(Last Updated On: 5. juli 2022)

Børnekulturhus i Hårlev

Leg og læsning: Nordea-Fonden har givet Stevns Kommune 2,15 mio. kr. til at oprette et børnekulturhus i det nuværende bibliotek i Hårlev.

Det forventes stå færdig i 2023-24, og målgruppen er børn fra 0-12 år.

Et hjørne af biblioteket på 50 m2 vil fortsat fungere som almindeligt bibliotek til glæde for de faste lånere.

Hårlev Biblioteks inventar og bogsamling finder anvendelse nye steder. Der er f.eks. tanker om at indrette et lille lokalbibliotek i Rødvigområdet lige som NGO’en ’Læs for livet’ kan overtage bøger til gavn og glæde andre steder i landet.

Staten skal stå for kystsikring

Klima: Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) fik delvist opbakning til forslag om at gøre kystbeskyttelse til en national opgave.

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni foreslog han at etablere et nyt landsdækkende samarbejde med andre kystkommuner, for at gøre kystsikring til en national og statslig opgave. Endvidere foreslog han, at Stevns Kommune officielt rettede henvendelse til regeringen samt relevante udvalg i Folketinget, så det bliver statens opgave at finansiere kystsikring.

Flertallet støtte Martin Henriksens første forslag, men fandt ikke at kommunen havde ressourcer til at stå i spidsen for at drive et tværkommunalt samarbejde. Der blev i stedet lagt op til en henvendelse til Kommunernes Landsforening.

– Jeg havde gerne set at det hele var blevet vedtaget, men nu er der sat en dagsorden. Og jeg er glad for at vi vedtog at rette henvendelse til regeringen, sagde Martin Henriksen.

Dialog om vindmøller

Klima: European Energy har trukket ansøgning om havvindmøllepark ud for Stevns.

Kommunalbestyrelsen havde ellers indkaldt til ekstraordinært møde torsdag den 26. juni, men nu er de 300 meter høje vindmøller, 3,5 kilometer ud for Stevns Klint, foreløbig skrinlagt.

I stedet kommer en ny ansøgning i juli, og ifølge forvaltningsdirektør Ellen Hvidt Thelle fra Stevns Kommune, er virksomheden indstillet på dialog og på at give kommunen vetoret.

Børneleg i skoven

Institutionsnyt: Et flertal i Børn, Unge og Læringsudvalget vil oprette en skovgruppe som nyt tilbud til førskolebørn.

Forslaget sendes nu i høring blandt forældre og personale i de stevnske daginstitutioner.

Baggrunden for forslaget skyldes ventelister til bl.a. vuggestuer, mest i Hårlev og Strøby Egede, men også i Store Heddinge og Rødvig.

I tilknytning til evt. skovgrupper skal der tilknyttes en børnehavebus.

Ny fritids- og idrætspolitik

Fritid: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni oplæg til en ny fritids- og idrætspolitik.

Den nuværende fritidspolitik, som er fra 2009, og som er en del af en Kultur- og Fritidspolitik, skal afløses og efter planen skal endeligt vedtages sidst på året.

De fire ambitioner er:

  • I Stevns er der aktive fællesskaber gennem hele livet.
  • I Stevns er der en stærk frivillighedskultur.
  • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten.
  • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet.

Den nye plan arbejder med fem temaer: Foreningerne og de frivillige. Fritidsliv for børn og unge. Aktivt voksen- og seniorliv. Sundhed på tværs. Fritidsaktiviteter til vands og lands.

Kommunalbestyrelsen godkendte i fællesskab de foreslåede ambitioner og temaer, og forvaltningen vil nu udarbejde udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Denne vil på augustmødet blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme for herefter at blive sendt i interessenthøring. Efter høringsfristens udløb vil politikken blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Uenighed om ny plejecenterplan

Ældrepolitik: Med kommunalbestyrelsen beslutning om at etablere et nyt plejecenter i Store Heddinge blev det samtidig besluttet, at der skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i hele Stevns Kommune.

Denne diskussion blev taget i Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni, hvor 4 medlemmer af udvalget (A, V og Martin Henriksen (løsgænger)) anbefaler plejecenterplanen med den ændring, at der i en fremtidig udbygning af plejeboligkapaciteteten også bør analyseres på muligheden for et friplejehjem.

Den 22. juni blev flertallets forslag fremlagt til beslutning i kommunalbestyrelsen, hvor samme politiske flertal vedtog planen mod to stemmer fra henholdsvis SF og Enhedslisten, der godt kunne godkende plejecenterplanen uden passus om friplejehjem.

– Der er ikke behov for friplejehjem. Det er en offentlig opgave, sagde Sejer Folke fra Enhedslisten. Planen blev således vedtaget med 16 stemmer for og SF og Enhedslisten imod.

Vedtagelsen betyder bl.a. at plejecenter Stevnshøj omdannes til demensplejeboliger, at der holdes fast i planen om at etablere de 40 plejeboliger i Store Heddinge, at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres samt at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt samt at plejecenterplanen opdateres årligt.

sky

Skriv en kommentar