(Last Updated On: 22. marts 2019)

Personalet på Stevns Dagskole er dybt chokeret over en beslutning, der blev truffet i Børn-, Unge- og Læringudvalget (BUL) den 12. marts 2019. Beslutningen betyder, at Stevns Dagskole, der i årevis har været underfinansieret, ikke får tildelt de midler, der er nødvendige for at drive en skole med behandlingskrævende børn. Underskuddet for 2018 udgør 676.000,- af en løn- og driftramme på 6.643.000,-

Inden mødet i BUL tirsdag den 12. marts, havde forvaltningen udarbejdet fire modeller, som BUL skulle tage stilling ud fra. Modellerne er kort fortalt opbygget over fire ambitionsniveauer ift. behandling og undervisning af skolens elever. Model 1 repræsenterer det laveste ambitionsniveau – forslag 4 det højeste ambitionsniveau. Forvaltningen anbefaler selv model 3, som ville give skolen de nødvendige ressourcer til behandling og undervisning af skolens elever. Modellen ville, hvis den var blevet valgt, tilføre skolen ca. 1 mio. kroner, hvilket ville have betydet, at skolens regnskab ikke længere ville ende i minus.

Ved afstemningen i BUL valgte to politikere at følge forvaltningens indstilling og stemme for model 3. Til trods for forvaltningens advarsler omkring model 1, valgte tre af BUL’s medlemmer at stemme for model 1, som derfor er blevet vedtaget.

Forvaltningen skriver som kommentar til model 1:

”Ved denne model, vil det være svært at gennemføre undervisning på et forsvarligt niveau, idet konflikter med elever vil medføre, at undervisningen i perioder må ophøre.”

”Ved denne model vil det ikke være muligt at skabe de nødvendige trygge rammer og differentieret undervisning. Der vil kunne forventes flere konflikter blandt eleverne end normalt og en optimal konfliktløsning er udelukket. Det vil ikke være muligt at gennemføre undervisningen eller socialtræning på et forsvarligt niveau.”

Som personale på Stevns Dagskole må vi undre os. 3 af BUL´s 5 politikere vælger en model, som af fagfolk anses som værende decideret uforsvarlig.

Hvis beslutningen fastholdes, vil det få mærkbare konsekvenser for eleverne:

  • Den enkelte elev får ikke de trygge rammer, der giver mulighed for personlig og social udvikling.
  • Den enkelte elev får ikke den faglige støtte, der er en forudsætning for en skolefaglig udvikling, der over tid gerne skulle føre til udslusning til den almene folkeskole.
  • Potentielle elever til Stevns Dagskole vil evt. skulle visiteres til andre tilbud, der har de nødvendige ressourcer. Da disse tilbud er dyrere end Stevns Dagskoles tilbud, kan der forventes en merudgift, som skal betales af borgerne i Stevns Kommune. Til sammenligning er specialskolerne ”Bråby” og ”Mindehøj”, hvor elever fra Stevns kommune potentielt kan forventes visiteret til. Disse tilbud er 127.000,- dyrere pr. elev pr. år ift. Stevns Dagskole model 1 og 165.000,- dyrere end Stevns Dagskole model 3.
  • Den målsætning, der er fastlagt ved visitering af den enkelte elev, vil i behandlingsmæssig sammenhæng forventeligt ofte ikke kunne opnås.
  • Det tætte forældresamarbejde, der er en forudsætning for elevens positive udvikling, vil sandsynligvis skulle reduceres.

Som personalegruppe appellerer vi til, at politikerne i BUL vil revidere beslutningen, således at lærere og pædagoger på Stevns Dagskole kan skabe rammer, der giver eleverne forudsætninger for at udvikle sig bedst muligt – personligt, socialt og skolefagligt.

Venlig hilsen

Pædagoger og lærere på Stevns Dagskole

 

Skriv en kommentar