(Last Updated On: 13. september 2022)

En stor gruppe beboere kæmper for at undgå en 36 meter høj gittermast uden for hoveddøren.

Af Klaus Slavensky

Grundejerforeningsformand John Bitsch viser, hvor masten er tænkt placeret, lige bag hegnet og blot 10-15 meter fra det nærmeste hus hoveddør. (Fotos: Klaus Slavensky)

Strøby: Der er gået 10 år fra første gang da beboerne i Strøby fik orientering om, at der var planer om at rejse en stor mobilmast i deres område.

Og siden er længden på masten, og de forventede gener, blot vokset.

Nu ”truer” en 36 meter høj mast idyllen, som grundejerforeningsformand John Bitsch udtrykker det, selv om 70 beboere har protesteret.

Beboere: En gene

Formanden for Amtsskrivergårdens Grundejerforening er mere frustreret end vred, og føler sig rendt over ende af både telefirmaet og Stevns Kommune.

– Vi har to gange skriftligt inviteret forvaltningen og Plan, Miljø- og Teknikudvalget på besøg, men har ikke fået noget svar. Vi har i maj måned sendt vores partshøring, uden at modtage hverken svar eller kvittering. Man kan ikke være bekendt at behandle borgere på den måde, kommer det med eftertryk fra John Bitsch.

Så høj vil masten være, hvis den lå ned. Fra fotoets kant og ned til John Bitsch, som anes i den gule cirkel bagest i billedet.

”Er det ikke den gamle historie om, at det er fint med en mobilmast, bare ikke i min baghave?”

– Nej for pokker. Vi vil godt have en mast. Det skal ikke forstås sådan. Men at placere en 36 meter høj mast, 36 meter, midt i et villakvarter, det passer ikke overens med vores landsbymiljø. Den skal rejses ca. 10 meter fra en af beboernes hoveddør. Det skriger jo til himlen, siger John Bitsch.

Det er midt i boligområdet Amtsskrivervej, Krovænget og Nøddestien i Strøby at den massive mast skal stå, og beboerne har i deres partshøring foreslået alternativer, hvor de mener ikke vil være til gene for naboer.

– Det kunne være ved det gamle mejeri syd for byen, hvor der i forvejen er en høj skorsten. Det kunne være ved siden af en eksisterende vindmølle i området eller på i bunden af Strøby Fælled, hvor naboerne er to shelter. Måske kunne den placeres i området ved den kommende nye brugs, som skal opføres i udkanten af byen. Det burde være lige til højrebenet, og det har vi argumenteret for til kommunen, forklarer John Bitsch.

Udvalget har ikke veto

Formanden for Plan, Miljø- og Teknikudvalget (PMT), Flemming Petersen (V), oplyser i en kommentar, at det politiske udvalg ikke behandler den type sager, da de er uddelegeret til forvaltningen.

– På PMT-mødet får vi en løbende orientering om diverse byggesager som f.eks. har med landzonetilladelser at gøre, en vi kan ikke træffe beslutning, fordi de behandles i forvaltningen, fortæller han og fremhæver at der er rigtigt mange af den type sager.

”Er det fordi det er nemmest at sende ”Sorteper” videre til embedsværket?”

– Nej, det er ikke fordi det er ubehagelige beslutninger, som vi prøver at undgå, men fordi det formelt er sager som er underlagt en uddelegeringsplan, siger Flemming Petersen.

Plan, Miljø og Teknikudvalget besøgte området i sidste uge.

Forvaltningen: Vi følger loven

Tilbage står, at beboerne med grundejerformanden i spidsen er utilfredse med at de ikke får et officielt svar, og at landsbymiljøet påvirkes negativt, og at de finder elmastens placering i strid med gældende lokalplaners begrænsninger.

– Skal den rejses som planlagt må der dispenseres fra lokalplans-begrænsninger. I lokalplan 128 står bl.a. at ”landsbykarakteren forsat præger” Strøby. Og i lokalplan 4-07, at ny bebyggelse skal udføres ”i harmoni med den eksisterende bebyggelse”. Endelig står der i den gældende kommuneplan, at Strøby er udpeget som kulturmiljø. Så vi finder det utilstedeligt med denne placering. Det bekymrer os også meget, at vores smalle privatvej, under en evt. byggefase, skal blokeres af betonbiler og kraner, understreger John Bitsch.

Centerchef for Teknik- og Miljøforvaltningen, Birgitte J.T.K. Nielsen, oplyser, at embedsværket har talt med grundejerforeningens formand mange gange.

– Vi følger Planloven, og den opererer med at der skal være mindst 15 meter fra telemast til nærmeste hoveddør, og det overholder vi. Vi har brugt 3 år for at finde et egnet sted, og vi har set grundigt på de alternative borgerforslag. Men der er kirkelinjer og åbeskyttelse, som vi skal tage hensyn til, forklarer Birgitte J.T.K. Nielsen. Hun oplyser desuden, at der har været sendt høringsskrivelser til 86 adresser i området og 28 af disse har protesteret mod planen.

– Der er dækningshul i Strøby for god mobilforbindelse, og det er årsagen til projektet. Jeg kan ikke sige præcis hvornår masten etableres, for det er op til telefirmaet, som endnu ikke har fået tilladelsen. Men når det sker, så har beboerne mulighed for at klage til Planklagenævnet, slutter hun.

Planklagenævnet kan sætte etableringen i bero, hvis det finder dette relevant i forhold til de lokale forhold.

Skriv en kommentar