(Last Updated On: 24. marts 2015)

Læserbreve-735x415Af: Anita Pedersen, Hærvejen, Højerup

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen anbefaler i Dagbladet lørdag, at Kommunalbestyrelsen vælger helt at droppe en fredning af Stevns Klint. Hvis I vælger at følge denne anbefaling, vurderer jeg, at kommunen gør det meget vanskeligt for sig selv at leve op til de forpligtigelser, som I har indgået i forhold til UNESCO.

Stevns Kommune har udarbejdet en forvaltningsplan for Stevns Klint i 2011. Planen er en del af verdensarvansøgningen, og som I over for UNESCO har forpligtiget Jer til at gennemføre.

Der er flere af de tiltag, som er vanskelige at gennemføre, hvis der ikke etableres en fredning. Det er fx beskyttelse af klinteprofilen med udlægning af en 20m dyrkningsfrizone langs hele klinten. Hvis man ser bort fra en fredning, er der umiddelbart kun to muligheder: 1) Kommunen laver en forpagtningsaftale til evig tid for alle arealer (det har kommunekassen næppe råd til) 2) Alle lodsejere ligger frivilligt 20 meter ud uden nogen form for økonomisk kompensation (hverken realistisk eller rimeligt).

Verdensarvsudpegningen er ikke en udpegning, som vi har for evigt. Det er en udpegning, som man hele tiden skal gøre sig fortjent til, og som løbende bliver evalueret. Derfor vil et nej til fredningen også være et nej til verdensarven!

Når man udarbejder et fredningsforslag, laver man normalt en del baggrundsmateriale – materiale som mig bekendt endnu ikke foreligger. Det drejer sig om:

Lodsejeranalyse. Der gennemføres en del personlige samtaler med alle lodsejere med forventningsafstemning – ønsker og behov. Er alle oplyst om de muligheder, der ligger ved en fredning? Forpagtning, jordfordeling, høslet, græsning, betaling af hegn, mere end 20m zone, salg – der er ingen grænser for fantasien.

Ejendomsmæssigforundersøgelse – en rapport der beskriver erstatningsomfanget. Jeg vurderer, at vi taler om 130-200.000kr/ha og samlet 3-5 mio kr (hvoraf staten forventes at betale 90%).

Dernæst forstår jeg ikke den skrækkampagne, om hvor forfærdeligt en fredning vil være. En fredning er en gave til lodsejerne! Lodsejerne får økonomisk kompensation, de kan stille krav og det bedste er, at de har Fredningsnævnet, som de kan klage til, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. I dag har lodsejerne ingen virkemidler! Jeg mener, at det er urimeligt, at I som politikere fortsat vil byde lodsejerne, at hvis de føler sig uretfærdigt behandlet, skal kastes ud i det dilemma, at de bliver presset til at sige de frivillige aftaler op, eller hvis muligt klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Det kan I ikke være bekendt!

Jeg har kendskab til flere lodsejere, der gerne vil en fredning. De vil gerne være med til at gøre en forskel og huskes for, at de var med til at sikre klinten for eftertiden. Jeg forventer også, at I som kommunalbestyrelse vil huskes for, at I var med til at gøre en forskel? Så derfor udsæt punktet og giv lodsejerne samt administrationen arbejdsro til at få lavet de nødvendige analyser.

 

 

Skriv en kommentar