(Last Updated On: 20. marts 2018)

Mulighed for boringsnære beskyttelsesområder

Stevns Kommunes miljøbiolog, Sanne Bagge, holder kontrol med vandværkernes vandkvalitet. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Vandets Dag er en FN-temadag der finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus på drikkevandet.

Og det sker meget apropos samtidig med at De Nationale Geologiske Undersøgelser (Geus) har offentliggjort en undersøgelse, som viser, at
landets drikkevandsboringer igen er forurenet af nye pesticider. Tidligere har der været fund af klor, fluorid og nitrat.

Intet aktuelt drikkeforbud

Undersøgelsen påviser, at også prøver fra boringer på Stevns indeholder højere koncentration af sprøjtemidler end vi er vant til.

Men både Miljøstyrelsen og Stevns Kommunes miljøbiolog, Sanne Bagge, oplyser, at fundet af pesticidrester ikke overskrider de officielle grænseværdier for drikkeforbud.

– Næsten alle vandværker på Stevns har foretaget frivillige tjek, fortæller Sanne Bagge, og tilføjer, at der hvor der har været overskridelser har vandværkerne taget initiativ til at udbede skaden.

Vandværker blander vand

Det bekræftes af vandværkerne i både Strøby Egede og Store Heddinge.

– Vi bruger kun en tredjedel vand fra den boring, som gav problemer, ud af de fem vi har, forklarer Carsten Wiinblad fra Strøby Egede Vandværk. Samme metode bruges i Store Heddinge Vandværk:

– Vi blander vand fra to boringer, så vi kommer meget langt under grænseværdien i det vand, som sendes ud til forbrugerne, siger John Bøjlund.

Skørpinge Vandværk får foretaget prøver i 2018.

Rutinemæssig tjek

De nyeste fund af forurening med Desphenyl-Chloridazon, som er et nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev brugt frem til 1996, skaber dog panderynker hos myndighederne.

Miljøstyrelsen har på baggrund af et møde med bl.a. vandværkerne og Kommunernes Landsforening besluttet, at der fremover rutinemæssigt skal tjekkes for stoffet.

– I henhold til den ny drikkevandsbekendtgørelse, så skal der analyseres for pesticider i boringerne hvert 4. eller 5. år, og hos forbrugerne en eller to gange om året, oplyser Sanne Bagge, der tilføjer, at forvaltningen i de nye kontrolprogrammer for vandværkerne lægger op til, at der tages flere analyser end minimumskravet.

Forbud mod pesticider

For nogle kommuner er det ikke nok. I f.eks. Aarhus og Egedal har man indført såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, hvor kommunen kan forbyde anvendelse af pesticider og beskytte grundvandet inden for et specifikt nærområde.

Den mulighed støttes af Danmarks Naturfredningsforening på Stevns.

– Kontrollen med grundvandet er blevet forringet siden amterne blev nedlagt, udtaler den lokale naturfredningsformand Michael Løvendal Kruse, som finder, at der bliver taget færre prøver.

– Stevns kommune bør kræve bedre og flere prøver, og benytte sig af BNBO, som er et godt værktøj.

Drikkevand på dagsordenen

Formanden for Plan, Miljø og Fritidsudvalget, Flemming Petersen (V), er dybt bekymret for giftstoffer i grundvandet.

– Alle er interesseret i, at vores drikkevand ikke er skadeligt og understreger, at de fundne værdier ikke er i nærheden af mængder, hvor der er sundhedsfare.

– Jeg ved ikke om fireårige kontrolprøver er tilstrækkeligt, og om Stevns skal have boringsnære beskyttelsesområder, men det er en diskussion vi er parate til at tage i udvalget, lyder det fra Flemming Petersen, der vil lægge op til, at Plan, Miljø og Fritidsudvalget får en faglig orientering om den aktuelle vandsituation på Stevns, så politikerne får en viden, som kan blive grundlag for eventuelle fremtidige indsatsområder på Stevns.

sky

 

Skriv en kommentar