(Last Updated On: 30. april 2018)

Strøby Egede: Fronterne blev trukket op, da man på årets generalforsamling i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening nåede til dagsordenens punkt 4, Fremsendte forslag.

To forslag var indkommet, begge handlede de om økonomisk støtte, og begge blev de afvist.

Især behandling af en ansøgning fra AIK Fonden – en privat erhvervsfond, som drifter Strøby Idrætscenter – om et engangstilskud på 100.000 kr. til et nyt køkken og cafeteria i hallen, førte til en ophedet diskussion i bestyrelsen, hvoraf flere af medlemmerne opponerede på at skulle behandle ansøgningen på generalforsamlingen.

– Det er mistillid til bestyrelsen. Vi har allerede taget stilling til og givet afslag til ansøgningen på et bestyrelsesmøde, sagde foreningens kasserer, Arne Hansen.

Afslaget fra bestyrelsen blev givet dels med henblik på tilskuddets størrelse, dels med henvisning til foreningens formålsparagraf.

– Det går direkte imod vores vedtægter. Skal det tages op på generalforsamlingen, kræver det en vedtægtsændring, sagde bestyrelsesmedlem Claus Christiansen.

Ansøgning trukket tilbage

Ifølge paragraf 7 i foreningens vedtægter er generalforsamlingen øverste myndighed. Efter aftale mellem foreningens formand, Georg Vad-Nielsen, valgte AIK Fonden derfor at fremsende sit forslag til behandling på generalforsamlingen.

Claus Christiansen ønskede en afstemning om, hvorvidt generalforsamlingen ville behandle en ansøgning, der allerede var afslået af bestyrelsen.

Suppleant i bestyrelsen, Viggo Boe Hansen, fremhævede den manglende gennemsigtighed i fondens regnskaber.

Arne Hansen oplyste, at blev forslaget vedtaget, så ville bestyrelsen trække sig.

Så vidt kom det dog ikke. AIK Fondens nye bestyrelsesformand, Poul Arne Nielsen, valgte at trække ansøgningen tilbage:

– Jeg var ikke klar over, at vi med ansøgningen var ved at slå splid i en forening. Det ønsker jeg ikke. Derfor trækker jeg forslaget, sagde Poul Arne Nielsen.

Afslag til Solgårdsparken

En ansøgning fra Solgårdsparkens Støtteforening om et årligt tilskud på 10.000 kr. i fem år til drift og vedligeholdelse af parken var også blevet behandlet og afvist på et forudgående bestyrelsesmøde.

– Det går til dels imod vedtægterne. Det lægger op til gentagende handling, det går imod vores formål. Vi mangler indsigt i budgettet, så vi ved ikke, hvad pengene skal gå til, begrundede Claus Christiansen afslaget.

Forslagsstiller Eddie Fornø var ikke til stede på generalforsamlingen til at uddybe sit forslag, som derfor ikke blev behandlet af generalforsamlingen.
rmh

 

Skriv en kommentar