridt på vej mod en endelig godkendelse til etableringen af de op til 220 meter høje vindmøller, som vil blive bygget mindre end ni kilometer fra den stevnske kyst.

Væsentlig visuel virkning for Stevns

Aflandshage Vindmøllepark vil blive placeret i et område i det sydlige Øresund. Det er ifølge HOFOR udvalgt efter en nøje afvejning af afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, territorialgrænsen mod Sverige, skibstrafikken i Øresund og lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.

Vindmølleområdet ligger cirka 10 kilometer syd for Amager, cirka 8 kilometer nordøst for Stevns og cirka 12 kilometer vest for den svenske kyst ved Skanør og Falsterbo.

Af rapporten fremgår det, at:

’Vindmølleområdet i anlægs- og afviklingsfaserne vil være synlige fra de nærmestliggende kyster, nemlig Stevns, det sydligste Amager og Falsterbo i Sverige. Fra Køge Bugt samt Bunkeflostrand og Klagshamn i Sverige vil anlægsaktiviteterne være mindre synlige. Samlet vurderes den visuelle påvirkning i anlægs- og afviklingsfaserne at være lille til moderat.’

Videre i rapporten kan man læse, at:

‘Vindmølleparken kommer til at ligge så tæt som 8-10 km fra de nærmeste kyster, nemlig Stevns, Falsterbo i Sverige og det sydlige Amager. I disse områder vurderes den visuelle virkning fra vindmølleparken i driftsfasen, som forventes at vare mellem 30 og 35 år, at være væsentlig. Ved kyster, der ligger længere væk aftager den visuelle virkning’.

Visualiseringer fra kysten

I forbindelse med rapporten er der udarbejdet en visualiseringsoversigt, hvor man ved hjælp af foto-grafik forsøger at vise, hvordan de op til 220 meter høje vindmøller vil kunne ses fra forskellige steder langs kysten ved Stevns og Køge Bugt.

Som nævnt ovenfor vurderes den visuelle virkning at være væsentlig fra bl.a. den stevnske kystlinje. I Køge Bugt samt kystlandskabet omkring Klagshamn i Sverige vurderes virkningen at være moderat. Ved kyster, der ligger længere væk vurderes den visuelle virkning at være lille eller ingen.

Ifølge vurderingen vil der kun være væsentlige påvirkninger for så vidt angår de landskabelige og visuelle forhold i relation til de nærmeste kyster, herunder Stevns. Og Niras slår i rapporten fast, at påvirkningsgraden i den sammenhæng er væsentlig uanset valget af vindmøllestørrelse.

Der er tre forskellige vindmøllestørrelser. Jo mindre vindmøllerne er des flere vindmøller etableres der:

 1. Små vindmøller: 45 møller, der har en højde på op til 210 meter og en vingediameter på 176 meter.
 2. Vindmøller i mellemstørrelse: 31 møller på op til 212 meter i højden og en vingediameter på 184 meter.
 3. Store vindmøller: 26 møller, der har en højde på op til 220 meter og en vingediameter på 200 meter.

Sådan ser 220 meter høje vindmøller ud set fra Strøby Egede – her markeret med en rød farve. (Fotografik fra Niras’ miljøkonsekvensrapport)

Kun visuel påvirkning

Niras har ikke identificeret væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til andre miljømæssige forhold end den visuelle påvirkning. Nogle af vurderingerne baserer sig dog på forskellige afværgende projektforudsætninger eller beskrevne afværgeforanstaltninger.

Udover den visuelle indvirkning er indvirkninger på naturen vurderet i rapporten, såsom: havbund – flora og fauna, marine pattedyr, fisk, flagermus, fugle, natur på land, vandkvalitet, jordforurening. luftkvalitet og klima, kulturmiljø, mennesker og sundhed. Vurderingen er i de fleste forhold ’lille’, enkelte ’moderat’ og ingen ’væsentlig’ påvirkning. Rapporten kan læses på HOFORs hjemmeside.

Høringsfrist: 20.02.22

Energistyrelsen er miljøvurderingsmyndighed for anlægget på havet, mens Hvidovre Kommune er miljøvurderingsmyndighed for anlægget på land.

HOFOR planlægger også at afholde et digitalt borgermøde 12. januar 2022 om det store anlægsprojekt i Køge Bugt.

Alle interesserede – borgere, organisationer, virksomheder og institutioner – har mulighed for at indgive høringssvar til Energistyrelsen, som står for høringen.

Den offentlige høring løber indtil 20. februar 2022.
rmh

Fakta om Aflandshage-møllerne

 • HOFOR forventer at opstille mellem 26 og 45 havvindmøller, afhængigt af møllestørrelsen. Jo større møller, jo færre vil der være.
 • Møllernes totalhøjde bliver 210-220 m til den øverste vingespids – med en rotordiameter på op til 200 m.
 • Hver mølle har en effekt på mellem 5,5-11 MW. Samlet effekt op til 300 MW.
 • Vindmøllerne placeres på havet inden for et vindmølleområde på ca. 44 km2.
 • Møllernes opstillingsmønster bliver optimeret i forhold til vindretning og vindforhold, så produktionen af strøm kan blive størst mulig.
 • Placeringen af vindmølleparken er udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.
 • Møllerne bliver opført efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som HOFOR selv har foreslået, og at vindmølleparken ikke bliver støttet økonomisk med offentlige midler.
  Det er planen, at anlægsarbejdet skal starte i 3. kvartal 2023.
 • Vindmølleparken forventes at være fuldt udbygget og i drift ved udgangen af 2024.
 • Forundersøgelsesområdet på havet har en størrelse på hele 56,5 kvadratkilometer. Heraf udgør 42 kvadratkilometer vindmølleområdet som omfatter vindmøllerne, interne kabler mellem vindmøllerne samt en eventuel transformerstation på havet.
 • Forundersøgelsesområdet på havet omfatter desuden en 12,5 kvadratkilomter kabelkorridor til anlæg af op til seks parallelle søkabler, der skal transportere strømmen fra vindmøllerne og frem til Avedøreværket, hvor strømmen blive tilsluttet det eksisterende højspændingsnet.

Tidsplanen

 • De indledende havbundsundersøgelser, herunder geotekniske undersøgelser skalgennemføres i løbet af første halvår 2023. Resultaterne af disse undersøgelser skal bruges i forbindelse med detaljeret design af vindmølleparken.
 • Det er planen, at anlægsarbejdet skal starte i anden halvdel af 2024. Vindmølleparken forventes at være fuldt udbygget og i drift ved udgangen af 2025.

Kilde: HOFOR

Skriv en kommentar