(Last Updated On: 11. oktober 2021)

Stevns: Forligspartierne har indgået en aftale om en række fokuspunkter, og nedenfor følger et uddrag:

Effektivisering af administrative arbejdsprocesser

 • Forvaltningen får midler til at sætte yderligere fokus på at effektivisere relevante administrative arbejdsprocesser.

En grøn og bæredygtig kommune

 • Arbejdet med at omsætte FN’s verdensmål til en Stevnskontekst fortsættes og forankres i de stående politiske udvalg

IT- og digitaliseringsindsats

 • Nyt IT-system på natur- og miljøområdet, som skal bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen ved miljøtilsyn.

Fokus på turisme og erhverv

 • Færdiggørelsen af det kommende besøgscenter understøttes.
 • Desuden skal mulighederne for at videreudvikle destinationen omkring Stevns Klint undersøges.

Arbejdsmarkedsindsats

 • Styrkelse af fleksjobindsatsen

Børnekulturhus

 • Omdanne Hårlev Bibliotek og dets udearealer til et kultur- og børnehus, så flere børn og unges rejse fra sprog til læsning understøttes bedre; forudsætter fondsstøtte.

Fripasordning

 • Ekstra midler til fripas til udsatte børn og unge, så også de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Gratis musikundervisning

 • Hvis muligt sammen med Kulturministeriet at medfinansiere forsøg med gratis musikundervisning til børn i Stevns Kommune.

Færdiggørelse af ny Stevnshal

 • Inden udgangen af 2022 færdiggøre det sidste rum i hallen, enten som skydebane – det forudsætter at der inden udgangen af 2021 er etableret en ny fælles skydebaneforening (paraplyorganisation) og såfremt denne nye forening har opnået den nødvendige, supplerende finansielle støtte fra fonde mm. – eller alternativt som multibane.

Medborgerhus i Store Heddinge

 • Der arbejdes videre med muligheden for at etablere et medborgerhus i Store Heddinge.

Børne- og ungepolitik

 • Vedtagelse af en ny, sammenhængende børne- og ungepolitik forventes inden udgangen af 2021. Indsatser, som aftales igangsat i 2022, finansieres af den afsatte pulje til faglige indsatsmiljøer for skoler og dagtilbud.

Specialundervisning

 • Analyse af kvalitet, økonomi og organisering af kommunens specialundervisningstilbud.

Erhvervsklasse

 • Etablering af et erhvervsklassetilbud, som vil være et sammenhængende skole-, praktik- og vejledningstilbud til elever i 8. og 9. klasse.

Opnormering af familiehuset

 • Der tilføres fra 2022 og frem yderligere ressourcer til familieafdelingen/familiehuset til at understøtte en tidlig forebyggende, tværfaglig indsats, hvor skoler, dagtilbud og sagsbehandlere i tæt samarbejde med forældrene sætter ind.

Styrkelse af infrastrukturen

 • Etablering af en ny station i Rødvig.

Etablering af en fællesti langs Rødvigvej gennem Lille Heddinge.

 • Midler til medfinansiering af cykelstier fra Endeslev til Hårlev og cykelsti langs Stevnsvej fra Solgårdsparken til Bakkegårdsvej. Realiseringen af begge projekter forudsætter, at Stevns Kommune opnår medfinansiering fra den statslige cykelpulje.

Fokus på klimaudfordringer

 • Stevns Kommune indgår i DK 2020 partnerskabet og udarbejder en ny klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens. Borgerinddragelse vil være et væsentligt element.

Biodiversiteten styrkes

 • I de kommende år øges biodiversiteten ved Rådhuset i Store Heddinge og Sundhedscenteret i Hårlev.

Styrket myndighedsbehandling

 • Midler til to fagkoordinatorer i den afdeling, som behandler borgenes sager og visiterer til ydelser vedrørende hjemmehjælp, ældreboliger, handicap og hjælpemidler m.m.

Ny gruppe i hjemmeplejen

 • I løbet af 2022 flyttes en del af hjemmeplejegruppen til Rødvig med egen leder.

Pulje til ældre med stort plejebehov

 • Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat en pulje til personaleressourcer til at give den nødvendige pleje og omsorg til disse borgere. Puljen videreføres med 1,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Styrket fokus på socialpsykiatri og mental trivsel

 • Der tilføres ressourcer til socialpsykiatrien, så der kan tilbydes flere gruppetilbud.
 • Der etableres et permanent tilbud i form af et åbent værested til unge i aldersgruppen 14-25 år, der har udfordringer med mental sundhed og trivsel.
 • Kommunens abonnement på Boblberg videreføres.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar